ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 5

भारतीयकाफीमण्डली

भारतीयकाफीमण्डली एषा मण्डली स्वायत्ता संस्था अस्ति । वाणिज्यमन्त्रालयस्य तथा उद्योगमन्त्रालयस्य अधीने कार्यं करोति । एषा मण्डली मित्रं, मार्गदर्शकः, उपदेशकः इव कार्यं निर्वहति । संसदः अधिनियमानुगुणम् एषा १९४२ तमे वर्षे स्थापिता । एतस्याः मुख्यं क ...

भारतीयजीवनरक्षानिगमः

भारतीयजीवनविमानिगमः भारतस्य बृहज्जीवनाभिरक्षासमवायेषु अन्यतमः । देशस्य बृतत्तमः निवेशकसमवायः यस्य सम्पत्तिः भारतसर्वकास्य विविधयोजनासु विनियुक्ता भवति । अस्याः जीवनविमासंस्थायाः आरम्भः क्रि.श. १९५६तमे वर्षे अभवत् । अस्य प्रधानकार्यालयः भारतस्य वि ...

राष्ट्रियपुस्तकमण्डली

राष्ट्रियपुस्तकमण्डली काचित् पुस्तकप्रकाशनसंस्था भवति । देशस्य स्वातन्त्र्यानन्तरं देशनिर्माणकार्यं प्रचलति स्म । देशस्य प्रत्येकक्षेत्रे निर्माणकार्यं भवेत् इति नायकानाम् आशयः । अन्यविषयेषु शीघ्रं कार्यं भवति स्म । पुस्तकप्रकाशनं तु शैशवास्थायाम ...

केन्द्रियौषधानुसन्धानसंस्थानम्

केन्द्रिय-औषध-अनुसन्धान-संस्थानम् इत्येषा संस्था वैज्ञानिक-औद्योगिक-अनुसन्धानपरिषदः अन्तर्गततया कार्यं करोति । एतस्यां संस्थायां मुख्यतः चिकित्साविज्ञानसम्बद्धं संशोधनं भवति । एतस्याः संस्थायाः अन्तर्गततया एकविंशतिकेन्द्राणि आभारतं कार्यरतानि सन् ...

नासा

नैशनल् एरोनॉटिक्स् एण्ड् स्पेस् एडमिनिस्ट्रेशन् अथवा नासा अमेरिकादेशस्य एका अन्तरिक्षगवेषणा संस्था । १९५८ तमे वर्षे अस्याः संस्थायाः संरचना अभवत् । नासा इत्येव संक्षिप्तनाम्ना अस्याः ख्यातिः । नासायाः मुख्यकार्यालयः वाशिङ्गटन्, डि.सि. नगरे अस्ति ...

भारतीयविज्ञानपरिषद् (Indian Academy of Science)

भारतीयविज्ञानपरिषद् परिषदियं १९३४ तमे वर्षे प्रोफेसर् सि.वि.रामन् महोदयेन स्थापिता । अस्याः उद्घाटनं १९३४ तमवर्षयस्य जुलैमासस्य ३१ दिने सम्पन्नम् । तदा तत्र ६५ जनाः विज्ञानिनः सदस्याः आसन् । सि. वि. रामन् प्रथमसामान्यसदस्यानां सभायाम् अध्यक्षत्वे ...

राष्ट्रियभूभौतिकानुसन्धानसंस्था

राष्ट्रियभूभौतिकानुसन्धानसंस्था वैज्ञानिक-औद्योगिकानुसन्धानपरिषदः सङ्घटकप्रयोगशाला वर्तते । पृथ्वीविज्ञानक्षेत्रे विविधेषु विषयेषु संशोधनानि कर्तव्यानि इति धिया इदं संस्थानं १९६१ तमे वर्षे संस्थापितम् । अत्र पञ्चशताधिकाः विज्ञानिनः तान्त्रिकसहायक ...

राष्ट्रियवैमानिकप्रयोगशाला(NAL)

राष्ट्रियवैमानिकप्रयोगशाला एषा वैज्ञानिक- औद्योगिक-अनुसन्धानपरिषदः प्रमुखम् अङ्गम् अस्ति । वैमानिकसम्बद्धक्षेत्रेषु भारतस्य सर्वश्रेष्ठं संशोधनसंस्थानमस्ति । अस्याः स्थापना १९५९ तमे वर्षे नवदेहल्याम् अभवत् । १९६० तमे वर्षे बेङ्गळूरुनगरम् प्रति आन ...

वैज्ञानिकी औद्योगिकी च अनुसन्धानपरिषद्

वैज्ञानिकी औद्योगिकी च अनुसन्धानपरिषद् भारतगणराज्यस्य प्रमुखा वैज्ञानिकसंस्था अस्ति । सा स्वायत्ता परिषद् अस्ति । भारतगणराज्यस्य प्रधानमन्त्री तस्याः परिषदः अध्यक्षः भवति । परिषदः नियोजनं स्वायत्तशासिनिकायेन भवति । परिषद्-सर्वकारयोः मध्ये योग्यसे ...

संस्कृतजगत्सङ्गणकप्रशिक्षणसंस्थानम्

संस्‍कृतजगत् एका सक्रिया असर्वकारीया संस्‍था अस्ति । अस्‍याः कार्यं केवलं संस्‍कृतभाषायाः प्रचार-प्रसारकार्यम् अस्ति । अस्‍याः कार्यकर्तारः निःस्‍वार्थभावेन निर्मूल्‍येन सहयोगं दीयन्‍ते । संस्‍कृतसम्‍बन्धि कस्‍याः अपि समस्‍यायाः समाधानार्थं सम्‍प ...

अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानम्

अखिलभारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानम् काचित् आयुर्वेदसम्बद्धा संस्था भवति । जवाहरलालनेहरुमहाभागस्य स्वप्नः आसीत्" भारतदेशः वैज्ञानिकसांस्कृतिकसम्पदा युक्तः भवेत् इति । वैद्यकविज्ञानक्षेत्रे प्रकृष्टमेकं केन्द्रं स्थापनीयं यत्र च वैद्यविज्ञाने संशोधनं भ ...

विश्वस्वास्थ्यसंस्था

विश्वस्वास्थ्यसंस्था) संयुक्तराष्टाणां अङ्गभूता विशिष्टसंस्था या च अन्ताराष्ट्रियस्तरे सार्वजनिकस्वास्थ्यविषये आस्थायुता वर्तते । १९४८ तमे वर्षे एप्रिल्मासस्य ९ दिनाङ्के स्विट्सेर्लेण्ड्देशस्य जिनीवानगरे इयं संस्था समारब्धा । इयं संयुक्तराष्ट्रवर ...

आम्लीयवर्षणम्

अम्लीयवर्षा नाम वायुमण्डले यदा च विषानिलाः अधिकप्रमाणेन भवन्ति तस्मिन्नेव समये यदि वृष्टिः सम्भवति तदा वर्षया सह विषानिलाः अपि मिलित्वा भूमिं प्रविशन्ति तस्यैव अम्लीयवर्षणम् इत्युच्यते । एतदेकं प्रदूषणं विद्यते । अस्याः प्रभावः दूरगामी भवति । उद् ...

औष्ण्यमालिन्यम्

अस्य प्रदूषणस्य मुख्यं स्त्रोतः भवति विद्युत्तापगृहम् । विद्युत्तापगृहेभ्यः प्रदूषकद्वयं बहिरागच्छति । इदं प्रदूषकद्वयमतीव –विनाशकं, हानिकरं च भवति । प्रथमं प्रदूषकं भवति अतीवोष्णं जलम् । इदमुष्णं जलं तस्मिन्नेव जलस्त्रोते मिलति यस्मात् जल- स्रोत ...

जलमालिन्यम्

जलमालिन्यं प्रमुखेषु परिसरमालिन्येषु अन्यतमं विद्यते । सरोवराः, नद्यः, समुद्राः इत्यादिषु अनपेक्षितानां वस्तूनां संयोगेन जलमालिन्यं भविष्यति ।

धूमनीहारः

धूमनीहारः अयं smogue इत्यस्यापभ्र्ंशः अस्ति । एषः वायुमालिन्यस्य अन्यः प्रकारः वर्तते । यन्त्रागारात् उत्सर्जितधूमः वायुमण्डलम् आच्छाद्य तत्र च दुष्प्रक्रियया तुषार इव स्वरूपं प्राप्नोति एषः धूमनीहारः । अयञ्च धूमनीहारः वायुमण्डलम् आवृत्य तिष्ठति ...

भूमालिन्यम्

भूभागस्य भौतिक- रासायनिव – जैविकगुणेषु केषुचिद् एवं प्रकारक-मवाञ्छितं परिवर्त्तनं, येन परिवर्त्तनेन जनाः जीवाश्च प्रभाविताः भवन्ति, येन भूभागस्य गुणवत्ता उपयोगिता च नष्टं भवतः, तं परिवर्त्तनं भूप्रदूषणमिति कथ्यते ।

वायुमालिन्यम्

मनुष्याः विविधक्रियामाध्यमेन इमां संरचनां विखण्डितवन्तः । फलतः वायुप्रदूषणं जातम् । यथा –वनकर्तनं, जीवाश्म ईन्धनस्याधिकाधिकः उपयोगः, औद्योगिकरणेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्समात्रायाः वायुमणडले वृध्दिः इत्यादयः । फलतः वातावरणे ग्रीनहाउसप्रभावः, क्षारीयव ...

विकिरणीयप्रदूषणम्

विकरणीयप्रदूषणम् नाम आङ्ग्लभाषायां Radiation Pollution इत्य्च्यते । विकरणीयप्रदूषणस्य विभिन्नानि कारणानि सन्ति । प्रकाशरश्र्मिः पृथ्वीतः परिवर्त्य विकरणीकृता भवति । प्रकाशरश्र्मिः यदा पृथिव्याःसंयोगे आगच्छति तदैव विकरणीकरणं भवति । कदाचित् आकाशे ए ...

शब्दमालिन्यम्

ध्वनिः न्यूनाधिकः भवितुमर्हति । इयमेव भवति ध्वनेः तीब्रता । इयं हि तीब्रता यदि न्य़ूना भवति, तर्हि ध्वनिः कर्णप्रियः भवति । अर्थात् यदि अस्य तीब्रता न्यूना भवति, सामान्या वा भवति, तर्हि सः ध्वनिः कथ्यते । परं यदि तीब्रता अधिका भवति, तर्हि सः ध्वन ...

समुद्रीय-प्रदूषणम्

प्रदूषणमिदं सामान्यजनैः सह सद्यः सम्बन्धितं नास्ति, अतः जनानामवधानम् अस्योपरि न भवति । भारतस्य तिसृषु दिक्षु समुद्रः अस्ति । फलतः समुद्रे जातानां प्रदूषणानां प्रभावः देशेऽस्मिन् भवति एव । औद्योगीकरणेनापि समुद्रः प्रदूषितः भवति । विशेषतः औद्योगिक- ...

हरितगृहम्

हरितगृहम् इति एकः परिभाषिकः शब्दः अस्ति । यस्य तात्पर्यं भवति वाटिकायां स्थितं तत्गृहं यत् काचनिर्मितं भवति । अस्मिन् गृहे तादृशाः पादपाः वर्धन्ते येभ्यः अधिकतापस्यावश्यकता भवति । हरितगृहस्य प्रभावः पृथिव्यां निरन्तरवर्धमानस्याः ऊष्मायाः समस्या व ...

अन्नदानय्य पुराणिक

अन्नदानय्यः पुराणिकः Annadanayya Puranika कन्नडभाषायाः साहित्यकारेषु ज्येष्ठेषु अन्यतमः अपि च अधुनिकवचनकर्ता । कर्णाटकस्य मद्दूरुनगरे प्रचालिते प्रथमकन्नडसाहित्यसम्मेलनस्य अध्यक्षः अभवत् । कन्नडभाषायाः कर्णाटकस्य सेवां षड्दशककालतः कृतवान् । कर्णा ...

उत्तङ्गि चन्नप्प

क्रैस्तधर्मावलम्बी दानियेलप्प-सुभद्रव्वयोः पुत्रः चन्नप्पः । १८८१ तमे वर्षे अक्टोबर्-मासस्य २८ तमे दिनाङ्के एतस्य जन्म धारवाडनगरे अभवत् । वीरशैवजातीयाः अस्य पूर्वजाः उत्तङ्गिवंशजाः । अतः उत्तङ्गि चन्नप्पः इत्येव अयं प्रसिद्धः जातः । अयम् अग्रे क् ...

एस् एल् भैरप्प

एस्. एल्. भैरप्पः आधुनिके कन्नडसाहित्ये एतस्य कादम्बर्यः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति । एताः कादम्बरीः अधिकाः जनाः पठन्ति । विंशतितमः शतमानः कादम्बरीयुगः इति निर्दिश्यते । अस्मिन् कालखण्डे ये लेखकाः जनानां हृदयस्पर्षं कृतवन्तः तेषु केचन लेखनवृत्तिमे ...

टि एस् वेङ्कण्णय्य

टि. यस्. वेङकण्णय्यः T.S. Venkannayya इति प्रसिद्धः तलुकिन वेङकणय्य; अत्यन्तं सरलः जीवी । अर्चकः वेङकटेशः एतस्य विषये एवं लिखितवान् - सर्वदा निर्मलः, सौजन्य निधिः, नित्यतृप्तः इति ।वेङकणय्यः सुब्बण्णः-लक्ष्मीदेवम्मयोः ज्येष्ठः पुत्रः । १८८५ तमे व ...

टी पी कैलासम्

अस्य जीवनस्य कालावधिः १८८४तः -१९४६वर्षपर्यन्तम् आसीत् । मद्रासनगरे बि.ए.पदवीम्, एम्.ए.पदवीं च प्राप्य लण्डन्-नगरस्य रायल्-विज्ञान-महाविद्यालये अपि अध्ययनम् अकरोत् कैलासम् । रायल्-जियालाजिकल्-सोसैटि कृते प्रबन्धं लिखित्वा फेलोषिप् प्राप्तवान् प्रथ ...

डी वी जी

”पल्लवं नूतनम् स्यात्, मूलं प्राचीनं स्यात्, तदा एव वृक्षस्य सौन्दर्यम्, नवयुक्तेः प्राचीनतत्वेन सह मेलनं भवति चेत् धर्मः, ऋषिवाक्येन सह विज्ञानकलायाः योजनेन जीवने यशः” इति विषयस्य प्रतिपादकः आसीत् गुण्डप्पवर्यः।पत्रिकोद्यमी, लेखकः, राज्यशास्त्रज ...

दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे

द.रा.बेन्द्रे कर्णाटकस्य प्रसिद्धेषु कविषु अन्यतमः। वरकविः’ इत्येव ख्यातः एषः ज्ञानपीठप्रशस्तिविजेता अपि। कन्नडभाषायाः प्रसिद्धः कविः एषः।

नरसिंहाचार्य आर्

१८६० तमस्य वर्षस्य एप्रिल्-मासस्य ९ दिनाङे मण्ड्यमण्डलस्य कोप्पल-इत्येतस्मिन् ग्रामे नरसिंहाचार्यः Narasimhacharya अजायत । पिता तिरुनारायणपेरुमाळ्, माता शिङगम्माऴ् । पिता संस्कृतपण्डितः इति कारणतः उत्तमशिक्षणं विनायासेन प्राप्तम् । उन्नतविद्याभ्य ...

पञ्जे मङ्गेश राय

कन्नडनवोदयस्य काव्यस्य प्रवर्तकः पञ्जेमङ्गेशरायःPanchamangesharaya १८७४ तमे वर्षे फेब्रवरिमासस्य २२तमे दिनाङे पुत्तूरु-उपमण्डलस्य बण्ट्वाऴ ग्रामे जन्म प्राप्तवान् । एतस्य पूर्वजाः दक्षिणकन्नडमण्डलस्य पञ्जग्रामवासिनः । अतः एषः कविः पञ्जे वंशस्थः । ...

पण्डिततारानाथः

पण्डितःतारानाथः कर्णाटकस्य प्रसिद्धः दार्शनिकः विचारवादी चिन्तकः च। समाजस्य न्यूनतानां निवारणाय एव स्वजीवनं समर्प्य समाजस्य पुरतः आदर्शम् उपस्थापितवान्|

पी टी नरसिंहाचार्य

पु.ति.नरसिंहाचार्यः कर्णाटकस्य प्रसिद्धः कविः। कन्नडसाहित्यक्षेत्रे एतस्य महत् योगदानम् अस्ति। एतस्य काव्य वस्तु विशेषेण सर्वान् आकर्षयति।

पी. जी. हलकट्टी

वचनपितामहः इति सुप्रसिद्धः कवि हलकट्टिः P.G.Halakatti धारवाडनगरे १८८०तमे वर्षे जुलै मासस्य २ दिनाङके जन्म प्राप्तवान् । माता दानादेवि, पिता गुरुबसप्पहलकट्टिः । पिता शिक्षकः आसीत् इति कारणतः पुत्रस्य कृते उत्तमः विद्याभ्यासः प्राप्तः । १९०१ तमे वर ...

बेनेगल रामा राव

बेनगल् रामरावः Sir Benegal Ram Rauकर्णाटकस्य दक्षिणकन्नडमण्डलस्य प्रदेशीयः । अस्य जन्मस्थानं तु मङगलूरुनगरम् । १८७६ तमे वर्षे एप्रिल् मासस्य ३ दिनाङके अयं जन्म प्राप्तवान् । माता रमाबायी, पिता मञ्जुनाथय्यः । पिता न्यावादी आसीत् । सङीत-साहित्य-यक् ...

मास्ति वेङ्कटेश अय्यङ्गार

मास्ति वेङ्कटेश अय्यङ्गार्यः कन्नडभाषायाः कश्चित् अप्रतिमः लेखकः । कन्नडसाहित्यलोके मास्ति इत्येव ख्यातः सः लेखकः श्रीनिवास इति काव्यनाम्ना लिखति स्म ।

मुदवीडुकृष्णरायः

मातृभाषाविषये आदरम् अभिमानञ्च उद्दीपितवान् श्रीमान् मुदवीडुकृष्णरायः Mudaveedukrishnaraaya । कृष्णरायस्य मूलवंशजाः आन्ध्रप्रदेशस्य मुदवीडुग्रामस्थाः । अतः कृष्णरायः मुदवीडुकृष्णरायः इत्येव प्रसिद्धः जातः । कृष्णरायः बीदर्-मण्डलस्य बागलकोटेउपमण्डल ...

यु आर् अनन्तमूर्ति

कन्नडे षष्ठः ज्ञानपीठप्रशास्तिविजेता यु.आर्. अनन्तमूर्तिमहोदयः । तस्य पूर्णं नामधेयं डा. उडुपि राजगोपालाचार्य अनन्तमूर्तिः । सर्वेषां कृते स्वस्य मातृभाषया एव प्राथमिकशिक्षणम् आवश्यकम् इति प्रतिपादयति अनन्तमूर्तिः। ’विदेशीयाः बहु भाषाः ज्ञातवन्तः ...

वि के गोकाक

कन्नडाभाषायाः पञ्चमज्ञानपीठिषु विनायक कृष्ण गोकाकः पञ्जमः साहित्यकारः । अस्य कन्नडप्रतिभाशलिग्रन्थकर्तुः क्रि.श.१९९१तमे वर्षे ज्ञानपीठप्रशस्तिः आगतम् । वि.कृ.गोकाकमहोदयः कन्नडाङ्ग्लभाषयोः समानं प्रभुत्वं प्राप्तवान् । सः स्वस्य जीवतवधौ एव यथायोगय ...

शान्तवेरी गोपाला गौड

शान्तवेरी गोपालगौडः कर्णाटकस्य प्रमुखः समाजवादिनायकेषु अन्यतमः। तथाकथितनिम्नवर्गीयाणां ध्वनिः इव आसीत् सः। जातिभेद-वर्गभेदरहितः समाजः तस्य स्वप्नः आसीत्। श्रमिकवर्गस्य कष्टं दृष्ट्वा तस्य हृदयं विशेषतः स्पन्दते स्म। आजीवनं तदर्थं तेन सङ्घर्षः कृत ...

हिरण्णय्यः

कन्नडवृत्तिनाटकरङ्गस्य प्रमुखेषु श्री.के.हिरण्णय्यमहोदयः अन्यतमः । हिरण्णय्यमहोदयस्य १९०५ तमे वर्षे बेङ्गळूरुनगरे जन्म अभवत्। तस्य पिता श्री अनन्तरामय्यः, माता श्रीमती लक्ष्मीदेवम्मा । सः स्वस्य सप्तमकक्ष्यायाः विद्याभ्यासानन्तरं नाटकरङ्गं प्रविष ...

तिरुक्कुरळ्

तमिळ्साहित्यक्षेत्रे सङ्घकालसाहित्यानि एव अति पुरातनानि सन्ति । तेषु अष्टादशग्रन्थानां सङ्ग्रहः अस्ति" पदिनेण् कीळ् कणक्कु" । तेषु अन्यतमं" तिरुक्कुरळ्" अस्ति । तिरुक्कुरळ् लोकप्रसिद्धः तमिळ्ग्रन्थः अस्ति । तस्य लेखक: तिरुवळ्ळुवर् अस्ति । एषः ग्र ...

मम देशः मम जीवनम्

मम देशः मम जीवनम् इत्येतत् प्रसिद्धेन राजनीतिज्ञेन लालकृष्णाडवाणिवर्येण लिखितम् आत्मचरितम् । अड्वाणिवर्यः २००२ तः २००४ वर्षपर्यन्तं भारतस्य उपप्रधानमन्त्री आसीत् ।१५ तमायां लोकसभायां प्रतिपक्षस्य नायकः आसीत् । इदं पुस्तकं २००८ तमस्य वर्षस्य मार्च ...

वात्स्यायनः

कामसूत्राणी इति सुप्रसिद्धकृतेः कर्ता भवति महर्षि वात्स्यायनः अथवा मल्लनागवात्स्यायनः। तस्य जीवितमधिकृत्य किम्चिदेव जानाति। तस्य समयः क्रिस्तोः पूर्वम् प्रथम शतकात् क्रिस्तो पश्चात् षष्ठ शतकपर्यन्तम् अतिविशाल कालगणनायाः मद्ध्ये भवति इत्येव वक्तुम ...

कथामुखम्

पञ्चतन्त्रस्य कथामुखम् एव पञ्चतन्त्रस्य सर्वासां कथानाम् उद्भवकारणम्। एतस्याः कथायाः आरम्भात् पूर्वं पञ्चतन्त्रकारः इष्टान्, श्रेष्ठान्, देवान् च नमस्कुर्वन् मङ्गलाचरणम् आचरति। एतस्याः कथायाः मुख्यपात्राणि क्रमेण विष्णुशर्मा, अमरशक्तिः, बहुशक्तिः ...

आख्यानम्

आख्यान स्य उद्गमभूमिर्भारतवर्षम्। षष्ठशताब्द्यां भारते तान्युपाख्यानानि प्रसिद्धानि आसन्, येषामुपलब्धिरस्माभिः पञ्चतन्त्रे क्रियते। वेदादेव प्रवहन्ती पुराणेषु रवरस्रोतस्त्वमागतोपाख्यानधारा नानारूपाऽजायते। संहिताऽध्ययनेन, इतिहासस्याऽऽख्यानस्य चास् ...

आख्यानसाहित्यम्

आख्यानसाहित्यं संस्कृतजगति शाखान्तरवद्विकसितं समृद्धञ्च दृश्यते । आसमन्तात् ख्यायतेऽसाविति आख्यानं, तेन यद्धि लोके सर्वतः कथ्यते तदेवाख्यानं कथा वी । आख्यानस्य हि बृहत्तमो भागः, काल्पनिको भवति तत्र हि कुत्रचित्तु कुतूहलं, क्वचित्तु घटनावैचित्र्यं ...

कथालक्षणम्

कथालक्षणग्रन्थस्य रचयिता मध्वाचार्यः भवति। कथालक्षणग्रन्थः प्रमाणानां शास्त्रचर्चादिविवरणं ददाति। शास्त्रचर्चायाः स्वरूपम्, चर्चायाः ये भागं वहन्ति तेषाम् अर्हता, उद्देश्यम्, फलश्रृतिः इत्यादयः विषयाः अन्तर्भूताः। शास्त्रचर्चा त्रिधा, वादजल्पवितण ...

कथासाहित्यम्

कथायाः उद्गमभूमिर्भारतवर्षमेव । अधुना षाश्चात्त्या अपि कथाय गौरवं स्वीकुर्वन्तु नाम, परन्तु ते कथाया आधारं भारतीयकथात् एव लब्धवन्तः । पाश्चात्त्यकथाया इतिहासं जानन्तो विद्वांसः प्रतियन्ति यद् भारतभूमिरेव कथाया उत्पत्तिक्षेत्रम । षष्ठशताब्द्याम् भ ...

कथासाहित्ये पशुपक्षिकथाः

संस्कृतभाषायां विविधाः कथाः प्राप्यन्ते । प्रथमाः मनोरञ्जनमात्रफलाः बृहत्कथाप्रवर्त्तितरुपाः द्वितीयाश्च पञ्चतन्त्रप्रवृत्ताः सदाचारराजनीत्योः शिक्षाप्रदायिन्यः । अनयोर्बाह्यरुपसम्येऽपि आन्तरिकस्वरुपे महदन्तरम् । अतो बृहत्कथापथप्रवृत्ताः कथा लोकप ...