ⓘ काञ्चिपुरम्. कञ्ची अथवा काञ्चीपुरं चेन्नैनगरात् ८० की.मी. तिरुपतितः ९०.की.मी. दूरे च अस्ति । देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः रेलयानस्य सौकर्यम् अस्ति । तमिळ्नाडुराज्य ..

                                     

ⓘ काञ्चिपुरम्

कञ्ची अथवा काञ्चीपुरं चेन्नैनगरात् ८० की.मी. तिरुपतितः ९०.की.मी. दूरे च अस्ति । देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः रेलयानस्य सौकर्यम् अस्ति । तमिळ्नाडुराज्यस्य प्रमुखनगरेभ्यः बस् यानानि अपि सन्ति ।

                                     

1. वैशिष्ट्यम्

अत्रत्या देवी कामाक्षी नाम्ना पूज्यते ।एताम् ‘’’आदिपीठेश्वरी’’’ ‘’’आदिपीठपरमेश्वरी‘’’ इत्यपि वदन्ति ।अत्रत्यः शिवः ”’कालभैरवनाम्ना पूज्यते। अत्र देव्याः मेखला पतिता आसीत् इति प्रतीतिः अस्ति । पूर्वं पल्लवानां राजधानी आसीत् एषा नगरी । कौशेयशाटिकानां निमित्तम् अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति। कञ्च्याः कामाक्षीदेवालयः द्राविडशैल्या अस्ति । शङ्कराचार्यस्य कारणतः अपि एतत् स्थानं प्रसिद्धं जातम् अस्ति । शङ्कराचार्याणां सौन्दर्यलहर्यां शक्तिपूजायाः विशेषमहत्त्वं बिम्बितम् अस्ति ।

                                     
  • आस त य व न ष व ङ ग न मक च न द शस य प रव स क र स त य सप तमशतक क ञ च प रम आगत अस य नगरस य पर ध क ल म टर आस त इत स वदत अत रत य जन
  • तञ ज व र आस त अनन तरम पल लवव श य न प रश सनम आस त त ष र जध न क ञ च प रम आस त प ण डयर ज मध र नगर र जध न क त व श सक अभवन तम ल न ड र ज यस य
  • व य क त कतथ य न जन मन म द मल क ष णस व म पट टम म ळ ख य तन म अलम ल म लत क ञ च प रम तम ळन ड र ज यम भ रतम सङ ग तव द य कर ण टकसङ ग तम अप च न पथ यग नम
  • व ङ ग कम ण जर अभ नन दन वर धम न जन म क ञ च प रम तम ल न ड भ रतम द श भ रतम क र यव भ ग श ख भ रत यव य स न क र यक ल त पदम व ङ ग कम ण डर