ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 92

भारतीय-प्रबन्धनसंस्था कोलकाता

भारतीय-प्रबन्धनसंस्था कोलकाता भारतदेशस्य बङ्गप्रदेशस्य कलोकातायां स्थित एका व्यावसायिकविद्यालयः। इयं संस्था भारतदेशस्य प्रप्रथमा व्यावसायिकीसंस्था। आइ एम् संस्था कोलकातायां १९६१ तमे वर्षे प्रतिष्ठिता। इयं सम्पूर्णरूपेण एका स्वशासितसंस्था वर्तते। ...

प्रेसिडेन्सि विश्वविद्यालयः

प्रेसिडेन्सी विश्वविद्यालयः, कोलकाता, अयं विश्वविद्यालयः पूर्वं हिन्दु कलाशाला तथा प्रसिडेन्सी कलाशाला, कोलकाता इति नाम्ना परिचितम् आसीत्। अयम् एकः सार्वजनीन रज्यविश्वविद्यालयः वर्तते। अयं विश्वविद्यालयः १८१७ तमे वर्षे राजा राममोहन रायः, राजा रधा ...

पण्डिता रमाबाई

पण्डिता रमाबाई स्त्रीशिक्षाक्षेत्रे आगण्या पण्डिता रमाबाई 1858 तमे खिष्टा्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षयाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षण प्रापः प्रचलित न ...

सरदार वल्लभभाई पटेल अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तनम्

सर्दार वल्लभभाइपटेलअन्ताराष्ट्रिय-विमानपत्तनम्, भारतस्य गुजरातराज्यस्य आमेदावाद-गाम्धीमगरे च विमानपरिषेवा कुर्वन् आसन्, अन्तराष्ट्रियविमानपत्तनमरूपेन। एतद् विमानपत्तनं केन्दियआहमेदावादतः ९ कि.मि उत्तरदिशां हानसोले वर्तते। भारतदेशस्य प्रथमउपप्रधान ...

पद्मानदी

पद्मा बांलादेशस्य एका प्रधाना नदी । इयं हिमालयोत्पन्नगंगालनद्याः प्रधानशाखा वांलादेशस्य द्वितीयदीर्घतमनदी । वांलादेशस्य गुरुत्वपूर्णनगरी राजशाही इयं पद्मायाः उत्तरतीरे स्थितः । पद्मायाः सर्वोच्चोता १५७१ ‍ फुट् सामान्यतोच्चता ९६८ फुट् । वांलादेशस् ...

मञ्जीरा नदी

मञ्जीरा इति गोदावर्याः उपनदी भवति। महाराष्ट्रे माञ्जरा, माञ्ज्रा इति नाम्ना व्यवहरन्ति। इयं नदी महाराष्ट्र-कर्णटक-तेलङ्गाण राज्येभ्यः प्रवहति। महाराष्ट्र राज्ये बीढ् जिल्लायां पटोडा तालुकायां बालघाट् पर्वतश्रेण्याः उत्तरशिखरेषु ८२३ मीटर उपरि जन्म ...

भारतमाता

भारतं मातृदेवीत्वेन चित्रयित्वा "भारतमाता"अथवा "भारतम्बा"इति कथ्यते । केसरी तथा नारंगीसाटीकापरिबेष्टिनी ईयं माता केशरिणा सह करे भगवाध्वजं धृत्वा शोभते । समग्रेस्मिन् भारते भारतमाताया: नैकानि मन्दिरणि विराजन्ते । तेषु काशीस्थ: भारतमातामन्दिरमत्यन् ...

भूकम्पविभीषिका

भूकम्पविभीषिका. भूकम्पविभीषिका एकोत्तरद्विसहस्त्रीष्टाब्दे 2001 ईस्वीये वर्षे गणतन्त्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतरभारताष्ट्रं नृत्य-गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदाकस्मादेव गुर्जर-राज्यं पर्याकुलं, विपर्यस्तम्, क्रन्दनविकलं विपन्नञ्च जात ...

सुनिधि चौहान्

फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड्स – २००७ - बेस्ट फ़ीमेल् प्लेबैक सिंगर - बीडी फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड्स - २०११ - बेस्ट फ़ीमेल् प्लेबैक सिंगर - शीला कि जवानी ऐइफा IIFA अवॉर्ड्स - २००५ - बेस्ट फ़ीमेल् प्लेबैक सिंगर - धूम मचाले मिरची मुजिक अवॉर्ड्स फ़ोर् लिस्तेनेर्स ...

मनोहरः परिक्करः

मनोहरः परिक्करः भारतीयः राजनेता, भारतीयजनतापक्षस्य नायकः च आसीत्। सः गोवाराज्यस्य मुख्यमन्त्रिरूपेण कार्यम् अकरोत्। भारतसर्वकारस्य रक्षामन्त्रिरूपेण अपि कार्यं कृतवान्। उत्तरप्रदेशतः राज्यसभासदस्यः अपि आसीत्। परिक्करः २०१३ तमे वर्षे एन्डिए सभायां ...

विश्वकर्मा

विश्वकर्मणः पिता प्रभासवसुः। माता बृहस्पतेः स्वसा ब्रह्मवादिनी। अस्य त्वष्टा इत्यपि नामान्तरं विद्यते। प्रह्लादस्य पुत्रीं विरोचनां परिणीय विश्वरूपाचार्यनामकं पुत्रं प्राप। विश्वरूपाचार्यस्य एव त्रिशिराः इति नामान्तरम्। संज्ञादेवी विश्वकर्मणः पुत ...

हरिनामामृत व्याकरण

हरिनामामृत व्याकरण * श्रीश्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः |* हरिनामामृतव्याकरणम् कृष्णमुपासितुमस्य स्रजमिव नामावलिं तनवै॥ त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामोदम्॥१॥ * श्रीश्रीकृष्णचैतन्यचन्द्राय नमः * तत्त्वप्रदर्शिका टीका” अर्द्धं तैकस्वरूपञ्च नित्यानन्दा ...

G20

G20 - जी २० इत्येका अन्ताराष्ट्रिया संस्था विद्यते । जी-२० विंशतीनां वित्तमन्त्रीणां तथैव सेण्ट्रलबैंकसमूहस्य नियन्त्रकाणां समूहः जी-२० अथवा विंशतीनां समूहः इति कथ्यते । यो हि विश्वस्य विंशतीनाम् प्रमुखार्थव्यवस्थानां वित्तमन्त्रीणां तथा केन्द्रि ...

मङ्गलाचरणम्

संस्कृतम् - कालिदासः ग्रन्थस्य आरम्भं कुर्वन् कथयति यत् शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानाय शब्दार्थौ इव नित्यमेव अविभक्तौ अखिल-विश्वस्य जननी-जनकौ उमा-शङ्करौ अहं प्रणमामि इति । हिन्दी - कालिदास ग्रन्थ का आरम्भ करते हुए कहते हैं कि शब्द तथा अर्थ का उचित ज् ...

भारतसर्वकारीयभाषाः

भारतसंविधानानुसारं भारतसर्वकारस्य कार्यालयीयभाषारूपेण देवनागरीलिप्यां हिन्दी आङ्ग्लभाषा च भवतः। संविधाने कापि जातीयभाषा नास्ति। कार्यालयीयभाषात्वेन हिन्दी-आंग्लयोः व्यावहारः भवति, यथा- संसदः कर्मणि,विचारव्यवस्थायां, राज्य-केन्द्रसर्वकारयोर्मध्ये ...

प्रह्लादः

प्रह्लादः काश्यपकुले जातः कश्चन दैत्यः। प्रह्रादः इत्यपि एतस्य नाम श्रूयते।। प्रह्लादः महान् विष्णुभक्तः। प्रह्लादस्य विष्णुभक्तिकारणतः साक्षात् भगवान् विष्णुः नरसिंहरूपेण आगत्य प्रह्लादस्य पितुः हिरण्यकश्यपोः हननं कृत्वा प्रह्लादं रक्षितवान् ।

बेल्लम्कोन्ड रामराय कविन्द्रुलु

बेल्लम्कोन्ड रामराय कविन्द्रुलु भारतीय: कवि, लेखक, योगि, संस्कृतविद्वान् तत्वविदश्च आसीत् । रामराय कवि: १४८ श्रेष्ठसंस्कृतकृतीनां रचयिता अस्ति । येषां ४५ ग्रन्था: न उपलब्यन्ते । केचन ग्रन्था: पूर्णं लब्धा: केचन भागमात्रमेव प्राप्ता: । संस्कृतविद् ...

प्राणः

प्राणः योगदर्शन-आयुर्वेदादिषु शास्त्रेषु जीवनमूलत्वेन प्रस्थापितः।सूर्यस्य उत्पत्तौ, ब्रह्माण्डे व्याप्तायाः शक्त्याः मूलत्वेनापि प्रस्थापितः। आयुर्वेद-तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु प्राणस्य पञ्च प्रकाराः प्राक्ताः: अपानः व्यानः समानः उदानः प्राणः

संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् (संस्कृतभारती)

संस्कृतस्य जनभाषात्वं स्याच्चेत् संस्कृतेन सम्भाषणस्य आरम्भः भवेत् इति संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठैः चिन्तितम्। च मू कृष्ण शास्त्रीजनार्दनहेगडे च प्रथमं संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् १९८१ तमे वर्षे बेङ्गळूरुनगरे प्रथमं शिबिरं चालितवान्। ततः समग्रे भारते विदे ...

शरीरं च रक्तवाः स्रोत

एतत् शरीरम् | इदं सर्वेषां भगानाम् आयतनम् | सुखस्य दुःखस्य चानुभवः भोगः | अस्य देहस्येशः जीवः | अस्मिन् देहे अनेकानि अङ्गानि सन्ति | एतैः अङ्गैः जीवः सुखं दुखं चानुभवति | वयं शीर्षेण देवं प्रमामः | रसनया देवस्य गुणान् गायामः | तथा तया रसम् आस्वदय ...

लगान (चलच्चित्रम्)

लगानचलचित्रं २००१ तमे संवत्सरे हिन्द्याभाषयां प्रथमवारं निर्मितम्।। लगान इति हिन्दीचलचित्रं २००१ तमे वर्षे भारते आरब्धम्।चलचित्रमिदं हिन्दीभाषयां निर्मितम् प्रस्तुति च। चलचित्रमिदं आशुतोषगौरीशंकरमहोदयस्य मूलकथायाम् आधारितम् अस्ति। यस्य दिग्दर्शनं ...

भीमसेन थापा

भीमसेन थापा नेपालदेशस्य मुख्तियार अस्ति । पिता अमरसिंहस्य एवं माता सत्यारूपामाया ज्येष्ठपुत्ररूपेण विक्रम सम्वत १८३२ तमे वर्षे भीमसेन थापा अस्य जन्म नेपाल देशस्य गोर्खामण्डले अभवत् । स चतुर्दशकम् शासन थापावंशम् राज्य अस्ति।

यूक्लिड्

यूक्लिड् अलेक्सान्ड्रिया महोदयस्य संक्शिप्त नाम यूक्लिड् इति। अयं ग्रीक् देशस्य गनितञः। रेखागनितसय पिता इति सर्वदा उल्लेखितः जनैः। राञः टोलेमि शासनकाले अयं अलेक्सान्ड्रिया मध्ये अतीव क्रियाशीलः आसीत् । तस्य एलिमेण्ट्स् नामक ग्रन्थ​: गनितेतिहासे म ...

महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालयः

महात्माागांधी-अन्तराष्ट्रीयहिन्दीविश्वविद्यालयः भारतवर्षस्य एकः केन्द्रियविश्वविद्यालयः। विश्वविद्यालयस्य स्थापना भारतसर्वकारस्य 1996 ख्रीष्टाब्दे संसदः अधिनियमेन जाता। एष अधिनियमः भारतसर्वकारस्य राजपत्रे 8 जनवरी 1997 ख्रीष्टाब्दे प्रकाशितः। विश् ...

कामायनी

जयशंकर प्रसादः हिन्दीभाषायां छायावाद इति नाम्नायाः साहित्यिकीपरम्परायाः एकः प्रमुखः कर्णधारः आसीत्। 1936 तमे वर्षे प्रकाशिता तस्य कृतिः कामायनी इति आधुनिकीहिन्दीभाषायाः एकः महत्त्वपूर्णः महाकाव्यः मन्यते। अस्मिन् ग्रन्थे जलप्लावनप्रलयोः उपरान्तं ...

राजस्थानराज्यम्

राजस्थानराज्यं भारतस्‍य विशालतमं राज्यम् अस्ति । इदं भारतस्य पश्चिमभूभागे अस्ति । अत्र थारनामकं मरुभूमिः अस्ति । मध्ययुगे राजपूताना इति नाम्ना विख्यातम् आसीत् । अपूर्वलोकगीतानि, लोकनृत्यानि, पर्वाणि च अस्य प्रमुखद्योतकानि सन्ति । राजस्थानस्य क्षे ...

अहल्या

हिन्दू पुराणानामनुसारं अहल्या गौतमस्य पत्नी। सा इन्द्रेण सह सम्बन्धं स्थापितवती इति कृत्वा गौतममहर्षिः तां शप्तवान्। तेन सा शिलारूपिणी अभवत्। रामः तस्य शापविमोचनं अकरोत्। ब्रह्मणा विश्वस्य परमसुन्दरी स्त्री अहल्या सृष्टा। तस्या विवाहः अधिकवयसा गौ ...

इंदु जैन

हिन्दु, जैन साहु जैन कुटुम्ब सचते च प्रचलित अध्यक्षा अस्थि (भारतीय महिष्ठ प्रसारमाध्यमानि समूह बेनेट कोलमैन ऐंड कंपनी भारतस्य च संस्था लिमिटेड, ओफ़् भारतस्य च पर विशाल वार्तापत्र: ।

आनिरुध् राविचन्देर्

आनिरुध् राविचन्देर् भारतीयचलच्चित्रसङ्गीतकोविदस्य जन्म क्रि.श.१९९० तमे वर्षे जनवरिमासस्य षष्ठे दिने अभवत् । सङ्गीतसंयोजकः, ध्वनिमुद्रिकानिर्मापकः, गायकः इति लोके विख्यातः । क्रि.श. २०१२ तमे वर्षे स्वरसंयोजनवृत्तिम् आरब्धवान् । एतावति काले अनेन १४ ...

थापावंशम्

थापावंशम् एकम् क्षत्रिय वंशम् भवन्ति । स वंश सन् १८०६-१८३७ एवम् १८४३-१८४५ नेपालदेशः शासन आसित । भीमसेन थापा प्रथम शासक अस्ति । क्षत्रिय पाँडेवंशम् निकट परिवार एवम् परमशत्रु अभवत् । राजनैतिक शक्ति

बासमती तण्डुलम्

बासुमतीः भारतस्य दीर्घतमेषु तण्डुलशस्येषु एकः उत्कृष्टः प्रकारः भवति। अस्य वैज्ञानिक नामः भवति ओराय्जा सैटिवा। इदं स्वस्य स्वतन्त्र स्वाद एवं च सुगन्धं कृते प्रसिद्धः वर्त्तते। अस्य नाम वासुमती अर्थात् सुगन्धयुक्त प्रकारः बाभवति। अस्य अपरं अर्थः ...

प्रश्नशास्त्रम्(ज्योतिषम्)

।।ज्योतिश्शास्त्रे प्रश्नभागः।। ज्योतींषि ग्रहनक्षत्राणि एषां गतिस्थित्यवबोधकं शास्त्रं भवति ज्योतिश्शास्त्रम्। अपरिमिते गगनमण्डले यानि तेजोमयानि बिम्बानि दृश्यन्ते, तानि सर्वाण्येव समष्ट्या ज्योतिश्शब्देनोच्यन्ते। प्रतिदिनं भिन्नभिन्नगतिषु ग्रहश ...

सूरा अल इखलास

بسم الله الرحمن الرحيم अनन्तकरुणामयः परमदयाप्रदः अल्लाहस्य नामे 1. قل هو الله احد १.वद्, सः अल्लाह् एकम्, 2. الله الصمد २. अल्लाह् अक्षयम्, 3. لم يلد ولم يو لد ३. नहि सः अजायते नैव जनित च, 4. ولم يكن له كفواً احد ४. अपिच न तस्य समतुल्यः एकास्ति।

सूरा अल फतिहा

1. بسم الله الرحمن الرحيم . अनन्तकरुणामयापारदयाप्रदः अल्लाहस्य नामे, 2. الحمد لله رب العالمين प्रशंसम् सर्वलोकाणां प्रतिपालकः अल्लाहाय, 3. الرحمن الرحيم अनन्तकरुणामयापारदयाप्रदः, 4. مالك يوم الدين न्यायं क्षणं सम्राटः, 5. إياك نعبد وإياك نستعين व ...

कार्तिकदीपोत्सवः

कार्तिक दीपं, त्रिकार्तिका अथवा कार्तिकै विलक्किडु नाम प्रकाशानां उत्सवः केरळं, तमिलळुनाडु, श्रीलन्का प्रदेशे आचर्यते| एषः उत्सवः कार्तिक मासे आगच्छति| कार्तिक मासस्य पूर्णचन्द्र दिवसः कार्तिक पूर्णिमा इति प्रसिद्धः| केरळे एषः उत्सवः त्रिकार्तिका ...

प्रलयः

शब्दोऽयं श्रूयते चेत् जनानां मनसि साध्वसमुत्पाद्यते । लीयन्ते श्लिष्यन्ते अनेनेति लयन्ति व्रजन्ति साम्यं गीतादयो अत्रेति वा लयः । नाम भूतनाशकः, दृश्यवतः जगतः विनाशः । सर्वत्र येन क्रमेण व्युत्पत्तिर्भवति तेनैव व्युत्क्रमेण विनाशः भवति । यथा दिनान ...

धन्वन्तरिः

धन्वन्तरिः ओषधीनां देवता। महाविष्णोः अवतारत्वेन अपि धन्वन्तरेः उल्लेखः वर्तते। एषः आयुर्वेदाधिदेवता। समुद्रमथनकाले क्षीरसागरादुद्भूतः इति प्रथा वर्तते।

प्रशस्तपादभाष्यम्

विकिपीडिया, कश्चन स्वतन्त्रः विश्वकोशः Jump to navigationJump to search प्रशस्तपादभाष्यम् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्यतत्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः । तश्चेश्वरचोदनाभिव्यक्ताद्धर्मादेव ।। आकाशप्रकरणम् आकाशकालदि ...

डॉनियल गोलमन्

भावनात्मक बुद्धिशक्ति: भावनात्मक बुद्धिशक्तिः साम्प्रतं वर्धमानः अन्वेषणक्षेत्रः वर्तते | विशेषतः सकारात्मक मनोविज्ञानक्षेत्रे, तस्य अन्वेषणक्षेत्रेsपि एतत् दृढम भवति - यत् विद्यौन्नत्यां, न्यूनतरम् आक्रमव्यवहारं तथा सामाजिकसम्बन्धेषु सकारात्मक प ...

धात्वर्थविषये वैयाकरणप्रमाणम्।

धात्वर्थविषये वैयाकरणप्रमाणम्। उपोद्घातः। दधाति विविधान् अर्थान् यः सः धातुः। निरुक्ते, प्रातिशाख्येषु बृहद्देवतायां, गॊपथब्राह्मणे, च धातुशब्दपरामर्शः वर्तते। धातव एव शब्दानां मूलस्वरूपम्, अत एव च उच्यते सर्वं नाम धातुजमाह इति। धातुशब्दनिर्वचनम् ...

गणितशात्रम्

सन्ख्यानां विक्रियानां क्षेत्रगणितस्य परिमाणस्य च तर्कबद्ध चिन्तनम् एव गणितम् । अयम् अति महत्वस्य विषय:। एषा विज्ञानस्य भाषा इति मन्यते। आधुनिकगणकयन्त्रम् अपि अतिशेते भारतीया वेदगणितपद्धतिः । शून्यं, दशांशपद्धतिः, सङ्खयाः, मूल्यम् इत्यादयः बहवः अ ...

डोगरी भाषा

डोगरी भाषाः भारतदेशस्य जाम्मु काश्मिरप्रान्तस्य व्यवहारिक भाषा वतर्ते । २००४ तमेबर्षे भारतिय संविधानस्य ८ तम अनुशुची मध्ये लिखितम अस्ति । व्यवहारमानपश्चीम पाहाडिपरिवारेषु मध्यवर्तीपाहाडी पट्टी जनभाषाषु डोगरीः,चंवायली,मडवालीः, मंडयालीः, बिलासपुरीः ...

प्रदूषणम्

प्रकृति: मनुष्यस्य जीवने अति महत्वपुर्णा अस्ति | जलं, वायु, भूमि: जीवने महत्वपूर्णं सन्ति | अधुना पर्यावरणस्य समस्य न केवलं भारतस्य अपितु समस्तलोकस्य समस्य: वर्तते | जलं, वायु: अद्य उपलभ्यते तत्सर्व मलिनं दूबितम् च दृश्यते | प्रदूषणम् इत्युक्ते प ...

इछामति नदी

इछामतिनदी इच्छामतिनदी वा इच्छामति वा इछामति-कालिन्दिनदी वङ्गदेश-भारतयोः एका आन्तःसीमान्तनदी। एषा भारतवङ्गदेशयोः मध्ये प्रवाहिता। अस्याः नद्याः दैर्घ्यं ३३४ किलोमिटर् अपि च प्रस्थं समूरूपेण ३७० मिटर् भवति। वङ्गदेशनीरोन्नयनसंस्थया वा पाउवो इत्यनेन ...

महिमभट्टेन ध्वनिलक्षणे उद्भाविताः दश दोषाः।

1. अर्थस्य विशेषणकल्पने दोषः सम्भवव्यभिचाराभ्याम् एव विशेषणविशेष्यभावः घटते । ध्वनौ, वाच्यार्थःअर्थान्तरस्य व्यङ्यस्य प्रतीयमानार्थं हि उपादीयते । अतः तस्य वाच्यार्थस्य सर्वदा उपसर्जनीकृतात्मत्वम् अथवा अप्राधान्यमेव। अग्न्यादिसिद्ध्यर्थम् उपादीयम ...

रसकोष:

पराशरमुनिः सस्थानां रसकोषविषये विस्तरेण कथयति स्वग्रन्थे । तेन कथितं तावत् आश्चर्यकरं वैज्ञानिकं च अस्ति यत् सूक्ष्मदर्शकादिसाहाय्यं विना अपि सः यत् कथितवान् तत् राबर्टहुक्केन सूक्ष्मदर्शकसाहाय्येन यत् विवरणं दत्तं ततोऽपि वैज्ञानिकं निर्दुष्ट च अ ...

पर्यावरण प्रदूषण

साम्प्रतिके काले निखिलेस्मिन् जगति मानवसभ्यतायाः समक्षमनेके समस्यात्मका दुष्प्रभावाः समुज्जृम्भते। पर्यावरणस्य प्रदूषणमपि तथैव मुख्यासमस्या मानवसभ्यतायै परिदृश्यते।

सावरी नदी

गोदावर्याः प्रधानोपनदीषु एका उपनदी सावरी नदी। इयम् उत्कलस्य पूर्वपर्वतमालायाः पश्चिमभागे 1370 मिटार् परिमित- उन्नतौ विद्यमानसिनकारारामपर्वतमालातः उत्पन्ना । इयम् उत्कलस्य कोलावनदी नाम्ना अपि परिचिता वर्तते। सावरीनद्याः तीरप्रान्ते प्रायः 1250 मिम ...

तोक्यो संस्कृति

तोक्यो नगरे अनेक सङ्ग्रहालयः अस्ति । देशस्य बृहत कौतुकागारः अस्ति । विशेषज्ञ इति पारम्परिक सूर्यमूलीय कला भवति ।एतत् देशे त्रयः वर्णराशिः अस्ति । हिरगणा च कटकान च कन्जिः अस्तिः । अनेकेन कौतुकागारः अस्ति । उदाहरणं National Museum of Emerging Scien ...

दूरमानम्

संज्ञाभेदोऽथ सामान्यमानानां प्रतिपाद्यते । स्यादेकमङ्गुलं मात्रा कला प्रोक्ताङ्गुलद्वयम् ॥ पर्वं त्रीण्यंङ्गुलान्याहुः मुष्टिः स्याच्चतुरङ्गुला । तलं स्यात् पञ्चभिः षड्भिः करपादाङ्गुलैर्भवेत् ॥ सप्तभिर्दष्टिरष्टाभिः अङ्गुलैः तूणिरिष्यते । प्रादेश ...