ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 9

इर्पुजलपातः

इर्पुजलपातः – कर्णाटकस्य कोडगुमण्डले वीराजपेटेताल्लूकुमध्ये श्रीमङ्गलम् इति नगरस्य कुट्ट इति ग्रामात् ७कि.मी.दूरकानने इर्पु अथवा इरप्पु जलपातः अस्ति । ब्रह्मगिरेः नरिमलेबेट्टतः लक्षमणतीर्थनदी ५०मी. गहने कन्दरे स्तरद्वये पतति । एषः अपि वर्षाकालसुन ...

कोसळ्ळिजलपातः

कोसळ्ळिजलपातः कर्णाटकराज्ये" उडुपीमण्डलस्य कुन्दापुर-उपमण्डले बैन्दूरुसमीपे अस्ति । बैन्द्रूरुतः ११ कि.मी दूरे जलपातः अस्ति । बैन्दूरुतः शिरूरुमार्गे ७कि.मी.दूरे तूदळ्ळि अस्ति । ततः ३कि.मी. अरण्यमार्गे गम्यते चेत् दृश्यते अयं जलपातः । अत्र लघुनदी ...

गेरुसोप्पजलपातः

जोगजलपातः कर्णाटकराज्यस्य शिवमोग्गामण्डलस्य उत्तरकन्नडमण्डलस्य च सीमायाम् अस्ति| प्रादेशिकभाषया जोग इति पदस्य अर्थः एव जलपातः इति । गेरुसोप्पे जलपातः इत्यपि अस्य नाम । जगति प्रसिद्धेषु जलपातेषु अस्य नाम अपि अस्ति । एषः उत्तरकन्नडशिवमोग्गमण्डलयोः ...

गोकाकजलपातः

गोकाकजलपातः कर्णाटकराज्ये बेळगावीमण्डले विद्यमानः कश्चन जलपातः । बेळगावीमण्डलकेन्द्रतः ७२ कि.मी.दूरे गोकाक् पत्तनमस्ति । ततः ७ कि.मी.दूरे एव कर्णाटकस्य नयागरा इति कथ्यमाना गोकाकजलपातः दृश्यते । तत्र घटप्रभा नदी १८० मी. गहने कन्दरे पतति । एतस्याः ...

चण्डेमने-चन्नेकल् जलपातौ

चण्डेमने-चन्नेकल् जलपातौ – कर्णाटकस्य उत्तरकन्नडमण्डलस्य भट्कळोपमण्डले विद्येते । जोगतः भट्कळगमनमार्गे ३८ कि.मी.दूरे एतौ वर्षाकालीनजलपातौ स्तः । मुख्यमार्गतः ८ कि.मी.दूरे अरण्ये क्षीरधारा इव शोभेते । सेप्टेम्बर् मासात् अनन्तरं जलपातः क्षीयते । सा ...

दूधसागरजलपातः

दूधसागरजलपातः अथवा क्षीरसागरजलपातः हालिनहोळे कर्णाटक गोवा राज्ययोः सीमाप्रदेशे पश्चिमघट्टे ५०० पादपरिमितोन्नतप्रदेशात् जलं पतति । एतदेव दूधसागरजलपातः । क्षीरमिव जलम् अत्र पतत् दृश्यते अतः दूधसागर इति नाम आगतम् अस्ति । अत्र जलं पतति । एतत् दृष्ट्व ...

मागोडुजलपातः

मगोडुजलपातः कर्णाटकराज्यस्यउत्तरकन्नडमण्डलस्य यल्लापुरौपमण्डले मागोडु इति ग्रामस्य समीपे काननमध्ये अस्ति । अत्र बेड्तिनदी १३७पादपरिमितौन्नत्यात् पतति । एषः त्रिपथगः जलपातः यल्लापुरपत्तनतः २४ कि.मी.दूरे, शिरसिपत्तनतः ४० कि.मी.दूरे काननमध्ये अस्ति ...

शिवगङ्गाजलपातः

शिवगङ्गाजलपातः कर्णाटकस्य उत्तरकन्नडमण्डलस्य शिरसितालूकुमध्ये शाल्मलानद्या निर्मितः । शिरसिपत्तनतः ४०कि.मी.दूरे वानळ्ळिसमीपे कानने एषः जलपातः घोषं करोति । वानळ्ळितः जड्डिगद्दे मार्गे १०कि.मी. दूरं गच्छति चेत् शिवगङ्गाजलपातः दृश्यते । अत्र शाल्मला ...

सातोड्डीजलपातः

सातोड्डीजलपातः कर्णाटकस्य उत्तरकन्नडमण्डलस्य यल्लापुरौपमण्डले सातोड्डि इत्येतस्य ग्रामस्य समीपे काननमध्ये अस्ति । अस्य दब्बेसालुजलपातः इत्यपि कथयन्ति । बेङ्गलूरुतः ४५० कि.मी. दूरे हुब्बळ्ळितः ६० कि.मी. दूरे अस्ति यल्लापुरपत्तनम् । अत्र कालीनदी ३० ...

होगेनकल् जलपातः

होगेनकल् जलपातः मेलगिरिपर्वतप्रदेशे अस्ति । अत्र कावेरीनदी कर्णाटकतः तमिळ्नाडुराज्यं प्रविशति, घट्टप्रदेशतः समतलप्रदेशं गच्छति । शिलासु पतत् जलं धूमः इव जलकणान् निस्सरति । सर्वत्र धूमावृतं वातावरणम् इव भवति । अतः एव होगेनकल् प्रादेशिकभाषया होगे न ...

अमरावती (आन्ध्रप्रदेशः)

एतत् प्राचीननगरम् द्विसहस्रवर्षेभ्यः प्रागेव बौद्धानां स्थानम् आसीत् । अत्र बौद्धशिल्पानां दर्शनं भवति । २० बौद्धमठाः सन्ति । कृष्णानदीतीरे स्थिते अमरावती नगरे अनेकबौद्धस्मारकाणि सन्ति । पूर्वं सहस्रशः बौद्धभिक्षवः अत्र आसन् । स्थूपेषु भगवतः बुद् ...

तिरुपतिः

तिरुपति नगरम् आन्ध्रप्रदेशे स्थितं प्रमुखं नगरम् । नगरस्य समीपे स्तिथं तिरुमलपुण्यक्षेत्रं सुप्रसिद्धम् । तिरुमलनगरे श्रीवेङ्कटेश्वरदेवालयः वर्तते । तिरुमलपर्वतं सप्तगिरिः इति अपि निर्दिशन्ति । तत्र श्रीनिवासः सप्तगिरिवासः आराध्यः अस्ति । प्रतिदि ...

पुट्टपर्ती

प्रशान्तिनिलयः सेवाकेन्द्रम् श्रीसत्यसायीबाबामहोदयेन स्थापितः प्रशान्तिनिलयनामकः कश्चन आश्रमः अत्र अस्ति । अत्र अनेकजनाः श्रीसायीबाबामहोदयस्य मार्गदर्शनानुसारं विविधसेवाः कुर्वन्ति । तस्य सन्देशः ‘सेवायाः सन्देशः ’इत्यस्ति । सायीबाबा अधुना नास्ति ...

विजयवाडा

विजयवाडा विजयवाडा आन्ध्रप्रदेशराज्ये बृहन्नगरमस्ति । कृष्णानदी तीरे स्थितम् एतन्नगरम् आन्ध्रसरस्कृतेः हृदयमिवास्ति । द्विसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमेव बौद्धानां केन्द्रमासीत् । सप्तमे शतके नागार्जुनकोण्डअमरावतीविजयवाडानगराणि बौद्धभिक्षूणां कार्यस्थानान ...

विश्वेश्वरी (राजमण्ड्री)

देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः कर्नूलप्रति रेलयानस्य सौकर्यम् अस्ति । आन्ध्रप्रदेशस्य प्रमुखनगरेभ्यः बस् यानानि अपि सन्ति । विजयवाडातः २०० की.मी.दूरे, काकीनाडातः ३० की.मी.दूरे च अस्ति । समीपस्थं रेलनिस्थानकं समालकोट् पीठतः ५० की.मी.दूरे अस्ति ।

श्रीशैलम्

देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः कर्नूलप्रति रेलयानस्य सौकर्यम् अस्ति । आन्ध्रप्रदेशस्य प्रमुखनगरेभ्यः बस् यानानि अपि सन्ति । कर्नूलतः १०८ की.मी.दूरे, हैदराबादतः २०० की.मी.दूरे च अस्ति । बेङ्गळूरुतः अपि यानव्यवस्था उत्तमा अस्ति ।

केदारनाथः

केदारनाथ-ज्योतिर्लिङ्गं द्वादश ज्योतिर्लिङ्गेषु अन्यतमम् अस्ति । एतदेकं प्राचीनं शिवक्षेत्रम् । हिमालये केदारनाथः यत्र अस्ति तं भागं "रुद्रहिमालयः” इति वदन्ति । अयं पर्वतः "सुमेरुपर्वतः” "पञ्चपर्वतः” इत्यपि उच्यते । अत्र रुद्रहिमालयः, विष्णुपुरी, ...

विरजादेवी (जाजपुरम्)

देशस्य नानाभागेभ्यः सम्पर्कः अस्ति । ओडिश्शाराज्यस्य राजधान्याः भुवनेश्वरतः सर्वदा अनेकविधवाहनानि उपलभ्यन्ते । समीपस्थविमानस्थानकं भुवनेश्वरम् अस्ति ।

अम्बाजी (आरासुर)

Ambaji is a census town in Banaskantha district in the state of Gujarat, India. Ambaji is an important temple town with millions of devotees visiting the Ambaji temple every year. It is one of the 51 Shakti Peethas.

द्वारकाद्वीपः

द्वारकाद्वीपः गुजरातराज्यस्य जामनगरमण्डले द्वारकातः ३५ कि.मी. दूरे अस्ति । एषः द्वीपः भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य निवासस्थानमस्ति । बेट इति गुजरातीशब्दस्य द्वीप इत्यर्थः । एषः लघुद्वीपः गोमती-द्वारकातः ईशान्यदिशि कच्छ्समुद्रकुक्षौ अस्ति । अत्र भगवान ...

सोमनाथः

सोमनाथ मन्दिरं गुजरातराज्यस्य पश्चिमभागे अर्थात् सौराष्ट्रे प्रभासपाटणपत्तने समुद्रतटे स्थितं भव्यमन्दिरं वर्तते । समुद्रस्य तरङ्गाः सोमनाथस्य पादक्षालनेच्छया पौनःपुन्येन आगच्छन्तः तस्य पादपद्मे लीनाः भवन्ति । सोमनाथः द्वादशज्योतिर्लिङ्गेषु प्रप् ...

कन्याकुमारी (कन्याश्रमः)

एतत् पीठं भारतस्य तमिळ्नाडु राज्ये कन्याकुमारी नगरे अस्ति। भारतस्य अत्यन्तं दक्षिनकोणे हिन्दुमहासागरस्य अरब्बिसमुद्रस्य सङ्गमस्थाने अस्ति ।

नारायणी (शुचीन्द्रम्)

नारायणी एतत् पीठं भारतस्य तमिळ्नाडु राज्ये शुचीन्द्रम् इत्यस्मिन् नगरे अस्ति। शुचीन्द्रनगरं भारतस्य दक्षिणकोणे कन्याकुमारी तिरुवनन्तपुरम् इत्यनयोः नगरयोः मध्ये अस्ति ।

नारायणीमन्दिरम् (श्रीपुरम्)

भारतदेशे स्वर्णमन्दिरं पञ्जाबराज्ये अमृतसरनगरे अस्तीति तु सर्वैः विदितः विषयः । किन्तु स्वर्णमन्दिरसमानं श्रीनारायणीपीठं दक्षिणभारते तमिळ्नाडुराज्ये वेल्लूरुमण्डले तिरुमलैकोडिग्रामे श्रीपुरस्थले निर्मितम् अस्ति । अत्र देवी लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गारुप ...

श्रीसुन्दरी (श्रीशैलम्)

देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः कर्नूलप्रति रेलयानस्य सौकर्यम् अस्ति । आन्ध्रप्रदेशस्य प्रमुखनगरेभ्यः बस् यानानि अपि सन्ति । कर्नूलतः १०८ की.मी.दूरे, हैदराबादतः २०० की.मी.दूरे च अस्ति । बेङ्गळूरुतः अपि यानव्यवस्था उत्तमा अस्ति ।

त्रिपुरसुन्दरी (त्रिपुरा)

त्रिपुरसुन्दरी एतत् शक्तिपीठं भारतस्य त्रिपुराराज्ये उदयपुरसमीपे स्थिते राधाकिशोरपुरस्य समीपे अस्ति त्रिपुरसुन्दर्याः क्षेत्रम् । अत्रत्यशक्तिपीठस्य अधिदेवता एषा ।

भ्रामरीदेवी (नासिक्)

नासिकनगरात् गोदावरीनद्याः तीरम् आगत्य एतत् स्थानं प्राप्तुं शक्यते । मुम्बयीनगरात् बसयानसौकर्यं सम्यक् अस्ति । समीपस्थं विमानस्थानकं नासिक् । एतत् प्रमुखं वाणिज्यकेन्द्रम् अपि ।

पुष्करनगरम्

अत्र भगवतः ब्रह्मणः विश्वप्रसिद्धं मन्दिरम् अस्ति । विश्वे पुष्करनगरमात्रे एव ब्रह्मणः मन्दिरं वर्तते । प्राचीनवराहमन्दिरम् अपि पुष्करे अस्ति । अत्र अन्यानि अपि बहूनि मन्दिराणि सन्ति । तेषु रङ्गजीमन्दिरं प्रसिद्धम् अस्ति । पर्वतस्य उपरि गायत्रीमन ...

कुरुक्षेत्रम्

कुरुक्षेत्रम् हरियाणाप्रदेशे स्थिता एकम् सुप्रसिद्धम् तीर्थम् अस्ति। पौराणिककथानुसारं कुरुक्षेत्रं पौराणिकस्थलेषु अन्यतमम् अस्ति । अस्यां भूमौ पाण्डवकौरवाणां महाभारत-युद्धम् अभवत् । नगरमिदं हरियाणा-राज्यस्य मण्डलं विद्यते । कुरुक्षेत्र-मण्डलस्य म ...

सावित्री (कुरुक्षेत्रम्)

कुरुक्षेत्रं प्रति देशस्य नानाभागेभ्यः सम्पर्कः अस्ति ।देहलीनगरात् नातिदूरे अस्ति । समीपस्थं विमानस्थानकं देहली तथा अम्बाला । समीपरेलस्थानकं कुरुक्षेत्रम्।

ज्वालामुखी (पठाणकोट्)

विग्रहस्थाने कश्चन गर्तः अस्ति । तत्र कस्याश्चित् शिलायाः छेदतः सर्वदा अग्निज्वालाः निर्गच्छन्ति । ”’महाकाल्याः मुखम्”’ इत्यपि एतत् स्थानं प्रसिद्धम् अस्ति । अत्र नवज्वालाः सन्ति । ताः सरस्वती अन्नपूर्णा, चण्डी, हिङ्ग्लाक्, विन्ध्यवासिनी, महालक्ष ...

मणिकर्ण

हिमालयः रहस्यगर्भः पर्वतः । अत्र भवन्ति हिमाच्छन्नाः उपत्यकाः, गभीराः खाताः, कुटिलगत्या प्रवहन्त्यः नद्यः, द्रष्टॄणां चित्तम् आकर्षन्ति विविधानि रमणीयानि स्थलानि च । अत्रत्यः कुलुखातः रजतखातत्वेन देवभूमित्वेन च निर्दिश्यते । परिसरप्रियाणां तु नयन ...

गान्धीनगरम्

गान्धीनगरम् गुजरातराज्ये स्थितस्य गान्धीनगरमण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति | इदं नगरं गुजरातराज्यस्य राजधानी अपि । प्राक् गान्धीनगरमण्डलम् अहमदाबादमण्डले एव अन्तर्भूतम् आसीत् । १९६४ तमे वर्षे इदं मण्डलम् अहमदाबादमण्डलात् पृथक् कृतम्, अपि च गुजरातराज्यस् ...

चेन्नै

चेन्नै तमिलनाडु राज्यस्‍य राजधानी अस्‍ति। चैन्नैनगरं भारते स्थितेषु महानगरेषु अन्यतममस्ति। अत्र स्थित्वा दर्शनीयानि स्थानानि बहूनि सन्ति।

ब्रह्मपुत्रानदी

ब्रह्मपुत्र दक्षिण-एशियामहाद्वीपे विद्यमाने भारतदेशे प्रवहन्ती काचित् नदी अस्‍ति । चीन-टिबेट्देशयोः अपि एषा प्रवहति । पुल्लिङ्गे नद शब्देन निर्दिश्यमानेषु अन्यतमः अस्ति अयं ब्रह्मपुत्रनदः । अन्याः बहव्यः भारतीयाः नद्यः स्त्रीलिङ्गे एव निर्दिश्यन् ...

गङ्गानदी

भागीरथी उत्तराञ्चले हिमालये गङ्गोत्रीहिमसंहतेः उद्भूय देवप्रयागं प्रति अलकनन्दाम् संयाति। देवप्रयागात् एव सा गङ्गा इति कथ्यते। प्रयागे यमुना गङ्गया संयाति। ततः सा उत्तरभारते सृत्वा वङ्गोपसागरं प्राप्नोति। तस्य वितरकनद्यः हूग्ळीपद्मादयः। वङ्गोपसाग ...

सरस्वतीनदी

सरस्वती नदी नाम्ना एका नदी पुरा काले आसीत्। सरस्वतीनदी यत्र लुप्ताऽभवत्, तस्य स्थानस्य नाम ‘विनशनम् अस्ति। तस्याः पुनरुद्गमस्थानस्य अभिधानम् ‘प्लक्षप्रासवणम् अस्ति। विनशनात् चतुश्चत्वारिंशत् दिनपर्यन्तं निरन्तरम्, अश्वगत्या चलित्वैव प्लक्षप्रासवण ...

कावेरीनदी

कावेरीनदी दक्षिणभारतस्य एका प्रमुखा नदी । एषा भारतस्य सप्तपुण्यतमनदिषु अन्यतमा अस्ति । कावेरी कर्णाटकस्य जीवनदी अस्ति । कोडगुमण्डले पश्चिमघट्टप्रदेशे तलकावेरी इति स्थाने उद्भवति । एषा नदी मैसूरुमण्डलतः तमिळ्नाडुराज्यं प्रति प्रवहति । ततः गङ्गासाग ...

कृष्णा

भारतदेशे तृतीया बृहत् नदी। दक्षिणभारते, आन्ध्रप्रदेशे च द्वितीया बृहत् नदी अस्ति कृष्णानदी। आन्ध्रप्रदेशे जनाः कृष्णवेणी नाम्ना एतां नदीम् आह्वयन्ति । पश्चिमदिशि महाराष्टस्य महाबळेश्वरस्यम् उत्तरदिशि महादेवपर्वतश्रेण्यां समुद्रस्तरतः १३३७ मीटरमित ...

गङ्गावळी

गङ्गावली कर्णाटकस्य पश्चिमघट्टप्रदेशे उद्भवति । सप्तदशे राष्ट्रियमहामार्गे गमनसमये अस्याः होसूरुसेतुं द्रष्टुं पारयामः। एषःसेतुः अङ्कोलकुमटानगगराभ्याम्,उत्तरकन्नडमण्डलेन धारवाडमण्डलेन मङ्गलूरुनगरेण सह सम्पर्कं साधयति । गङ्गावळ्याः बेड्ति इति नामा ...

तुङ्गभद्रा

तुङ्गभद्रा एषा काचन पवित्रा नदी । दक्षिणे भारते कर्णाटकान्ध्रराज्ययोः प्रवहति । अन्ध्रे एषा कृष्णनद्याः प्रमुखा उपनदी अस्ति ।रामायणे अस्याः नाम पम्पा इति नाम्ना वर्णितम् अस्ति । पात्रम् तुङ्गभद्रा तावत् द्वयोः नद्योः मेलनेन सञ्जाता । तुङ्गा भद्रा ...

तुङ्गानदी

एषा कर्णाटकराज्ये अस्ति। एतस्याः उद्भवः दक्षिणघट्ट्प्रदेशे वराहपर्वते गङ्गामूले भवति। कर्णाटके चिक्कमगळोरुमण्डलं शिवमोग्गमण्डले च प्रवहति। एषा १४७ किलोमीटर् दूरं प्रवह्य, कर्णाटकस्य शिवमूगसमीपे कूडलि इति क्षेत्रे भद्रानद्या सह सङ्गम्यते। इतः आरभ् ...

भद्रा

kannada: ಭದ್ರಾನದೀ भद्रानदी कर्णाटकस्य काचन नदी । भद्रा दक्षिणघट्टप्रदेशे क्रुदेमुखप्रदेशे गङ्गामूलप्रदेशे उद्भवति । एषा दक्षिणप्रस्थभूमौ पूर्वदिशं प्रति वहति ।एतस्याः तिस्रः उपनद्यः सन्ति । ताः हेब्बे समीपे सोमवाहिनी, तडबेहळ्ळ, ओडिरायनहळ्ळ इति । ...

भीमा

महाराष्ट्रस्य पुणेपत्तनस्य समीपे भीमाशङ्करवनप्रदेशात् उद्भवति एषा नदी । महाराष्ट्रकर्णाटकयोः प्रवहति एषा नदी । कृष्णया मेलनात् पूर्वं ८६१ किलोमीटर् दूरं प्रवह्य्य रायचूरु-उपमण्डलस्य कुड्लु इति स्थाने कृष्णया सम्मिलति ।

शरावती

शरावती काचन नदी या शिवमोग्गमण्डलस्यतीर्थहळ्ळी इति उपमण्डले अम्बुतीर्थ इति स्थानात् उद्भवति । एषा उत्तरपश्चिमाभिमुखं प्रवहति । विश्वप्रसिद्धः जोगजलपातः अनया सञ्जाता । एषा होन्नावरस्थाने सिन्धुसागरं प्रविशति। एषा १२० किलोमीटर्पर्यन्तं प्रवहति।होन्न ...

निलानदी

केरलराज्यस्य चरित्रमण्डले सांस्कृतिकमण्डले च नितरां प्रसिद्धा भवति निलानदी । प्राचिनकाले मामाङ्कमहोत्सवः अस्याः तटे एव आघुष्यमाणः आसीत् । अत एव इयं नदी कविभिः बहुधा वर्णिता। अस्याः तीरे बहवः महात्मानः जनिमलभन्त। इयं नदी सुदीर्घा विस्तृता च भवति। ...

गोमतीनदी

गोमतीनदी गुजरातराज्यस्य पश्चिमप्रदेशे अर्थात् सौराष्ट्रे जुनागढमण्डले वहति । मानवजातेः पोषणं नदीभिः एव भवति । अतः वयं नदीं मातृरूपेण पूजयामहे । कदाचिदनेन कारणेनैवास्माकं महत्वपूर्णानि तीर्थस्थलानि नदीतीरे एव सन्ति । गोमतीनद्याः तीरेऽपि द्वारका -भ ...

नर्मदानदी

नर्मदानदी भारतस्य सप्तमहानदीषु अन्यतमा वर्तते । नर्मदा भारतस्य काचित् पवित्रा नदी। इयं नदी मध्यप्रदेशराज्यस्य प्रमुखतमा नदी विद्यते । नर्मदायाः अपरं नाम शिवपुत्री इति । मध्यप्रदेशराज्यस्य अनूपपुरमण्डलस्य अमरकण्टक-नगरम् अस्याः नद्याः उद्गमस्थानं व ...

पिण्डारी

एतत् गढवाल् हिमालयप्रदेशस्य अत्यन्तं सुन्दरं स्थलम् । अत्र हिमनद्यः पर्वतशिखरेभ्यः अधः अवतरन्ति । एषा हिमनदी ३ कि.मी. दीर्घा, अर्ध कि.मी. विस्तृता च अस्ति । एषा ३३५३ मीटर् उन्नतप्रदेशे अस्ति । समीपे सुन्दरतृणभूमिः अस्ति । अत्र पर्वतारोहणं कर्तुं ...

इन्द्रावती नदी

इन्द्रावती नदी इयं नदी गोदावरीनद्याः एका धारा अस्ति । एतस्याः प्रारम्भिकः बिन्दुः तिसृषु धारासु एकीकरणस्य निदानेन ओडिशा राज्यस्य कलहांडी जिल्लायां थूमुला रामपुर, पहाडी ग्रामः मर्डिगुडात् दंडकारण्य पर्वतस्य तटाः प्राप्यन्ते । नदी एका पश्चिमपथमनुसृ ...