ⓘ जलपातः. प्रायः एककिलोमीटर्मितह् जलपातः एषः कारोनिनद्याः उपनद्या सम्पन्नः । १९३७ तमे वर्षे विमानापघातेन अत्र आगतः वाइमानिकः जेम्स् एञ्जेलस्य नाम अस्य कृते स्थापि ..

अरळ्ळसुरळिग्रामः

एषः ग्रामः कर्णाटकस्य राज्यस्य शिवमोग्गमण्डलस्य तीर्थहळ्ळि इत्युपमण्डले अस्ति । तीर्थहळ्ळीतः २० किलोमीटर् दूरे होसनगरमार्गे अस्ति एषः ग्रामः। अत्र जनसंख्या ४६०। १३० गृहाणि सन्ति ।शिवमोग्गमण्डले अरळसुरली ग्रामस्य समीपे लागदमने नाम कश्चन लधु ग्रामः अस्ति ।कर्णाटकराज्यस्य शिवमोग्गमण्डले अरळसुरली ग्रामः अस्ति ।तीर्थहल्ल्याः २० कि. मई. दूरे भवति। जनाः अत्र कृषिवालाः सन्ति।ग्रामस्य जनसंख्या ४६०. १३० गृहाणि सन्ति ।वूगवाटिकाः अधिकाः सन्ति ।कृषिः अत्रत्यः प्रमुखः फलोदयः ।उपफलोदयरूपेण कृष्णमरीचम्, कदलीम्, काफीम् नागवल्लीपत्राणि च संवर्धयन्ति । व्रीहिक्षेत्राणि अपि सन्ति ।सहजतया अत्र बहुवृष्टिः भवति ...

                                     

ⓘ जलपातः

प्रायः एककिलोमीटर्मितह् जलपातः एषः कारोनिनद्याः उपनद्या सम्पन्नः । १९३७ तमे वर्षे विमानापघातेन अत्र आगतः वाइमानिकः जेम्स् एञ्जेलस्य नाम अस्य कृते स्थापितम् । जलापातस्य तलभागः १५० मीटर्युतः अस्ति ।

                                     

1. अतिविस्तृतः जलपातः

आग्नेय एषिया मध्ये लावोस्मध्ये स्थितः मेकाङ्गनद्याः खोणे जलपातः जगतः अत्विस्तृतः जलपातः वर्तते । केवलं १५ तः २१ मीटर् उन्नतः एषः १०.८ किलोमीटर् विस्तृतः अस्ति ।

                                     
 • कर ण टकर ज य स थ त व श वप रस द ध जलप त श वम ग ग मण डलस य स गरप रद शस य सम प ज ग इत स थल अस त न सर ग क जलप त अत व स न दर अस त व श षत वर ष क ल
 • ह ग नकल जलप त म लग र पर वतप रद श अस त अत र क व र नद कर ण टकत तम ळ न ड र ज य प रव शत घट टप रद शत समतलप रद श गच छत श ल स पतत जल ध म इव
 • श न त जलप त मघ ब ल जलप त बर कण जलप त ज न गल ल जलप त ल न कज जलप त मल लळ ळ जलप त क सव जलप त अणश जलप त ग डच नमल क जलप त कप लजलप त
 • ब म न जलप त ब र श ल जलप त फ र जलप त ग र व ळ ळ यन जलप त ग ल न जलप त क म बक कर जलप त क द र यर जलप त क ट लडम पट ट जलप त न प च न
 • ग क कजलप त Gokak Falls कर ण टकर ज य ब ळग व मण डल व द यम न कश चन जलप त ब ळग व मण डलक न द रत क म द र ग क क पत तनमस त तत क म द र
 • कर ण टकस य च क कमगळ र मण डलस य चन द रद णपर वतप रद श एष जलप त अस त वर ष जलर श म प रप त क र दत
 • क म द र जलप त अस त ब न द र त श र र म र ग क म द र त दळ ळ अस त तत क म अरण यम र ग गम यत च त द श यत अय जलप त अत र लघ नद जल
 • कर ण टकस य च क कमगळ र मण डलस य चन द रद णपर वतप रद श एष जलप त अस त अत र भद र नद प दपर म त कन दर पतत च क कमगळ र तर क र मर ग क म द र
 • कर ण टकस य उत तरकन नडमण डलस य द ण ड ल पत तनत क म द र ग न दग र म एष जलप त अस त
 • अब ब जलप त - अब ब इत य क त कर ण टकभ ष य जलप त कर ण टकस य क डग मण डलस य क न द र मड क र तत क म द र एष जलप त अस त र जध न ब ङ गळ र त मड क र पर यन त
 • कर ण टकस य उत तरकन नडमण डलस य स द ध प रत ल क मध य क मट मर ग अस त अघन श न नद य अय जलप त न र म त
 • ह क ट र प रद शस य जलव यवस थ भव ष यत ग क कपट टण त क म द र स न दर जलप त ग क कजलप त इत प रस द ध तस य औन नत य त वत म जलप तस य उपर प र तनद ल स त