ⓘ श्रीलङ्का एशियामहाद्वीपे दक्षिणदिशि विद्यमानः कश्चन देशः । अस्य अन्यत् नाम सिंहलद्वीप: इति। अस्य द्वीपराष्ट्रस्य राजधानी कोलम्बो अस्ति। अस्य देशस्य उत्तरभागे भा ..

बालीयात्रा

बालीयात्रा इत्येषः उत्सवः अक्षरशः बालिं प्रति दीर्घा यात्रा इव । एतत् एषियाखण्डस्य महत् मुक्तवाणिज्यपर्व । एषः उत्सवः ओडिशाराज्यस्य कटकनगरस्य महानद्या तटस्य गदगदियाघट्टे आचर्यते । ओडिशानाविकाः सांस्कृतिकप्रचारार्थं वाणिज्यविस्तरणाय च, बालि, जावा, सुमत्रा, श्रीलङ्का इत्यादिदूरप्रदेशं प्रति गच्छन्ति स्म। एतस्य स्मरणार्थं वर्षे कार्तिकमासस्य पौर्णमीतः ओडिशाजनाः एतम् उत्सवम् आचरन्ति । एषः उत्सवः सामान्यतः ओक्टोबर् मासस्य अन्ते वा नवेम्बरमासे वा भविष्यति । तदा ओडिशाजनाः महानद्याः ब्रह्मणीन्द्याः अथवा अन्येषां नदीनां तटेषु वा, सरोवरस्य समीपे वा, कूपस्य समिपे वा गत्वा सर्वे मिलित्व वर्णकागदैः, शु ...

                                     

ⓘ श्रीलङ्का

श्रीलङ्का एशियामहाद्वीपे दक्षिणदिशि विद्यमानः कश्चन देशः । अस्य अन्यत् नाम सिंहलद्वीप: इति। अस्य द्वीपराष्ट्रस्य राजधानी कोलम्बो अस्ति। अस्य देशस्य उत्तरभागे भारतदेश, पूर्वभागे मालदीव च स्तः । अस्मिन् देशे सिंहल-तमिलसमुदायौ वसतः। अत एव सिंहलभाषा तमिलभाषा च अत्र प्रमुखे भाषे स्तः। लङ्कायाः उल्लेख: रामायणमहाग्रन्थे भवति। पाकजलसन्धेः मध्ये रामायणस्य कालीना रामसेतुः विद्यते इति प्रमाणितम् अस्ति ।

                                     

1. इतिहासः

रामायणकाले स्वर्णलङ्का इति उल्लिखितं स्थानमेव इदानीं श्रीलङ्कादेशः अस्ति । पूर्वं रावणस्य राजधानी आसीत् । अत्र इदानीं रामायणस्य स्मारकाणि, स्थानानि, वस्तूनि सङ्गृहीतानि सन्ति । एषः प्रदेशः उष्णवलये अन्तर्भवति । अतः अत्र विशिष्टं वातवरणं द्रृष्टुं शक्यते । अत्र अनेके पर्वताः, जलपाताः, वनानि च सन्ति । शिल्पकला, तान्त्रिककुशलता तृतीयशतकतः १४ शतकं यावत् अभिवृद्धिपथे आसीत् । श्रीलङ्कादेशे क्याण्डी, अनुराधपुरं पोलोन्नरवं प्रवासी स्थलानि सन्ति। नेगम्बोसिगिरिया, नुवार, इलियपिन्नवेल, कोलम्बो इत्यादीनि प्रेक्षणीयानि स्थाननि सन्ति । नेगम्बो ४१ कि.मी. कोलम्बो समीपे डच्जनैः निर्मितं नगरमस्ति ।

                                     

2. दर्शनीयस्थानानि

अत्र दुर्गाणि नालाः १०० कि.मी. आकर्षकाः सन्ति । सिगरिया राजगृहं सा.श.४९५-६४७ समये निर्मितम् आकर्षकमस्ति । एतत् ग्रीष्मकालीनं राजगृहमासीत् । १२०० सोपाननि आरुह्य एतत् प्राप्तव्यम् । अतः एव संस्मरणीयः पर्वतः इति ख्यातः अस्ति । श्रीलङ्कादेशस्य अष्टमं अद्भुतमिव अस्ति शिलासमुच्चयः । सुन्दरतया शयानः सिंहः इवास्ति । क्याण्डीस्थानं कोलम्बोतः १२५ कि.मी. दूरे अस्ति । ५०० मीटर् उन्नते स्थले एतत् नगरमस्ति । पूर्वं देशस्य राजधानी आसीत् । अत्र गौतमबुद्धस्य चतुर्थशतककालीनः देवालयः अत्र अस्ति । जूलै-आगस्टमासयोः अत्र विशेषकार्यक्रमाः भवन्ति । तदा उत्सवे अलङ्कृताः गजाः, क्याण्डन् नृत्यजनाः, भेर्यादिविविधवाद्यानि यात्रायां सम्मिलितानि भवन्ति । नुवारम् इलियं प्रदेशः सागरस्तरतः अतीवोन्नते २००० मीटर् स्थितः गिरिधामप्रदेशः अस्ति । इतः दृश्यवीक्षणम् अतीव सन्तोषदं भवति ।कोलम्बो नगरं प्रमुखनौकानिस्थानमस्ति । अत्र वाणिज्यव्यवहाराः राजनीतिकार्याणि च प्रचलन्ति । जनाः स्नेहप्रियाः विश्रान्तिप्रियाः च सन्ति ।

                                     

3. पुरणेतिहाससाक्षिणः

कोलम्बोसागरतीरं १३४० कि.मी. दीर्घमस्ति । सुन्दरस्थलमेतत् विहारयोग्यम् । समीपे राम्बोडजलपातः अस्ति । श्रीलङ्कादेशस्य अतीवोन्नतः पर्वतः १२४५ मीटर् आदाम्पिक् इत्यस्ति । तत्र शिलयां बृहत्पादचिन्हानि १६०.७५ सेण्टी मीटर् दर्शनीयानि । बुद्धस्य पादौ इति बौद्धाः विश्वसन्ति। आडन् पादौ इति क्रैस्ताः वदन्ति । आड् स्वोच्चाटनानन्तर अत्र एकपादेन स्थितवान् इति प्रतीतिः अस्ति । श्रीलङ्कादेश विश्चसंस्या इतिहासकालिक विशिष्ट क्षेत्रेषु एक घोषितवति अस्ति ।सर्वधर्मायाः जनाः अत्र निवसन्ति । भारतस्य दक्षिणे भागे हिन्दुमहासागरे स्थित बृहतद्वीपः ।

                                     
 • नल ल थम ब इत य ष अकर त म लग तस य प रथम य पङ क त य नम नम म त अप श र लङ क इत य भ य शब द भ य तम वर ष व व द अभवत अत व व द शमय त
 • सप टम बर - म स भ य न तर न ऋत य - प र व ष - व ष ट भ रत - ब ङ ग ल - मय न म र - श र लङ क - मल श य - इण ड न श य - इण ड च न - जप नद श ष सम भवत व श षतय
 • श र लङ क एश य खण ड कश चन द श अस त क लम ब नगर श र लङ क द शस य र जध न अस त प र व क य ण ड नगर अस य द शस य र जध न आस त
 • ब द धप र ण म उत सव भ रतम न प ल, स ग प र, व यतन म थ ल ण ड, क म ब ड य मल श य श र लङ क म य न म र, इण ड न श य प क स त न द श ष जन श रद धय आचरन त
 • ईश न य च न - न प ल - भ त नद श पर व त बर म बङ ल द श प र वद श य स त श र लङ क म ल द व प च ह न द मह स गर भ रतस य सम पवर त न ह म लय त उत तरभ ग
 • प र ष व श षत तम ल प र न त एन प जयन त एव दक ष णभ रत स न गप र - श र लङ क - मल ष य - म र षस - द श ष प जयन त श र लङ क द शस य दक ष ण भ ग व द यम न
 • मह न द व प र य न यन - द व प क म र स स श ल स म ल ड व स म र षस श र लङ क च स थ नम - आफ र क दक ष णध र व यस गर एश य आस ट र ल य - इत य त ष
 • ब द धधर मस य स न य स न क रणत स धर म मध यएष य प र वएष य ट ब ट श र लङ क आग न यएष य पर यन तमप प रस त मह जनपद न क ल आरब ध तत त वश स त र
 • ब द धधर म य न म अध कसङ ख य वत स च न - जप न - व ह य तन म - थ यल ड - भ रत - म य नम र - श र लङ क - स ङ ग प र - अम र क - कम ब ड य - मल श य - न प ल - इण ड न श य द श ष तथ व जगत
 • ल क टनस ट न - ल थ व न य - लक सम बर ग वन व ट - व न ज व ल - व ट कन - व य तन म श र लङ क स यप रस - स ट क ट - स ट ल स य - स ट व न स ट - सम आ - स न मर न
 • तस य स पर ध य ज म ब ब व श र लङ क भ रत च त र क ण यस पर ध म अक र वन तस य श र ङ खल य ज म ब ब व - श र लङ क - द शय व र द ध स दलस य उपन यकत व न
 • प रदर श तव न एष न क वल भ रतम अम र क क नड इटल फ र न स रष य श र लङ क मल ष य स ङ गप र, इत य द ष द श ष सहस र ध क सङ ग तग ष ठ प रदर श तव न
 • ब द धधर मस य स न य स न क रणत स धर म मध यएष य प र वएष य ट ब ट श र लङ क आग न यएष य पर यन तमप प रस त मह जनपद न क ल आरब ध तत त वश स त र