ⓘ नामक्कलमण्डलम्. नामक्कल् मण्डलमं भारतस्य तमिऴ्नाडुराज्यस्य मण्डलेषु अन्यतमम् । इदं मण्डलं १९९६ तमवर्षस्य जुलैमासस्य २५ दिने सेलंमण्डलात् पृथक्कृतम् । १९९७ तमवर् ..

                                     

ⓘ नामक्कलमण्डलम्

नामक्कल् मण्डलमं भारतस्य तमिऴ्नाडुराज्यस्य मण्डलेषु अन्यतमम् । इदं मण्डलं १९९६ तमवर्षस्य जुलैमासस्य २५ दिने सेलंमण्डलात् पृथक्कृतम् । १९९७ तमवर्षस्य जनवरीमासस्य प्रथमदिनात् स्वतन्त्रतया कार्यारम्भं कृतवत् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रस्थानं नामक्कलपत्तनम् ।

                                     

1. इतिहासः

चेर, चोळपाण्ड्यानां मध्ये प्रवृत्तस्य कलहस्य अनन्तरम् अस्मिन् मण्डले होय्सळवंशीयाः बलं प्राप्य चतुर्दशशतकपर्यन्तं शासनं कृतवन्तः । ततः १५६५ पर्यन्तं विजयनगरसाम्राज्यस्य प्रशासनम् आसीत् । १६२३ तमे वर्षे मधुरैनायकाः स्वीयं प्रशासनम् आरब्धवन्तः । तिरुमलनायकस्य द्वौ पोलिगरौ, रामचन्द्रनायकः गट्टि मुदलियारः च, सेलंप्रदेशं शासितवन्तौ । नामक्कलदुर्गः रामचन्द्रनायकेन निर्मितः । १६३५ तमवर्षस्य अनन्तरं अस्मिन् प्रदेशे क्रमशः बिजापुरस्य गोल्कोण्डायाः च मुस्लिमसुल्तानानां, मैसूरुराजानां, मराठानां, हैदरालेः च प्रशासनम् आसीत् । ततः टिप्पूसुल्तानस्य पराजयानन्तरम् अयं प्रदेशः ब्रिटिशैः आक्रान्तः अभवत् ।

                                     

2. भौगोलिकम्

नामक्कलमण्डलस्य उत्तरे सेलंमण्डलम्, पूर्वस्मिन् सेलंमण्डलस्य अत्तूरु उपमण्डलं तथा पेरम्बलूरु, तिरुच्चिराप्पळ्ळिमण्डले, दक्षिणे करूरुमण्डलम्, पश्चिमे ईरोडुमण्डलं च अस्ति । नामक्कलः तमिऴ्नाडोः वायव्यकृषिवायुगुणप्रदेशस्य भागः । कावेरी, वेल्लारुनद्योः मध्यभागे इदं मण्डलम् अस्ति ।

                                     

3. जनसंख्या

२०११ जनगणनानुगुणं नामक्कलस्य जनसंख्या १,७२१,१७९ । भारतस्य ६४० मण्डलेषु जनसंख्यादृष्ट्या अस्य मण्डलस्य २८२ तमं स्थानम् । अत्र जनसान्द्रता प्रतिचतुरश्रकिलोमीटर् ५०६ १३१० प्रतिचतुरश्रमैल् अस्ति । २००१-२०११ दशके जनसंख्यावृद्धिः १५.२५% आसीत् । नामक्कले पुं, स्त्री अनुपातः १०००:९८६, तथा साक्षरताप्रमाणं ७४.९२ अस्ति ।

                                     

4. कृषिः वाणिज्यं च

कृषिः नामक्कलमण्डलस्य प्रमुखम् अङ्गम् । कृषिकार्यं प्रावृषं, कूपान्, तडागान् च आधारीकृत्य प्रवर्तते । कृषिभूमेः ९०% भागः आहारसस्यानां कृष्यर्थम् उपयुज्यते । तण्डुलः, जोळः, रागी, हरितः, माषः, मुद्गः, कलायः, एरण्डः, तिलः, इक्षुखण्डः, कार्पासः इत्यादीनि अत्रत्यानि प्रमुखानि कृष्युत्पन्नानि । नामक्कले १९५६ तः ट्रक्यान, लारीयानानां कायनिर्माणोद्यमः प्रचलति । तिरुच्चेङ्गोडे बृहद्वाहनानां कार्यनिर्माणकार्यागारैः भारते एव सुप्रसिद्धः । नामक्कले निर्मिताः ट्रक्, कायाः विदेशेभ्यः अपि विक्रीयन्ते । नामक्कले प्रायः ३०० तथा तिरुच्चेङ्गोडेप्रदेशे १०० कार्यागाराः कायनिर्माणरताः सन्ति । अनेन २५००० जनानाम् उद्योगः लभ्यते । नामक्कले कुक्कुटपालनोद्यमः अपि बृहदाकारः अस्ति । तमिऴ्नाडुनः ६५% कुक्कुटाण्डाः नामक्कले एव उत्पाद्यन्ते ।

                                     

5. वीक्षणीयस्थलानि

नामक्कलशिलादुर्गः अयं दुर्गः रामचन्द्रनायकेन षोडशशतके निर्मितः । ६५ मीटर् उन्नतस्य नामगिरेः उपरि अयं दुर्गः अस्ति । अस्य विस्तारः १.५ एकर् अस्ति । नामगिरेः उभयोः पार्श्वयोः देवालयौ स्तः, नरसिंहस्वामिदेवालयः, रङ्गनाथस्वामिदेवालयः च । अत्र विद्यमाने हनूमद्देवालये १८ पादोन्नता हनूमतः एकशिलामूर्तिः अस्ति । तिरुच्चेङ्गोडे – इदं पत्तनं नामक्कलपत्तनात् ३५ किलोमीटर् दूरे अस्ति । कोङ्गुनाडोः सप्तसु शिवस्थलेषु इदम् अन्यतमम् । अत्र गिरेः उपरि अर्धनारीश्वरस्य देवालयः अस्ति । अयं देवालयः अस्य प्रान्तस्य प्राचीनतममन्दिरेषु अन्यतमः ।

कोळ्ळिमलै पर्वताः – नामक्कलपत्तनात् ४५ किलोमीटर् दूरे पूर्वघट्टप्रदेशे इमे पर्वताः सन्ति । एषाम् औन्नत्यं प्रायः १२०० मीटर् । अत्र बहूनि औषधीयसस्यानि वनस्पतयः च रोहन्ति । अरपालेश्वरदेवालयः, फलशाककृषिक्षेत्रम्, औषधीयसस्यकृषिक्षेत्रम्, अगयगङ्गाजलपातः, नौकागृहं, पेरियस्वामिदेवालयः, वीक्षणाट्टः, दूरदर्शकगृहं च अत्रत्यानि वीक्षणीयस्थलानि । अत्र प्रतिवर्षम् आगस्ट् मासे वल्विल् ओरि पर्व आचर्यते ।

                                     
 • भ रतस य तम ळ न ड र ज य क ञ चनमण डलम अस त न मक कलमण डलम अस य मण डलस य क न द रम अस त न मक कलनगरम
 • व ल ल र मण डलम त र वण ण मल मण डलम कडल र मण डलम व ऴ प प रमण डलम स ल मण डलम न मक कलमण डलम धर मप र मण डलम प द क क ट ट मण डलम ईर डमण डलम न लग र मण डलम क यम बत त र मण डलम
 • अस य मण डलस य व स त र चत रश रक ल म टर अस त अस य व यव यद श न मक कलमण डलम ईश न य प रम बल र मण डल प र वभ ग तञ ज व र मण डलम आग न यद श प द क क ट ट मण डल
 • व ल रमण डलम त र वण ण मल मण डलम कडल र मण डलम व ऴ प प रमण डलम स ल मण डलम न मक कलमण डलम धर मप र मण डलम प द क क ट ट मण डलम ईर डमण डलम न लग र मण डलम क यम बत त र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम
 • त ण मण डलम द न ड गलमण डलम धर मप र मण डलम न गपट ट णमण डलम न मक कलमण डलम न लग र मण डलम प द क क ट ट मण डलम प रम बल र मण डलम मध र मण डलम