ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 63

स्लम्डाग् मिलियनेर्

स्लम्डाग् मिलियनेर् २००८ वर्षे चित्रित आंग्ल भाषा चलनचित्रम् आसीत्। देव् पटेल्, फ़्रीडा पिंटो, अनिल् कपूर् च चलनचित्रे अभिनयं अकुर्वन्। चित्रस्य निर्देशकः डानी बायल्। चित्रम् २००९ आस्कर् विजेतः अस्ति।

अक्षयपात्रव्यायोगः

करुत्तपाऱ दामोदरन् नम्पूतिरि महोदयेन विरचितः व्यायोगः भवति अक्षयपात्रव्यायोगः । अस्य मलयाळविवर्तनं कवनोदयनामिकायां मासिकायां कृतम् । एष नम्पूतिरिः

अणुः

द्रव्याणाम् अत्यन्तं सूक्ष्मतमः घटकः अणुः इति निर्दिश्यते । प्रत्येकस्य वस्तुनः रासायनिकान् भौतिकान् च गुणान् अनाशयन्तः यं लघुतमं भागं प्राप्तुं शक्नुयाम सः एव अणुः । इतोऽप्यधिकं विभज्यते चेत् वस्तु विनश्यते । वस्तु यैः मूलधातुभिः निर्मितमस्ति ते ...

अतिशयोक्त्यलङ्कारः

वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूक्ष्मपद्मा- सोपानालीमधिगतवती काञ्चनीमैन्द्रनीली । अग्रे शैल् सुकृतिसुगमौ चन्दनच्छन्नदेशो तत्रत्यानां सुलभममृतं संनिधानात्सुधांशोः ॥ अत्र वाप्यादिशब्दैः नाभिप्रभृतयः निगीर्णाः । अत्रातिशयोक्तौ रूपकविशेषणं रूपके दर्श ...

अद्भुतरसः

अद्भुतस्य विस्मयः स्थायिभावो भवति । अपूर्ववस्तुदर्शनादिभिर्जायमानश्चित्तविस्तारो विस्मयः । अलौकिकवस्तुदर्शनादिजन्मा आश्चर्याख्यो विस्मयः इति रसगङ्गाधरकारः । अद् इति आश्चर्यार्थकाव्ययः भवति। भू धातोः डुतच् प्रत्यये कृते "अद्भुत" इति पदस्य निष्पत्त ...

अद्वैतगुरुपरम्परा

गुरुपरम्परा देवाः ब्रह्मा वशिष्ठमहर्षिः शक्तिमहर्षिः श्रीशङ्कराचार्याः नारायणः सदाशिवः श्रीशुकाचार्यः वेदव्यासः श्रीगौडपादाः पराशरमहर्षिः देवांशसम्भूताः शारादपीठस्य अधिपतयः 16. श्रीशङ्करभारत्याचार्याः १४४८ - १४५५ 14. श्रीनृसिंहभारत्याचार्याः-१ १३ ...

अनङ्गजीवनम्

कोटुङ्ङल्लूर् कोच्चुम्णित्तम्पुरान् महोदयेन विरचितं भाणं भवति अनङ्गजीवनम् । श्रृङ्गारसारस्य माणिक्यमालायाः च परस्परानुरागः एव विषयः । कुलशेखरपुरे विष्णुदेवालये उत्सववेलायां भाणमिदम् ऐदम्प्राथम्येन अवतारितम् । अस्य सम्पादनं केरळविश्वविद्यालयतः १९५ ...

अनन्वयालङ्कारः

अनन्वयालङ्कारःAnanvayalankara अलङ्कारस्य लक्षणं तावत् कुवलयानन्दे अप्पय्यदीक्षितः एवं प्रकथयति – उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यैव वस्तुनः । इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः ॥ एकस्यैव वस्तुनः उपमानोपमेयत्ववर्णनमन्वयः । वर्ण्यमानमपि स्वस्य स्वेन साधर ...

अनुक्रमणिकापर्व

अस्मिन् पर्वणि ग्रन्थे कथितानां विषयाणां संक्षिप्तविवरणं, पारायणस्य महिमा च वर्णितः अस्ति । कदाचित् नैमिषारण्ये कुलपतेः शौनकस्य द्वादशवार्षिके सत्रे संश्रितव्रतान्, सुखासीनान्, ब्रह्मर्षीन्, लोमहर्षणपुत्रः सौतिः उग्रश्रवाः अभ्यगच्छत् । आश्रममागतं ...

अनुव्याख्यानम्

अस्याः कृतेः रचयिता मध्वाचार्यः भवति। भागवतपुराणं रचयित्वा अनुग्रहः करणीयः इति वेदव्यासं प्रार्थितवान् आसीत् नारदः। एषः प्रसङ्गः अत्र स्मरणीयः भवति। अस्य आचार्यस्य सर्वतोमुखगरिमां दृष्ट्वा त्रिविक्रमपण्डितः एवं प्रार्थयति," आचार्य़, स्वनिर्मितेषु ...

अन्ताराष्ट्रिय-अणु-ऊर्जा-परिषत्‌

अणुशक्तेः उपयोगः न केवलं अण्वस्त्रनिर्माणार्थम् अपि तु साधुरीत्या लोकहितार्थमपि यथा भवेत् तथा उत्तेजयति इयम् अन्ताराष्ट्रिय-अणु-ऊर्जा-परिषत्‌ इति संस्था । उदाहर्णार्थं अणुशक्तेः विद्युच्छक्तिरूपेण इन्धनत्वेन वा परिवर्तनेन विपुलं प्रयोजनमस्ति । एष ...

अन्नदातृचरितम्

के बालरामप्पणिक्कर् महोदयेन पञ्चभिरङ्कैः निबद्धं नाटकं भवति अन्नदातृचरितम् । उतियन् नाम्ना चेरराज्ञा कुरुपाण्डवयुद्धे तत्सैनिकेभ्यः कृतम् अन्नदानमेव अस्य नाटकस्य इतिवृत्तम् । अयं राजा अनेन कर्मणा पेरुञ्चोट्टुतियन् इत्यपि स्तूयते । नाटकस्य इतिवृत् ...

अन्विताभिधानवादः

मीमांसकेषु कुमारिलभट्टप्रभृतयः अभिहितान्वयवादं प्रभाकरादयश्च अन्विताभिधानवादं स्वीकुर्वन्ति । तत्र तावत् अन्विताभिधानवादेऽस्मिन् अभिधाशक्त्या न केवलं पदार्थस्य उपस्थितिर्भवति, अपितु अन्वितपदार्थस्यैव अभिधया उपस्थितिः भवति। अर्थात् पदानि अन्वितानि ...

अपहारवर्मचरितम्

कोटुङ्ङल्लूर् कुञ्ञिक्कुट्टन् तम्पुरान् महोदयेन विरचितः व्यायोगः भवति अपहारवर्मचरितम् । दशकुमारचरितात् इतिवृत्तः स्वीकृतः । अयं व्यायोगः इतः पर्यन्तं न लब्धः । ‎

अपह्नुत्यलङ्कारः

अपहनुति: इत्यस्य निषेध: इत्यर्थ, सच सादृश्यमूलकाभेदमतिपतिपूर्वक: अलकारः। अपहनुति: षट्विधा: - १ शुद्धापह्नुति: २ हेत्वापह्नुतिः ३ पर्यस्तापह्नुतिः ५ भ्रान्तापह्नुतिः ५ छेकापह्नुतिः ६ कैतवापह्नुति:। १ शुद्धापह्तुति शुद्धापह्नुतिरन्यस्य आरोपार्थो धर ...

अपाला

अत्रिमुनिः एतस्य मन्वन्तरस्य सप्तर्षिषु अन्यतमः, ब्रह्ममानसपुत्रः च । एतस्य पुत्री एव अपाला । अत्रिः कञ्चित्कालं ब्रह्माधिकारे स्थित्वा, मन्त्रद्रष्टारः आसीत् इत्यनेन सः अपालायै सर्वविधं मन्त्रोपदेशं कृतवान् आसीत् । सा स्त्रीः ऋषिः आसीत्, ब्रह्मव ...

अभिहितान्वयवादः

मीमांसकेषु वाक्यार्थ सम्बन्धे प्रमुखौ द्वौ वादौ वर्तेते । तत्र प्रथमं कुमारिलभट्टस्य अभिहितान्वयवादः, तथा प्रभाकरस्य अन्विताभिधानवादश्च । तत्र अभिहितान्वयवादिनां मतानुसारं सर्वप्रथमम् अभिधाशक्त्या पदार्थस्य बोधो भवति । तदनन्तरं तात्पर्यानुसारं ते ...

अमरावती

अमरावती आन्ध्रप्रदेशः, आन्ध्रप्रदेशस्य" अमरावतीविषये ज्ञातुम् एतं पृष्ठं पश्यन्तु । अमरावतीमण्डलम्, महाराष्ट्रराज्यस्य विदर्भविभागे स्थितं मण्डलम् ।

अरविन्द गौड

अरविन्द गौडः भारतीयरङ्गनिर्देशः विद्यते । सामाजिक-राजनैतिकादीन् सामयिकविषयान् अधिकृत्य सर्जनात्मकनिर्देशने अयं प्रसिद्धः । अस्य नाटकस्य वस्तु भवति - साम्प्रदायिकता, जातिवादः, सामन्तवादः, अपराधाः, अन्याय्यम्, हिंसा, सामाजिकभेदभावः, नक्सल्वादः. इत् ...

अर्जुनविजयः

महाकवि वळ्ळत्तोळ् नारायणमेनोन् महाशयेन विरचितम् नाटकम् भवति अर्जुनविजयः । कुञ्ञुण्णिराजा महोदयेन नामक ग्रन्थस्य २७० तमे पुटे अमुं नाटकं नाम्ना निर्दिशति ।

अर्थवृत्तिः

अत्रार्थशब्दस्य वाच्यार्थः इति नार्थः । किन्तु रसऽदिर्वा रसवत्काव्यसन्दर्भः इति वार्थो वक्तव्यः । वृत्तिशब्दस्य व्यापारोऽर्थः । ततश्चार्थवृत्तिरित्यस्य, रसोचितो व्यापारः इत्यर्थस्समायाति । अभिनवगुप्तोऽपि रसोचितश्चेष्टा विशेषोवृत्ति रिति निर्वचनमक ...

अर्थालङ्कारः

ये अलङ्काराः अर्थेन काव्ये चमत्कारम् उत्पादयन्ति, न तत्र शब्दस्य प्राधान्यम्, ते अर्थालङ्काराः उच्यन्ते । उपमा, रूपकम्, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्तः इत्यादयः अर्थालङ्काराः सन्ति । श्लेषः शब्देन अर्थेन च उभयेन चमत्कारमुत्पादयति, अत एव एषः उभयकोटिषु पतत ...

अलङ्कारशास्त्रम्

अलङ्कारशास्त्रं क्रियाकल्पः, काव्यलक्षणं, काव्यशास्त्रं, सौन्दर्यशास्त्रम् इत्यपि प्रसिद्धम् अस्ति। उपकारकत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गम् मन्यते। पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीयाः। परिकल्पना अस्ति यत्, यच्छिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-च्छन्दो-ज्योतिषां ...

अलब्धकर्मीयः

आलुवादेशस्थः सि. के. नायर् नामकः अस्य प्रणेता । नाम्नि यथा निर्दिष्टं तथा संस्कृतं पठित्वा अलब्धकर्मीयस्य कस्यचन पुरुषस्य दीनजीवनमेव अत्र प्रतिपादितः अंशः। १९४२ तमे संवत्सरे तिरुवनन्तपुरात् प्राप्तः।

अशोकसुन्दरी

विश्वमाता गिरिजा स्वर्गे स्थितस्य इन्द्रस्य उद्यानस्य नन्दनवनस्य विषये बहुश्रुतवती आसीत् । मानववत् तस्याः मनसि स्त्रीसहशाः भावनाः उत्पन्नाः । नन्दनवनम् कदाचित् गत्वा दृष्ट्वा आगन्तव्यम् इति । सा पत्युः सम्मुखं स्वस्य आशां निवेदयति । शिवः एतस्याः ...

अस्तेयम्

अस्तेयं नाम चौर्यकर्मणः निवृत्तिः । मनुष्यः धनाभावेन पीडितः लोभवशात् चौर्यकर्मणि प्रवृत्तो भवति । स्तेयकर्म अपि अनेकविधं भवितुम् अर्हति । केनापि अलक्षितं निभृतं कस्यापि धनादीनां हरणं चौर्यम् इति कथ्यते । सशस्त्रदलसाहाय्येन आक्रम्य पश्यतः सपरिवारस ...

आख्यायिकापद्धतिः

आख्यायिकानां समाहारः एव आख्यायिकापद्धतिः । वस्तुतः दश लम्भकेषु शत आख्यायिकानां समाहारः एव आख्यायिकापद्धतिः । किन्तु अधुना त्रयः लम्भकाः चत्वारिंशत् आख्यायिकाः एव उपलभ्यन्ते ।

आत्म

आत्मनिरूपणम् ज्ञानाधिकरणमात्मा।स द्विविधः।जीवात्मा,परमात्मा चेति।तत्रेश्वरस्सर्वज्ञः परमात्मा एक एव। जीवस्तु,प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च। आत्मनो लक्षणम्----ज्ञानस्य अधिकरणं ज्ञानाधिकरणम्।ज्ञानस्येत्यत्र षष्ठ्याः आधेयत्वमर्थः।अधिकरणस्य अधिकरण ...

आत्मनः कोशेभ्यः अतिरिक्तत्वनिरूपणम्

नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे॥ आत्मा पञ्चकोशैः तादात्म्यात् तत्तत् कोशमयः भवतीति अतीतानन्तरश्लोके निरूपितम्। एतादृशस्य आत्मनः कथं ब्रह्मत्वं सम्पाद्यते इत्याशङ्कया इमं श्लोकमवतारयति भगवान् विद्यारण्यमुनिः, अ ...

आत्मानन्दः

स्वभाष्येऽस्मिन् अात्मानन्दः सर्वप्रथमं स्कन्दस्वामिनः, भास्करस्य च मतमालोचितवान्, तदनन्तरं सायणाचार्येण आत्मानन्दस्य मतमालोचितम् । तदयम् आत्मानन्दः स्कन्दस्वामिनः भास्कराच्च परवर्ती सायणाचार्याच्च पूर्ववर्ती सिद्धो भवति । अनेन उद्धृतलेखकेषु मिता ...

आत्रेयी

आत्रेयी अत्रिमहर्षेः पुत्री । पौराणिकव्यक्तिः अत्रिमहर्षिः अस्य मन्वन्तरस्य सप्तर्षिषु, ब्रह्ममानसपुत्रेषु च अन्यतमः । एषः कठिनतपसा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् पुत्ररूपेण प्राप्तवान् । चन्द्रमदत्तात्रेयदूर्वासाः एव ते त्रिमूर्तिस्वरूपाः । अत्रिः कर्दप ...

आदिपर्व

तृतीये पौष्यपर्वणि जनमेजयस्य सरमायाः शापः, तस्य च सोमश्रवसः पुरोहितत्वेन वरणम्, आरुणि-उपमन्यु-वेद-उत्तङ्कानां गुरुभक्तिः च वर्णिता । उत्तङ्कः जनमेजयं सर्पयागं कर्तुं प्रोत्साहयति ।

आनन्दतीर्थः

अानन्दतीर्थ एव ‘मध्व इत्येतेन नाम्ना ख्यातिं ययौ । अयं मध्वः स एव यो द्वैतवादं प्रवर्तयामास । एष बहून् ग्रन्थान् अजग्रन्थत्। कतिपयांश्च वैदिकान् मन्त्रानपि व्याचख्यौ । व्याख्येयं छन्दोबद्धाऽस्ति ।

आम्रशुण्ठी

एषा आम्रशुण्ठी अपि भारते वर्धमानः कश्चन कन्दविशेषः । आम्रशुण्ठी अपि सस्यजन्यः आहारपदार्थः । एषा आम्रशुण्ठी आङ्ग्लभाषायां ॥॥॥ इति उच्यते । अनया आम्रशुण्ठ्या उपसेचनम्, अवलेहः, ताक्रम् इत्यादिकं निर्मीयते । ‎

आरभटीवृत्तिः

अत्युध्दतार्थसन्दर्भयुक्ता वृत्तिरारभटी । अत्युध्दतयोः रौद्रबीभत्सयोः रसयोर्विषये वृत्तिरेषा प्रयोज्या भवति । एषा ताण्डवाङ्गभूता भवति । यथा – खड्गाघातनिकृत्तशात्रवशिरो निष्टयूतरक्तच्छटा जालैरुद्भटशस्त्रघट्टनभवत्स्फारस्फुलिङ्गोत्करैः । स्त्याना सृ ...

आश्चर्यचूडामणिः

शक्तिभद्रविरचितं नाटकं भवति आश्चर्यचूडामणिः । तत्र सप्त अङ्काः विद्यन्ते । शूर्पणखा।शूर्पण्खायाःगमनात् प्रभृतिरावणवधपर्यन्ताः कथाभागाः अत्र दृश्यन्ते । खरदूषणादीनां वधेन सन्तुष्टाः जनस्थानस्थाः ऋषयः रामाय चूडामणिम् अङ्गुलीयकं रत्नं च ददाति । लक्ष ...

उत्तररामचरितम्

भवभूतिना स्वपरिचयार्थं स्वकृतिषु कश्चिदंशः लिखितः । तदनुसारेण तस्य पितुर्नाम नीलकण्ठः, मातुर्नाम जतुकर्णी आसीत् । भट्टगोपालः तस्य पितामहः, ज्ञाननिधिः गुरुश्च । भवभूतिः काश्यपगोत्रीयः ब्राह्मणः आसीत् । विदर्भदेशस्य पद्मपुरनगरं तस्य जन्मस्थानं वर्त ...

उदारता

विकटाक्षरबन्धत्वमौदार्यम् । यत्र पदानि नृत्यन्तीव विभान्ति, तत्तदर्थांश्च स्फोरयन्ति, तत्रौदार्यं प्रतिष्ठितं भवति । उत्कृष्टगुणवद्वाक्शालिता उदारता Udarata इति दण्डी, कतिपय संयुक्ताक्षरविततत्वमौदार्यमिति नरसभूपालीयकर्ता च प्रत्यपादयताम् । यथा – ...

उद्विकासः

उद्विकासः चार्ल्स् डार्विना १८५९ तमे वर्षे अभिधत्तम् सिद्धान्तम् अस्ति। उद्विकाससिद्धान्तम् जिवजातीनाम् उद्भवम् व्याख्याति। एतदेव आधूनिकजीवशास्त्रस्य मूलभूतम् अस्ति।

उपरूपकाणि

नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्यरासकम् । प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्खणं रासकं तथा ॥ संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । दुर्मल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च ॥ अष्टादश प्राहुरुपरुपकाणि मनीषिणः । विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम् ॥ ...

उपाधिखण्डनम्

उपाधिखण्डनस्य ग्रन्थस्य रचयिता मध्वाचार्यः भवति। अयं ग्रन्थः अद्वैतमतस्य उपाधिविषयं विमर्शयति। जीवजीवयोः भेदः, जीवेश्वरादि भेदाः प्रत्यक्ष,अनुमानागमप्रमप्रमाणैः सिद्धाः सन्ति अतः तत्त्ववादः एव ग्राह्यः भवति इति अस्मिन् ग्रन्थे निरूपितम् अस्ति। ‎

उशिजा

आङ्गीरसमहर्षेः पुत्रः उचथ्यमहर्षिः । एतस्य अनुजः बृहस्पतिः । कदाचित् बृहस्पतिः प्रजावतीं ममताया सह व्यभिचरितुम् यतवान् । तदा ममता गर्भवती आसीत् । तस्य अत्याचारार्थं गर्भपिण्डः बृहस्पतिम् अभाययत् । एतेन क्रुद्धः बृहस्पतिः सः शिशुः जन्मना अन्धः भवत ...

ऋतुसंहारम्

ऋतुसंहारं महाकविना कालिदासेन विरचितमेकमत्यधिकं प्रसिद्धं काव्यमस्ति। काव्येस्मिन् ग्रीष्मवर्षाशरद्हेमन्तशिशिरवसन्तानां षण्णाम् ऋतूणां सुमनोहरं विस्तृतं वर्णनमस्ति। अस्मिन् काव्ये प्रकृत्याः सौन्दर्यस्य दर्शनं भवति। प्रकृतेः सर्वावस्थासु परिवर्त्त ...

ऋतुसन्धिकालः

ऋतुर्यदा परिवर्तते तदा आहारविहारा अपि तदनुसारं परिवर्तनीया:।तथापि अभ्यस्तनामाहारविहाराणां सहसा त्यागो नोचित:। अनभ्यस्तानामपि सहसा स्वीकारो रोगाय भवति।अत: क्रमश: पूर्वर्तुचर्यायास्त्याग उत्तरर्तुचर्याया: सेवनमुपदिश्यते शास्त्रे। एतौ च त्यागस्वीकार ...

ओजः

समासभरितोज्ज्वलबन्धत्वमोजः इत्युच्यते । विद्यानाथो दण्डी च समासभूयस्त्वमोजः इत्यकथयताम् । वर्गाक्षरेषु प्रथमानां द्वितीयैः, तृतीयाणां चतुर्थैः, रेफेण सजातीयेन वा वर्णेन, टवर्गाक्षरैः शषवर्णैर्दीर्घसमासैर्वा संयोगाद्गाढबन्धत्वरुपमा ओजः प्रादुर्भवत ...

ककुभरागः

ककुभरागः kakubharaga हिन्दुस्तानीशास्त्रीयसङ्गीतस्य कश्चन रागः भवति । "बिलावल" थाट् गणस्य रागः भवति । करुणरसप्रतिपादकः रागः भवति। अस्य रागस्य वादिस्वरः "मध्यमः"म भवति। एवं संवादिस्वरः षड्जः स भवति। अस्य रागस्य प्रशस्तकालः प्रातःकालः भवति। सम्पूर् ...

कठसंहिता

कठसंहिता यजुर्वेदस्य सप्तविंशति-शाखासु अन्यतमाऽस्ति । पुराणेषु काठकजनाः मध्यप्रदेशीया वा माध्यमनाम्ना विख्याताः सन्तिः । अनेन ज्ञातो भवति यत्ते प्राचीनकाले मध्यप्रदेशेऽवसन्। पतञ्जलेः कथनानुसारेण कठसंहितायाः प्रसारस्तथा पठनं-पाठनं प्रतिग्रामम् आसी ...

कन्काईनगरपालिका

कन्काईनगरपालिका इति नेपालदेशस्य झापामंडले अवस्थितं एकं महानगरं वर्तते यत् नगरं सम्प्रति नवीनं च वर्तते अत्र सुरुङ्गा इति एवं घैलाडुब्बा इति नामके द्वे ग्रामे स्तः । तयोरेकीकृत्य एकैव महानगरं प्रति परिवर्तितं यदेव अधुना कन्काईनगरपालिका नाम्ना प्रस ...

कपिष्ठलकठसंहिता

कपिष्ठलकठसंहिता याः नाम कस्यचित् ऋषेः नाम्ना अस्ति। एतस्याः संहितायाः पूर्णः ग्रन्थः अनुलब्धः। एतस्मिन् ग्रन्थे ऋग्वेदस्य प्रभावः दरीदृश्यते। चरणव्यूहस्य मतानुसारेण चरकशाखान्तर्गते कष्ठानां, प्राच्यकठानां कपिष्ठलकठानाञ्च उल्लेखो लभते, येनोल्लेखेन ...

कमलिनीकलहंसम्

कूटल्लूर् निलकण्ठन् नम्बूदरिमहोदयेन विरचितम् षडङ्गैः विराजमानं नाटकं भवति कमलिनीकलहंसम् । इदं नाटकं राजचूडामणदीक्षितस्य कमलिनीकलहंसात् भिन्नम् । चन्द्रवर्मराजस्य पुत्रीं कमलिनीं कलहंसाभिधानः राजकुमारः पाणिग्रहणं करोति । एतदेव अस्य नाटकस्य इतिवृत् ...