ⓘ विकिपीडिया प्रशासनम् - विकिमीडिया, महात्मा गान्धी ..

विकिमीडिया

विकिमीडिया इति एका संस्था यया ज्ञानप्रसारणार्थं विकिपीडिया इति तन्त्रांशः आविष्कृतः । सर्वकारसाहाय्येन एषा संस्था न चाल्यते । स्वयं ये ज्ञानं संविभक्तुम् इच्छन्ति तादृशजनैः एषः तन्त्रांशः प्रचाल्यते ।

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी इति प्रसिद्धः मोहनदासकरमचन्द गान्धी) गुजरातराज्यस्य पोरबन्दरनामके नगरे जन्म प्राप्तवान् । तस्य उदारान् मानवीयान् गुणान् दृष्ट्वा कविः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः तं महात्मा इति शब्देन सम्बोधितवान् । ततः पश्चात् सर्वे भारतीयाः तं महात्मा गान्धी इति एव अभिजानन्ति । भारतमातुः श्रेष्ठः पुत्रः महात्मा गान्धी स्वातन्त्र्यान्दोलने सर्वेषां भारतीयानाम् आधारभूतः मार्गदर्शकः च आसीत् । अत एव गान्धिजयन्तीपर्व राष्ट्रियपर्वरूपेण आचर्यते । दक्षिणआफ्रिकादेशेऽपि महात्मा गान्धी उत्तमं कार्यं कृतवान् । अस्य पिता श्री करमचन्द गान्धी राजकोटसंस्थाने पोरबन्दरसंस्थाने च दिवान् इति प्रसिद्धः आसीत् । माता श् ...

                                     

ⓘ विकिपीडिया प्रशासनम्

  • व क म ड य इत एक स स थ यय ज ञ नप रस रण र थ व क प ड य इत तन त र श आव ष क त सर वक रस ह य य न एष स स थ न च ल यत स वय य ज ञ न स व भक त म
  • प र ण स वर ज यम लवण सत य ग रह दण ड य त र ख र स त ब द तम प रश सनम क र प स म शन भ रत त यजन त आन द लनम म म बई जलस न व द र ह