ⓘ भारतस्य मण्डलानि - भारतस्य मण्डलानि, असमराज्यस्य मण्डलानि, निकोबारमण्डलम्, कडलूरुमण्डलम्, मध्यप्रदेशस्य मण्डलानि, पोर्ट ब्लेयर, मायाबुन्दर ..

अरुणाचलप्रदेशस्य मण्डलानि असमराज्यस्य मण्डलानि आन्ध्रप्रदेशस्य मण्डलानि उत्तरप्रदेशराज्यस्य मण्डलानि उत्तराखण्डस्य मण्डलानि ओडिशाराज्यस्य मण्डलानि कर्णाटकस्य मण्डलानि केरळराज्यस्य मण्डलानि गुजरातराज्यस्य मण्डलानि गोवाराज्यस्य मण्डलानि छत्तीसगढराज्यस्य मण्डलानि जम्मूकाश्मीरराज्यस्य मण्डलानि झारखण्डराज्यस्य मण्डलानि तमिळनाडुराज्यस्य मण्डलानि तेलङ्गाणाराज्यस्य मण्डलानि त्रिपुराराज्यस्य मण्डलानि देहल्याः मण्डलानि नागालैंड मण्डलाः पञ्जाबराज्यस्य मण्डलानि पश्चिमवङ्गस्य मण्डलानि बिहारराज्यस्य मण्डलानि मणिपुरराज्यस्य मण्डलानि मध्यप्रदेशराज्यस्य मण्डलानि महाराष्ट्रराज्यस्य मण्डलानि मिजोरामराज्यस्य मण्डलानि मेघालयराज्यस्य मण्डलानि राजस्थानस्य मण्डलानि सिक्किमराज्यस्य मण्डलानि हरियाणाराज्यस्य मण्डलानि हिमाचलप्रदेशस्य मण्डलानि

भारतस्य मण्डलानि

’मण्डलम्’, जनपदम्’, जिल्ला’ इत्यादिभिः पदैः निर्दिष्टानि नामानि आङ्लभाषायाः "District" इति अर्थं सूचयन्ति । कार्यनिर्वहणदृष्ट्या राज्यस्य अथवा केन्द्रशासितप्रदेशस्य मण्डलैः विभागः कृतः दृश्यते । तानि मण्डलानि पुनश्च उपमण्डलैः विभक्तानि भवन्ति । राज्यस्य वा केन्द्रशासितप्रदेशस्य वा कार्याङ्गस्य विभागीयकेन्द्रं भवति। मण्डलानि पुनश्च उपमण्डलेषु विभक्तानि भवन्ति । कदाचित् तानि उपविभागत्वेन निर्दिश्यन्ते । कदाचित् साक्षात् तालूक् अथवा तहशील् इत्येव कथ्यन्ते । भारते आहत्य ६४० मण्डलानि सन्ति । मण्डलकेन्द्रस्य स्थाने एतेषां कार्यालयाः अन्तर्भवन्ति। सामान्यतः सर्वेषु मण्डलेषु मण्डलकेन्द्राणि भवन्ति ...

असमराज्यस्य मण्डलानि

असमराज्ये २७ मण्डलानि सन्ति। असमराज्यम् भारतस्य किञ्चन राज्यम् अस्ति । अस्मिन् राज्ये २७ मण्डलानि सन्ति । भारते मण्डलं नाम कार्याङ्गस्य कश्चन विभागः । जिल्लाधिकारीडेप्युटी कमिषनर् अस्य विभागकेन्द्रस्य प्रमुखः भवति । A district of an Indian state is an administrative geographical unit, headed by the Deputy Commissioner DC, which combines the offices of the District Magistrate ultimately responsible for maintaining law and order and District Collector responsible for collection the revenue. Generally, an officer belonging to the Indian Administrative Service becomes the DC but occasionally o ...

निकोबारमण्डलम्

भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशः अस्ति अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः ।बङ्गालोपसागरे विद्यमाने अस्मिन् द्वीपसमूहे त्रीणि मण्डलानि सन्ति । तेषु त्रिषु मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति निकोबारमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति कार् निकोबार् नगरम् ।

कडलूरुमण्डलम्

कडलूरुमण्डलम् दक्षिणभारतस्य तमिळ्नाडुराज्यस्य मण्डलेषु अन्यतमम् । कडलूरुनगरम् अस्य मण्डलस्य केन्द्रस्थलम् । क्रि.पू प्रथमशतकस्य कानिचन स्मारकस्थलवस्तूनि अस्य मण्डलस्य मरुङ्गूरुग्रामे ऐदम्प्राथम्येन लब्धानि । तेषामुपरि तमिळ् ब्राह्मीलिप्या लेखाः अपि दृष्टाः ।

                                     

ⓘ भारतस्य मण्डलानि

 • द श यत त न मण डल न प नश च उपमण डल व भक त न भवन त र ज यस य व क न द रश स तप रद शस य व क र य ङ गस य व भ ग यक न द र भवत मण डल न प नश च उपमण डल ष
 • भ रतस य ब हत तम ष र ज य ष अन यतम मध यप रद शर ज य प रश सनस कर य र थ दशध व भक तम अस त एक कस म न व भ ग ऽप अन क न मण डल न सन त र ज य ऽस म न
 • असमर ज य मण डल न सन त असमर ज यम भ रतस य क ञ चन र ज यम अस त अस म न र ज य मण डल न सन त भ रत मण डल न म क र य ङ गस य कश चन व भ ग
 • ह न द - मन द रम धर म - स श धनम भ रतस य प रध नमन त र ण भ रतस य र ष ट रपतय भ रतस य नद य भ र त यक र ड भ रतस य स र यमन द र ण भ रतस य मण डल न सप तचत व र शदध कनवदशशततम
 • उज ज न - नगरम आस त मध यप रद शर ज य मण डल न सन त प रश सनस कर य र थ र ज य दशध व भक तम दशस व भ ग ष मण डल न सम व ष ट न यथ - भ प लव भ ग
 • भ रतस य ब ह रर ज य स थ त क ञ चन मण डलम अस त नलन द मण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त नलन द नगरम ब ह रर ज यस य मण डल न
 • य द धम म म र यल र जन व स ट नह ल इत य द सन त प द च र य चत व र अस य क त न मण डल न व द यन त - प ण ड च र क र कल य नम म ह च प ण ड च र क र कल च तम ळन ड र ज यस य
 • भ रतस य ब ह रर ज य स थ त क ञ चन मण डलम अस त प टन मण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त प टन नगरम ब ह रर ज यस य मण डल न
 • भ रतस य ब ह रर ज य स थ त क ञ चन मण डलम अस त भ जप रमण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त आर नगरम ब ह रर ज यस य मण डल न
 • भ रतस य ब ह रर ज य स थ त क ञ चन मण डलम अस त ब ङ क मण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त ब ङ क नगरम ब ह रर ज यस य मण डल न
 • भ रतस य ब ह रर ज य स थ त क ञ चन मण डलम अस त प र वचम प रणमण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त म त ह र नगरम ब ह रर ज यस य मण डल न
                                     

मध्यप्रदेशस्य मण्डलानि

भारतस्य बृहत्तमेषु राज्येषु अन्यतमं मध्यप्रदेशराज्यं प्रशासनसौकर्यार्थं दशधा विभक्तम् अस्ति । एकैकस्मिन् विभागेऽपि अनेकानि मण्डलानि सन्ति । राज्येऽस्मिन् आहत्य ५० मण्डलानि सन्ति । मध्यप्रदेशस्य मण्डलानि अत्र पट्टिकायाम् उल्लिखितानि ।

                                     

पोर्ट ब्लेयर

पोर्ट ब्लेअर भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशः अस्ति अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः । बङ्गालोपसागरे विद्यमाने अस्मिन् द्वीपसमूहे त्रीणि मण्डलानि सन्ति । तेषु त्रिषु मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति । दक्षिण-अण्डमानमण्डलम् । अस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य राजधानी पोर्ट ब्लेयर एव अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति ।

                                     

मायाबुन्दर

भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशः अस्ति अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः । बङ्गालोपसागरे विद्यमाने अस्मिन् द्वीपसमूहे त्रीणि मण्डलानि सन्ति । तेषु त्रिषु मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति । उत्तरमध्य-अण्डमानमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति मायाबुन्दर् नगरम् ।