ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 54

वेदव्यासः

वेदव्यासः हिन्दुपरम्परायां कश्चन प्रमुखः । महाभारतस्य रचनाकारः भगवान् व्यासः । वेदानां विभागः अनेन कृतः इत्यतः वेदव्यासः इति एतस्य नाम । द्वीपे अस्य जन्म अभवत् इत्यतः ‘कृष्णद्वैपायनः’ इत्यपि एतस्य नाम । एतस्य पिता पराशरमुनिः माता च सत्यवती । व्या ...

शबरस्वामी

शबरस्वामि ना जैमिनिसूत्रस्य गूढरहस्योन्मीलकं भाष्यं व्यरचि। जैनमतानुसारिभिः कृतादुपसर्गादात्मानं रिरक्षिषुरसौ शबरवसतौ शबरवेषं स्वीकृत्य न्युवासेत्याख्यायिका श्रूयते। अपराख्यायिकया‘ तु विक्रमादित्यनृपतिपितायमिति ज्ञायते।

शालिकनाथः

कुसुमाञ्जलिकारेण उदयनाचार्येण ‘गौडमीमांसकः’ उद्धृतः। गौडमीमांसकशालिकनाथयोरभिन्नता च वरदराजाचार्यः ‘बोधिनी’ इति टीकायां वदति। ततश्च गौडदेशवासी अयमिति सिद्ध्यति।

अक्कमहादेवी

अक्कमहादेवी कर्णाटके द्वादशशतके सम्पन्नस्य वीरशैवभक्ति-आन्दोलनस्य प्रमुखा व्यक्तिः । तया कन्नडभाषया लिखितानि वचनानि कन्नडभक्तिसाहित्याय दत्तानि अत्युत्तमानि उपायनानि । तया आहत्य ४३० वचनानि लिखितानि । बसवेश्वर, चेन्नबसवण्ण, किन्नरि बोम्मय्य, सिद्ध ...

अल्लमप्रभु

भारतीयेतिहासे द्वादशशतककाले कर्णाटकप्रदेशे महत्वपूर्णपरिवर्तनं शरणक्रान्तिरुपं प्रसिध्दम् अभवत् । अल्लमप्रभुः, अक्कमहादेवी, बसवेश्वरः, सिध्दरामः, हरणय्यः चेन्नय्यः इत्यादयः सहस्रशः शिवशरणाः वचन रचनया सदाचारेण च प्रसिध्दाः आसन्। तेषु महामहिमः अल्ल ...

बसवेश्वरः

भक्तः बसवेश्वरः कर्णाटकस्य सांस्कृतिक इतिहासे बसवण्णस्य महोन्नतस्थानम् अस्ति । तस्य जीवने धार्मिक्यः, सामजिक्यः वैचारिक्यः एवं साहित्यक्यः क्रान्तयः जाताः। ८०० वर्षाणां पूर्वतनाः बसवेश्वरस्य सन्देशाः अस्माकं जीवने समुचितमार्गदर्शनरूपेण सन्ति । कन ...

मध्वाचार्यः

मध्वाचार्यः वेदान्तशास्त्रस्य प्रवर्तकः आसीत् । "आनन्दतीर्थः" इति तस्याऽपरं नाम । नारायणपण्डिताचार्यः सुमध्वविजयनामके ग्रन्थे श्रीमदाचार्यस्य जीवनचरित्रं वर्णितवान् । भारतस्य दर्शनशास्त्रेषु द्वैतं’ प्रमुखं विशिष्टं च शास्त्रं वर्तते । तस्य शास्त ...

राघवेन्द्रस्वामी

श्रीराघवेन्द्रस्वामिपादाः सनातनधर्म:सनातनधर्मस्य माध्वमतसंन्यासिषु प्रमुखाः। तॆ |मध्वाचार्याणां अनुयायिनः भूत्वा मध्वमतं मध्वसिद्धान" प्रतिपादितवान् । प्रह्लादस्य तृतीयःअवतारः अस्ति श्रीराघवेन्द्रः। द्वितीयः अवतारः श्रीव्यासरायः । राघवेन्द्रस्वाम ...

रामानुजाचार्यः

रामानुजाचार्यः विशिष्टाद्वैतस्य आद्यः प्रवर्तकः । अस्य वैष्ण्वस्य भक्तिपरम्परायां प्रभावः अस्ति । वैष्णवाचार्याणां परम्परायाम् एव रामानुजाचार्यस्य शिष्यः रामानन्दः आगतः यस्य शिष्यौ कबीरः सूरदासः च आस्ताम् । रामानुजः वेदान्तदर्शनाधारितं स्वस्य नूत ...

वल्लभाचार्यः

वल्लभाचार्यः वल्लभः इत्यपि ख्यातः। सः कृष्णाश्रितं पुष्टिमार्गं ब्रज् प्रदेशे प्रख्यापितवान्। तस्य सिद्धान्तः शुद्धाद्वैतः इति ख्यातः वल्लभाचार्यः तेलुगुब्राह्मणकुटुम्बे जन्म प्राप्तवान्। तस्य पितरौ मुस्लिं जनानाम् आक्रमणकारणतः वाराणसीतः चम्पारण् ...

विद्यारण्यः

पम्पाक्षेत्रे मयणार्यो नाम विप्रः निवसति स्म । सः वैदिकधर्मपरायणः सदाचारसम्पन्नश्र्च आसीत् । तस्य पत्नी श्रीमतिदेवी । सापि धर्मपरा, सुशीला, रूपवती चासीत्। तौ दम्पती सर्वसौभाग्यसम्पन्नौ अपि सुतसम्पदं विना खिद्यतः स्म । पुत्रकामनया ताभ्यां तपः तप्त ...

श्रीपादरायः

श्रीपादरायः श्रीपादरायस्य पुरातनं नाम लक्ष्मीनारायणः इति एतस्य मातु नामः शिरियम्मा । पितुः नाम शेषगिरिआचार्यः । मुळुबागिलु एतस्य ग्रामः । शिक्षणं संन्यासदीक्षां च उभयमपि श्रीरङ्गमठस्य स्वामिना सुवर्णतीर्थेन प्राप्तम् । एतस्य विद्वत्ता दृष्ट्वा वि ...

भद्रगिरि अच्युतदास

भद्रगिरि अच्युतदासः सुप्रसिद्धः हरिकथाकारः आसीत् । हरिकथा नाम देवानां लीलादिकथाश्रावणम् । भद्रगिरिग्रामस्य अधिदेवः श्री वीरविठलः अस्य गुरुः । अस्य देवस्य सन्निधौ एव गीत्वा नृत्यं कुर्वन् सर्वदा आनन्दम् अनुभवति स्म । ग्रामस्य जनसमूहस्य पुरतः भजनाद ...

नोबल पुरस्कार-विजेतानां सूची

१९४७ चिकित्साशास्त्र-कार्ल एफ् कोरी तथा गेर्टी टी. कोरी १९७४- अर्थशास्त्र-गुनार मिर्दाल १९७६ - शान्ति-माइरेड कोरिगान १९८१- चिकित्सा -अमेरिका देशस्य न्युरोलोजिस्ट रोजर स्पेरी १९८२- शान्ति-अल्भा मिर्दाल २००९- साहित्य-जर्मन लेखिका हेर्टा म्युलर अर्थ ...

वेङ्कटरामन् रामकृष्णन्

विङ्कि इत्येव प्रथितः वेङ्कटरामन् रामकृष्णन् भारतीयमूलः अमेरिकादेशस्य पौरत्वयुतः जीवरसायनशास्त्रस्य विज्ञानी । क्रि.श. १९५२तमवर्षे तमिळुनाडुराज्यस्य चिदम्बरम् इति स्थाने जातः एषः अधुना ब्रिटन् देशस्य केम्ब्रेज् विश्वविद्यालये एम्.आर्.सि.अणुजीवविज ...

अमिताभ चौधरी

अमिताभ् चौधुरी भारतस्य अत्युत्तमेषु विशिष्टेषु च पत्रिकासम्पादकेषु अन्यतमः । १९६१तमे वर्षे तस्य ३४तमे वयसि सः रमोन् मैग्सेसे-पुरस्कारं प्राप्तवान् ।

त्रिभुवनदास पटेल

त्रिभुवनदास् किशिभायी पटेलवर्यः भारतस्य कश्चन स्वातन्त्र्ययोधः सामाजिककार्यकर्ता गान्धीवादी च असीत् । अमुल् नामिकां क्षीरोत्पन्नसम्बद्धां सहकारसंस्थाम् आरब्धवान् । खैरामण्डलस्य क्षीरोत्पादकानां कूटस्य संस्थापनम् एतस्य महोदयस्य मुख्ययोगदानमासीत् । ...

वर्गिस् कुरियन्

वर्गिस् कुरियन् मूलतः केरळीयः । १९२१ तमे वर्षे प्राप्तजन्मा एषः प्रसिद्धस्य अमुलडैरी संस्थायाः संस्थापकः अस्ति । पूर्वं क्षीरोत्पादने भारतदेशः अत्यन्तं न्यूनताम् अनुभवन् आसीत् । तादृशं विश्वे भारतदेशं क्षीरोत्पादने अग्रगण्यकरणस्य श्रेयः कुरियन् व ...

इब्रहिम् अल्काज़्ई

इब्राहीम अलकाजी भारतीय-नाट्यशालायाः निर्देशकः, नाटकस्य आचार्यः च। एषः पुणेनगरे जातः। १९२५ तमे वर्षे अक्तुबर-मासस्य १८ दिनाङ्के जनीम् अलभत। एषः विन्सेन्ट् प्रौढशालायाः अनन्तरम् ज्जाविएर्-विद्यालये कृतवान्। सः देहली-राज्यस्य "नेशनल स्कूल् आफ् ड्राम ...

डा एन् एस् रामानुजताताचार्य

डा। एन् एस् रामानुजताताचार्यः भारतस्य आधुनिकसंस्कृतविद्वत्सु अन्यतमः । वेदान्त-मीमांसा-न्याय-व्याकरणं तथान्य शास्त्रेषु ताताचार्यमहोदयः कृतभूरिपरिश्रमः वर्तते । एतस्य ज्ञानं पुरस्कृत्य नैके प्रशस्तयः एतस्मै सप्रदत्ताः। तथा च फ्रान्स् सर्वकारेण प् ...

अफ्जल् अल्टानि

महाराष्ट्रम् अस्माकं देशस्य प्रमुखं राज्यम्। मुम्बयीनगरं महाराष्ट्र्स्य प्रमुखं नगरम् अस्ति । भारते अधिकजनसंख्यायुक्तेषु नगरेषु एतत् द्वितीयं नगरम् अस्ति । अस्य नगरस्य बहिर्भागे हिल् राक् सोसैटि इत्यस्य सप्तविंशतितमस्य भवनस्य चतुर्थे गृहस्तोमे श् ...

ओयिनां धनबीर सिंह

ओयिनां धनबीर् सिंहः जनकः-ओयिनां शान्तिकुमारसिंहः ग्रामः- कोचेङ्ग् बान्निङ्ग् लेख्ये राज्यम्- मणिपुरम् अन्ये यदा आपदि भवन्ति तदा ये सुरक्षिताः भवन्ति ते, आपदि स्थितानां रक्षणं कर्तुं प्रयतन्ते इति अस्माभिः ज्ञातमस्ति । परन्तु केवलं षड्वर्षीयः बालः ...

नीलेश डि ठाकरे

नीलेशः.डि. ठाकरे जनकः डि. ठाकरे वासः- कालेज् मार्गः, विद्यानगरविस्तरणम्, ब्रह्मपुरी मण्डलम् -चन्द्रपुरम् राज्यम्-महाराष्ट्रम् महाराष्ट्रराज्ये चन्द्रपुरम् इति एकं मण्डलम् अस्ति । ब्रह्मपुरी अस्मिन् मण्डले अस्ति । अस्मिन् पत्तने विद्यानगरे एकः महा ...

प्रेमचन्द सिङ्ग

प्रेमचन्द्रसिंहः अस्माकं भारतस्य ईशान्यभागे स्थितेषु राज्येषु एकमस्ति मणिपुरम्। तद्राज्यं बर्मादेशस्य सीमाभागे अस्ति। अस्य उत्तरभागे नागाल्याण्ड् राज्यमस्ति, दक्षिणे मिजोराम्, पश्चिमे असम राज्यं च सन्ति । एतत् पर्वतमयं राज्यम्। अस्माकं कर्णाटकराज ...

महम्मद् मुस्तफ झखारिया

महम्मद् मुस्तफ झखारिया जनकः- महम्मद् अब्दुल् हक् ग्रामः यारिपोक् राज्यम्- मणिपुरम् महम्मद् अब्दुल् हक् इत्येतस्य पुत्रेषु प्रथमः महम्मद् मुस्तफ झखारिया । एतस्य जन्म १५-१०-१९८० तमे दिनाङ्के अभवत् ।अस्यु अनुजः रुक्मुद्दीन् गालिब् ।। एतस्य अपेक्षया ...

माया डोंग्रे

॥मायारघुनाथडोंग्रे॥ जनकः रघुनाथडोंग्रे ग्रामःगेगयन् उपमण्डलम्-शहपुर मण्डलम्- ठाणे राज्यम्- महाराष्ट्रम् मुम्बयी महानगरस्य उत्तरदिशि शहापुर-उपमण्डलम् अस्ति ।ठाणे अस्य मण्डलम्। अस्मिन् मण्डले एव गेगयान् इति ग्रामे रघुनाथ डोंग्रे कृषिकार्ये निरतः । ...

रिडैमन् बोयी

भारतस्य ईशान्यभागे अस्ति मेघालयः। एतस्य राज्यस्य जयन्तिगिरौ जोवायपत्रालयक्षेत्रे मौखैयाव् इति ग्रामः अस्ति । अस्य ग्रामसय् समीपे मैण्टाङ्ग् इति एका नदी प्रवहति । रिडैमन् बोयि तावत् मिहैल्ट् लपासम्म् जान्लिबोयि इति दम्पत्योः पुत्रः । अस्य जन्म ७-१ ...

विक्रमशर्मा

विक्रमशर्मा जनकः मधुसूदनशर्मा ग्रामः गङ्गमौतन् मण्डलम्-सोनितपुरम् राज्यम् –असम असमराज्यम् अस्माकं भारतस्य ईशान्यभागे स्थितं राज्यम् । हिमालये जातः ब्रह्मपुत्रः आवर्षं पूर्णरूपेण प्रवहति अत्र । अत्र अग्नितैलस्यपेट्रोल् कूपाः अनेके सन्ति । एतस्य रा ...

सान्तेराय् खलेम्

सान्तेराय् खलेम् जनकःएस्.एस्. थाङ्ग खियेव् ग्रामः मौखेयाव् जोवाय् मण्डलम्- जैण्टियामण्डलम् राज्यम्-मेघालयः प्रपञ्चे अधिका वृष्टिः कुत्र भवति इति प्रश्नः भवति चेत् सर्वे वदन्ति चिरापुञ्जी इति । एतन्नगरं मेघालयराज्ये अस्ति । मेघालयराज्यस्य पूर्वोत् ...

रामनाथ वेदालङ्कार

डा रामनाथवेदालङ्कारः कश्चन विख्यातः विद्वान्, शिक्षाविद्, लेखकश्च । सः १९१४ तमे वर्षे जुलैमासस्य २ दिनाङ्के उत्तरप्रदेशस्य बरेलीमण्डले फरीदपुरे जन्म प्राप्नोत् । तस्य पिता लाला गोपालरामः, माता भगवतीदेवी । पिता लाला गोपालरामः कश्चन स्वातन्त्र्ययोध ...

अभिमन्युः

अभिमन्युः महाभारतस्य किञ्चन प्रधानं पात्रम्। चन्द्रवंशे जातोऽयमभिमन्युः अर्जुनसुभद्रयोः पुत्रः। बलरामः श्रीकृष्णश्च अस्य मातुलौ । विराटराजस्य पुत्री उत्तरा, बलरामस्य पुत्री शशिरेखा च अभिमन्योः द्वे पत्न्यौ । षोडशे वयसि एव कुरुक्षेत्रे चक्रव्यूहं ...

अर्जुनः

अर्जुनः चन्द्रवंशे जातः अप्रतिमः वीरः । अयं पुरु वंशोद्भवस्य विचित्रवीर्यस्य पौत्रः, पाण्डुमहाराजस्य पुत्रः। इन्द्रांशसमुद्भूतः अयम् अर्जुनः अतिरथाग्रणिः । कुन्ती अस्य माता । द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी, चित्राङ्गदा च अस्य पत्न्यः । श्रुतकीर्तिः, अभि ...

उत्तङ्कः

उत्तङ्कः इति ऋषिः वौदिक परम्परायां प्रख्यातः । स मरु नाम मरुभूमिप्रदेशे निवसति स्म । तस्य वृत्तान्तं हिन्दू इतिहासग्रन्थे महाभारते लभ्यते । क्वचित् उत्तङ्कः वेद नाम्नः ऋषेः शिष्यः इति कथितं वर्तते । अन्यत्र तस्य गुरुः गौतमः इति च कथितम् । सः महार ...

उत्तरा

उत्तरा मत्स्यराज्यस्य विराठ नर॓शस्य पुत्री आसीत्। सा तु अभिमन्योः पत्नी आसीत्। अज्ञातवास समये पाण्डवाः मत्स्यदेशे अवसन्। तस्मिऩ् एव समये सा अर्जुनात् नृत्

कंसः

कंसः यदुवंशस्य उग्रसेनस्य पत्न्यां कालनेमिः इति राक्षस्य अंशेन जातः । मगधदेशस्य राज्ञः जरासध्य पुत्र्यौ अस्तिः प्रास्तिः च अस्य भार्ये । उग्रसेनस्य राज्ञी कदाचित् सखिभिः सह स्नातुं यमुनानदीं गता कामपरवशा पत्युः स्मरणं कृतवती । सहसा द्रुमिलः इति र ...

काशिराजः

काशिराज: वाराणसीदेशस्य राजा। एतस्य कन्यात्रयम् आसीत्- अम्बा अम्बिका अम्बालिका च। तिसॄणां स्वयंवरं तेन एकत्र एव आयोजितम्।तत्र भीष्म: अनुजस्य विचित्रवीर्यस्य कृते तासां तिसॄणामपि अपहरणम् अकरोत्।युद्धे अयं पाण्डवपक्षे आसीत्। ‎

कुन्ती

महाभारतस्य प्रमुखेषु स्त्रीपात्रेषु अत्यन्तं प्रमुखं पात्रम् अस्ति कुन्त्याः । अस्याः कथा भागवतपुराणे अपि उक्ता अस्ति । एषा पाण्डुमहाराजस्य पत्नी । कुन्तिदेवी एका आदर्शमहिला आसीत् । एषा महात्मनां पाण्डवानां. माता तथैव श्रीकृष्णपरमात्मनः मातुली आस ...

कौरवाः

दृढहस्तः । सोमकीर्तिः । भिमबलः । कवची । पाशी । चित्रबाणः । भीमरथः । धुर्योधनः दृढसन्धः । विविशन्तिः । रौद्रकर्मा । विकटाननः । भीमवेगः । जलसन्धः । उग्रः । दण्डधारः । क्रथनः । विरसजः । प्रमथः । आदित्यकेतुः । नन्दः । दुश्शासनः अग्रयायॊ । नागदत्तः । ...

गान्धारी

प्रपञ्चे विद्यमानेषु पतिव्रतास्त्रीषु गान्धार्या: स्थानं बहुश्रेष्टम् अस्ति । एषा गान्धारस्य राज्ञ: सुबलस्य पुत्री, शकुने: सहोदरी च आसीत् । कन्यावस्थायामेव एषा भगवत: शङ्करस्य आराधानां कृत्वा तेन शतपुत्राणां वरदानं प्राप्तवती आसीत् । यदा स्वस्य वि ...

घटोत्कचः

लाक्षागृहस्य दाहसमये सुरङ्गमार्गेण परिभ्रंशनं कृत्वा पाण्ड्वाः मात्रा समं वनम् अगच्छन् । भीमसेनं विना अन्ये सर्वे दीर्घमार्गचलनेन श्रान्ताः असन् । अतः कस्यचित् वृक्षस्य अधः विश्रान्तिं कुर्वन्ति स्म। माता कुन्ती पिपासार्दिता जलम् अपृच्छत् । भीमसे ...

द्रुपदः

पाञ्चालदेशस्य एष: राजा।द्रोणस्य सहाध्यायी।बाल्ये अग्निवेशस्य आश्रमे द्रोणद्रुपदौ शिक्षां प्राप्तवन्तौ।तारुण्ये एकदा दरिद्र: द्रोण: द्रुपदस्य राजसभां धनं याचितुं गत:।तदा राज्यमदेन उन्मत्त: द्रुपद: तस्य अवमानं कृतवान्।अग्रे द्रोणेन कौरवपाण्डवानां ग ...

द्रोणाचार्यः

मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । इत्येवं मातरं, पितरं, आचार्यश्र्च स्मरन्ति शुभकार्याणामारम्भे । एषा सनातनपरम्परां । शिक्षकः एव देशस्य मेरूदण्डः । शिक्षकशिक्षणशिक्षार्थिनां मधुरव्यवस्थितक्रमबद्धसम्बन्धः एव देशस्य प्रगत्ये पूरकः इत्येव व ...

द्रौपदी

सनातनधर्मानुसारः प्रातस्स्मरणासु पञ्चकन्यासु अन्यतमा द्रौपदी भवति । भारतस्य सारस्वतलोके द्वे महाकाव्ये विश्वप्रसिद्धे रामायणम्, महाभारतम् चेति । महाभारतेतियास्य प्रधानभूमिकासु एषा द्रौपदी अगच्छति । द्रौपदी नाम द्रुपदस्य अपत्यं स्त्रीः इत्युक्ते द ...

धृतराष्ट्रः

महाभारते महाकाव्ये प्रधानभूमिकासु अन्यतमः धृतराष्ट्रः विचित्रवीर्यस्य प्रथमपत्न्याः अम्बिकायाः पुत्रः । हस्तिनापुरस्य अन्धराजस्य पत्नी गान्धारी, अनया शतं सन्तानानि प्राप्तवान् । एते एव अग्रे कौरवाः इति अभिज्ञाताः । एतेषु अपत्येषु एका एव कन्या अजा ...

नकुलः

महाभारतस्य प्रमुखेषु पात्रेषु अन्यतमम् अस्ति नकुलस्य पात्रम् । नकुलः अपि पञ्चपाण्डवेषु अन्यतमः । पाण्डुमहाराजस्य पुत्रः । माद्री अस्य माता । अश्विनीदेवतयोः वरेण जन्म प्राप्नोत् नकुलः ।सहदेवः नकुलस्य अनुजः । युधिष्ठिरः, भीमः, अर्जुनः च नकुलस्य विम ...

नलः

निषधेषु परमधार्मिकः नलो नाम राजा अभवत् । स कदाचित्स्नातुं सरो गतो हंसानपश्यत् । अथ तेष्वेकं राजहंसं स कुतूहलादगृह्णात् । भूभृता गृहीतो राजहंसो मनुष्यवाचा तमवदत्, राजन् मुञ्च मां शरणागतम् । तवोपकारं न कदाचिदहं विस्मरिष्यामि विदर्भाधिपस्य भीमकस्यः ...

पाण्डवाः

पाण्डवानां पिता पाण्डुः अतः एतेषां तत् नाम अस्ति । पाण्डुः महाप्रतापी चन्द्रान्वयस्य राजा । अस्य द्वे भार्ये आस्ताम् । एका कुन्ती अपरा माद्री इति । युधिष्ठिरः, भीमसेनः, अर्जुनः च कुन्तीपुत्राः । नकुलसहदेवयोः माता माद्री

पाण्डुः

पाण्डुः महाभारतस्य किञ्चित् प्रमुखं पात्रम् अस्ति । अयं पाण्डुः चन्द्रवंशस्य राजा । अस्य पिता विचित्रवीर्यः, माता च अम्बालिका । वस्तुतः विचित्रवीर्यस्य मरणसमये अम्बालिका पुत्रवती एव न आसीत् । तस्य मरणानन्तरं सत्यवत्याः प्रार्थनानुसारं मुनिः व्यास ...

बादरायणः

इक्ष्वाकुवंशस्य कुलगुरोः वसिष्ठस्य शक्तिरिति पुत्रः आसीत् । शक्तेः पुत्रः पराशरः । तस्य सत्यवत्याम् एकः पुत्रः जातः । अयं सात्यवतेयः बदरी वने जातत्वात् बादरायणः अभवत् । असौ वेदानां विभागं कृतवान् । अतः एव वेदव्यासः इति ख्यातिं लब्धवान् । किञ्च कृ ...

भगदत्त

प्राग्ज्योतिषपुरस्य अयं राजा।पूर्वं श्रीकृष्णेन नरकासुराय एकम् अमोघम् अस्त्रं दत्तम्।परम्परया तदस्त्रं भगदत्तेन लब्धम्।भगदत्तस्य समीपे एक: प्रचण्ड: प्रबलतर: सुप्रतीकनामा युद्धगज: आसीत्।तद् अमोघम् अस्त्रं तथा अयं सुप्रतीक: गजराज: इति एताभ्यां भगदत ...