ⓘ हुक्केरी. कर्णाटकराज्ये किञ्चन प्रमुखं मण्डलम् अस्ति बेळगावीमण्डलम् अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति बेळगावी नगरम् । अस्मिन् मण्डले दश उपमण्डलानि सन्ति । तेषु अन्य ..

                                     

ⓘ हुक्केरी

कर्णाटकराज्ये किञ्चन प्रमुखं मण्डलम् अस्ति बेळगावीमण्डलम् अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति बेळगावी नगरम् । अस्मिन् मण्डले दश उपमण्डलानि सन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति हुक्केरी-उपमण्डलम् ।

                                     

1. वैशिष्ट्यानि

 • समीपस्थं रेल् निस्थानकम्- बेळगावी-५०कि.मी., घटप्रभा-१८कि.मी.
 • समीपस्थानि प्रेक्षणीयस्थानानि- गोकाकजलपातः, गोडचिनमल्किजलपातः
 • विद्यालयाः- सर्वविधशैक्षणिकसौलभ्यानि सन्ति।
 • नदी-हिरण्यकेशी
 • यन्त्रागाराः-१) हीरा शुगर् फ्याक्टरी २)सङ्गमशुगर् फ्याक्टरी ३) विश्वनाथशुगर् फ्याक्टरी
 • बेळगावीतः उत्तरे ५० कि.मी.दूरे अस्ति ।
 • समीपस्थं विमानस्थानकम्- बेळगावीविमानस्थानकम्
                                     

2. नाम्नः मूलम्

हुक्केरीशब्दस्य मूलं शब्दद्वयम् इति वक्तुं शक्यते । प्रादेशिकभाषया हूविन+केरे/केरी इति। तन्नाम पुष्पाणां सरः इति । पूर्वम् अनेकानि पुष्पाणि विपुलतया वर्धन्ते स्म । बिजापुरस्य आदिलशाहाय प्रतिदिनम् इतः पुष्पाणां प्रेषणं भवति स्म इति इतिहासः वदति ।

                                     

3. इतरविवरणानि

२००१ तमवर्षस्य जनगणनानुसारम् अस्य उपमण्डलस्य जनसंख्या १८,९०६ मिता । एतेषु पुरुषाः ५१%, महिलाः ४९% । साक्षरताप्रमाणं ६३%, तन्नाम भारतस्य साक्षरताप्रमाणस्य ५९.५% अपेक्षया अधिकम् । पुरुषाणां साक्षरता प्रमाणं ७२%, महिलानां ५५% । १४% साक्षराः ऊनषड्वर्षियाः ।

                                     

4. हुक्केरीग्रामीणविद्युत्सहकारसङ्घःThe Hukkeri Rural Electric Co-operative Society LtdHRECS

भारते ऐदम्प्राथम्येन पञ्जीकृतः ग्रामीणविद्युत्सहकारसङ्घः एषः । सर्वकारतः साहाय्यस्वीकरणं विना ७४% IP set उपभोगितायाः निर्वहणं करोति । विद्युत्वितरणे भारते एव अत्यधिकम् एतत् प्रमाणम् । एषः सहकारसङ्घः न केवलं हुक्केरी-उपमण्डलस्य अपि च बेळगावी-गोकाक-चिक्कोडी-उपमण्डलानां विद्युत्पूरणे समर्थः अस्ति । एतस्य सङ्घस्य कार्यव्याप्तिः ३०,०००च्तुरस्रकिलोमीटरमिता अस्ति । एतेन चतुर्लक्षमिताः जनाः लाभान्विताः सन्ति । अस्य सङ्घटनस्य पञ्च वलयाः सन्ति। ते च-

 • यमकनमरडी
 • हुक्केरी पश्चिमम्
 • हिडकल्जलबन्धः
 • हुक्केरी पूर्वम्
 • सङ्केश्वरम्
                                     
 • मण डलद ष ट य ब ळग व मण डल अन तर भवत न र व चनक ष त रद ष ट य च क क ड ल कसभ क ष त र अन तर भवत ह क क र व षय अध कव वरण र थ ह क क र इत प ष ठ पश यन त
 • प रव स स थ न न सन त ब ळग व ख न प र ब लह ङ गल सवदत त र मद र गम ग क क, ह क क र च क क ड र यब ग, अथण कर ण टकम ब ळग व प रद श ब ळ वलन ड इत प रस द धम
 • क गव ड इतर ब ळग व मण डलम क डच इतर ब ळग व मण डलम र यब ग SC ब ळग व मण डलम ह क क र इतर ब ळग व मण डलम यमकनमरड ST ब ळग व मण डलम
 • न प प ण च क क ड सदलग अथण क गव ड क डच SC र यब ग SC ह क क र यमकनमरड ST ब ळग व इतर अरभ व ग क क, उत तरब ळग व दक ष णब ळग व