ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 24

अम्बरीषः

सः अयोध्याकुलस्य राजा आसीत्। अम्बरीषः इत्यपि अस्य नाम श्रूयते । इक्ष्वाकुवंशस्य मान्धातृचक्रवर्तिनः राज्ञ्यां बिन्दुमत्यां जनिमलभत । अस्य पुत्रः यवनाश्वनामा । अंबरीषः एकदा यागदीक्षितोऽभवत् । तदा तस्य याज्ञाश्वः नष्टः । अतः एषः शुनश्शेफः इति नामान ...

इला

इला वैवस्वतमनोः पुत्री । वसिष्ठमुनेः अनुग्रहेण पुरुषत्वम् अवाप्य "सुद्युम्न" इति नाम्ना राज्यभारम् अकरोत् । ततः कदाचित् मृगयार्थं विपिनं प्रविष्टः सन् तत्राकस्मादिव पार्वतीदेव्याः शापपात्रं शरवणं प्रविश्य पुनः अङ्गना बभूव। ततः चन्द्रपुत्रः बुधः ए ...

कुन्तिभोजः

सः यादवकुलस्य राजा आसीत्। कुन्तिभोज: तथा शूर: एतौ भ्रातरौ।तारुण्ये क्वचित् तौ कस्यचिन्मुने: दर्शनाय गतौ। मुनि: उवाच यत्तयो: एकस्य सन्तति: भविष्यति।अन्य: नि:सन्तान: भविष्यति।परस्परं स्नेहभावात् तथा नि:सन्तानदोषभयात् तौ परस्परं वचनं प्रतिश्रुतवन्तौ ...

जनमेजयः

जनमेजयः पौरवकुलस्य राजा आसीत्। महाभारतानुसारं कुरुवंशस्य राजा । महाभारते युद्धे अभिमन्योः मरणकाले उत्तरा गर्भवती आसीत् । अस्याः गर्भात् यस्य जन्म अभवत् सः अग्रे परीक्षितमहाराजः इति ख्यातः यः महाभारतयुद्धस्य पश्चात् हस्तिनापुरस्य राजा अभवत् । अस्य ...

पुरूरवाः

अनेकानि यागयज्ञादीनि कृत्वा देवताः तोषितवान् पुरूरवाः कश्चित् महान् राजा आसीत्। सः तदा तदा देवलोकम् अपि गत्वा आगच्छति स्म। कदाचित् प्रयाणकाले तेन कस्याश्चित् स्त्रियाः आर्तनादः श्रुतः। केशी नाम कश्चित् राक्षसः ऊर्वशी-चित्रलेखानामनी द्वे देवकन्ये ...

पृथुः

पृथोः वंशस्य मूलं विष्णोः आरभ्यते। विष्णुः विरजाः इति नामकम् मनुष्यम् उदपादयत्। भूम्यां सर्वेषां पालनं विरजसा करणीयम् इति विष्णोः उद्देश्यम् आसीत्। परन्तु विरजाः भूपालनं त्यक्त्वा तपसि निरतः। विरजसः पुत्रः कृत्तिमान्। सोपि तपसि निरतः। तस्य पुत्रः ...

रघुमहाराजः

सूर्यवंशस्य राजा रघुः खट्वाङ्गः इति राज्ञः पुत्रः । अस्य पुत्रः अजः । रघुः स्वपराक्रमेण समग्रभूमण्डलं जित्वा सङ्गृहीतसम्पदा विश्वजिद्यज्ञं समाचर्य सकलां सम्पत् दानेन विनियोजितवान् । पश्चात् वरतन्तोः शिष्यः कौत्सः स्वगुरुदक्षीनार्थं १४कोटीः सुवर्ण ...

हर्षवर्धनः

सः भारतस्य महाराजः आसीत्। सः संस्कृतनाटकानि अपि लिखितवान्। तानि रत्नावली, नागानन्दम्,प्रियदर्शिका च। परन्तु, स नैषधीयचरितकर्ता श्रीहर्षः नास्ति। महाकविः बाणभट्टः अपि तस्य राजसभायाम् एव आसीत्। हर्षः ३६८० तमे कलिवर्षे आधुनिककालस्तु ६--७ शताब्दमध्यक ...

चम्पा

अग्रे चम्पाजनाः राजानः च शैवधर्मस्य अनुयायिनः अभवन्। कालान्तरे इसलां तथा बौद्धधर्मीयाः अपि अवर्धन्त । जावाप्रदेशे विद्यमाने अभिलेखे उल्लिखितम् अस्ति यत् मजापहितसाम्राज्यस्य राजा कीर्तिविजयः तस्य पत्नी चम्पायाः राजकुमारी द्वारवती च इस्लाममतं स्वीक ...

पाटलीपुत्रम्

पाटलीपुत्रं पुरातनभारतस्य किञ्चन नगरम् आसीत्। एतत् नगरम् अजातशत्रुणा स्थापितम्। तदनन्तरं पाटलीपुत्रं मगधमहाजनपदस्य राजधानी अभवत्। द्वौ बौद्धसङ्घौ अत्रैव अभवताम् । महाराजस्य अशोकस्य शासनकाले पाटलीपुत्रं भूमौ वरिष्ठं नगरम् आसीत्। यवनराजदूतः मेगास्त ...

मगधः

मगधं पूर्वभारते एकं राज्यं आसीत्‌ । मगधदेशः षोडशमहाजनपदेषु अन्यतम: । अद्यतन: बिहारप्रदेश: मगधदेश: आसीत् । तस्य द्वे राजधान्यौ । राजगृह‌ं पाटलीपुत्रञ्चेति । अस्मात् प्रदेशात् एव जैनधर्मः बौद्धधर्मः च उद्भूतौ स्त: । भारतस्य सुवर्णकाले गणितं विज्ञान ...

सिद्धराज जयसिंह

सिद्धराज जयसिंह गुजरात-राज्यस्य श्रेष्ठतमेषु राजसु अन्यतमः आसीत् । सः चालुक्यवंशीयः आसीत् । चालुक्य-वंशः सोलङ्की-वंशस्य एव स्वरूपम् आसीत् । जयसिंहः चालुक्यवंशस्य श्रेष्ठतमः सम्राट् आसीत् । सिद्धराजः इति जयसिंहस्य उपाधिः आसीत् । अतः इदानींतने काले ...

अर्णोराज चौहान

अर्णोराज चौहान शैवमतानुयायी आसीत् । अर्णोराजः अनलः, आवेल्लदेवः, आनाकः इत्यपि प्रसिद्धः आसीत् । अर्णोराजेन एव पुष्करस्य सुप्रसिद्धं वराहमन्दिरं निर्मापितम् । हेमचन्द्र सूरि इत्यस्य पराशक्त्याः वशो भूत्वा अर्णोराजस्य ज्येष्ठपुत्रः जगद्देवः स्वपितुः ...

नागौर

नागौर राजस्थानराज्ये स्थितस्य नागौरमण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति । नागौर-नगरस्य स्थापना नागवंशिभिः कृता इति तस्य नाम्ना ज्ञायते । एतस्य नगरस्य स्थापना द्वितीयायाम् उत तृतीयायां शताब्द्याम् अभवत् । यतो हि कुषाण-जनानां विरुद्धं नागवंशिनः आहताः अभूवन् । ...

विग्रहराज चौहान

महान् हिन्दुराजा विग्रहराजः वीसलदेवः, विश्वलः, वीसलः, कविबान्धवः, विग्रहराजचतुर्थः इति अपि प्रसिद्धः । भारतदेशस्य उत्तरभागात् तुर्क-जनानां समूलं निकन्दनं कर्ता विग्रहराजः गवां, ब्राह्मणानां, हिन्दुधर्मस्य च रक्षकः आसीत् । अजमेर-प्रदेशे सरस्वतीकण् ...

शाकम्भर्याः लावणजलाशयः

शाकम्भरीजलाशयः शाकम्भर्याः लावणजलाशयत्वेन सम्पूर्णे विश्वे प्रसिद्धः अस्ति । साम्भर इत्येतस्य अपभ्रंशशब्दस्य मूलनाम शाकम्भरी इत्यासीत् । साम्भर इत्याख्यं प्राचीननगरं राजस्थानराज्यस्य जयपुरमण्डलस्य मुख्यपत्तनेषु अन्यतमम् अस्ति । सद्यः तत् नगरं साम ...

संयोगिता चौहान

संयोगिता पृथ्वीराजतृतीयस्य पत्नी आसीत् । पृथ्वीराजेन सह गान्धर्वविवाहं कृत्वा सा पृथ्वीराजस्य अर्धाङ्गिनी अभवत् । इतिहासस्य महत्त्वपूर्णघटनासु संयोगिताहरणम् अपि परिगण्यते । पृथ्वीराजस्य त्रयोदशी राज्ञी संयोगिता अतिरूपवती आसीत् । संयोगितायाः नामान ...

संयोगितास्वयंवरम्

संयोगितास्वयंवरम् इति मूलशङ्करस्य द्वितीयं नाटकं १९२८ ख्रीष्टाब्दे प्रकाशितमभूत् । अस्याभिनयो राजसूययज्ञावसरे समवेतानां नरपतीनां मनोरञ्जनार्थमभवत्। संयोगितास्वयंवरं विंशशतकस्य श्रेष्ठं नाटकं मन्यते।

सरस्वतीकण्ठाभरणविद्यापीठम्

सरस्वतीकण्ठाभरणविद्यापीठम् आदिकालात् अजमेर-प्रदेशे स्थितम् अस्ति । एतस्य विद्यापीठस्य निर्माणं चौहाणवंशीयराजा विग्रहराजः अकारयत् । एतस्मिन् विद्यापीठे एव पृथ्वीराजतृतीयः अध्ययनम् अकरोत् । शिल्पकलायां प्रवीणः सः स्वराज्ये शिल्पकलायाः पठनपाठनाय एतस ...

सोमेश्वर चौहान

सोमेश्वर चौहान चौहानवंशस्य राजा आसीत् । सः पृथ्वीराजतृतीयस्य पिता आसीत् । कुमारपालस्य भागिनेयः सोमेश्वरः शस्त्र-शास्त्र-सङ्गीतादिषु निपुणः आसीत् । सोमेश्वरः अजमेरू-प्रदेशस्य अधिपतिः कदा अभवत्? इत्यस्य उल्लेखः इतिहासे न प्राप्यते । परन्तु पृथ्वीभट ...

अशोकः

अशोकः समस्तभारतस्य सम्राट् आसीत्। सः मौर्यवंशस्य तृतीयः महाराजः आसीत्। सः कलिङ्गयुद्धे युद्धस्य दुष्परिणामान् दृष्ट्वा हिंसाम् त्यक्त्वा बौद्धधर्मम् स्वीकृतवान्। सः अनेकेषाम् अभिलेखनानाम् स्तूपानां च निर्माणं कृतवान्। न शोकं यस्य सः एव अशोकः। सः ...

बिन्दुसारः

{"infobox settlement |name = राज्य्म् |image_skyline =Casa de los Navajas.jpg |image_caption =राज्यम् }} बिन्दुसारः द्वितीयः मौर्यसम्राट् आसीत्। जन्म:३२०क्रि पू, राज्यकालम्ः२९८-२७२क्रि पू। सः चन्द्रगुप्तमौर्यस्य पुत्रः आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रौ आस् ...

अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहस्य मण्डलानि

Presently, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands comprises 3 districts: South Andaman district North and Middle Andaman district Nicobar district image_ Andaman and Nicobar Islands in India disputed hatched.svg

उत्तरमध्य-अण्डमानमण्डलम्

भारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशः अस्ति अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहः । अत्रत्येषु त्रिषु मण्डलेषु अन्यतमम् अस्ति उत्तरमध्य-अण्डमानमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति मायाबुन्दर् नगरम् । एतस्य मण्डलस्य निर्माणं

पाण्डीचेरीनगरम्

पुदिचेर्याः इतिहासः दितीयशतकात् लभ्यते । द्वितीयशतकस्य आदिमभागे रचिते पेरिप्लस् आफ् दि एरिथ्रीन् सी ग्रन्थे पोदुकु नामिका विपणिः उल्लिख्यते । इदम् आधुनिकपुदुचेरीतः २ मैल्दूरे विद्यमानम् अरिकमेडु स्यात् इति ऊह्यते हण्टिङ्ग्फोर्डेन । अस्मिन् अरिकमे ...

अखो

अखाभगतः सप्तदशे शताब्दे वर्तमानः आसीत् । अखाभगतः अग्रगण्येषु गुजरातीप्राचीनकविषु स्थानं लभते । यवनकाले जातेषु त्रुषु वशिष्ट गुजरातीसाहित्यकारेषु अखोभगतः अन्यतमः । अखो जेतलपुरात् आगत्य अमदावाद्नगरे वासमकरोत् । अद्यापि खाडियाविस्तारस्य देसाईनी पोळ ...

आदिल मन्सुरी

आदिल फरिद मन्सुरी" वली गुजराती गझल” पारितोषकविजेता महानाउर्दू एवं गुर्जरकवीषु एक: कर्णावतिनगर- निवासी आदिलफरिद मन्सुरी मनहर उधासेन गीतं" જયારે પ્રણય ની જગમાં શરુઆત થઈ હશે ” तस्मात गझलगीतात् प्रचलित: अस्ति । गुर्जरगझलगीतानाम् आधुनिकतायै तेषां योगद ...

कलापी

शोभनया सह १८८९ विवाहं कृतवान । ऋजुः संवेदनशीलश्च एषः कविः राजधर्म तिष्ठन् अपि राजकार्ये आत्मानं श्लेषयितुं साफल्यं न प्राप्नोत् । अन्ते राजछत्रं व्यक्तुकामस्य तस्य संवत् १८५६ तमे वर्षे अनावृष्टिकाले लाठीग्रामे अवसानम् अभूत् । स्वल्पम् औपचारिकं शि ...

गङ्गासती

‎ गङ्गासत्याः जन्म भावनगरमण्डलस्य पालीताणा उपमण्डलात् ३५ कि.मी. अन्तरे स्थिते राजपराग्रामे १८४६ तमे वर्षे बभूव । तस्याः पितुः नाम श्रीभाईजीभाई जेसाजी सरबैया आसीत् । मातुः नाम रूपाळीबा आसीत् । गङ्गासत्याः विवाहः कहळसङ्ग कालुभा-गोहिल इत्यनेन सह १८६ ...

इन्दुलाल याज्ञिक

इन्दुलाल याज्ञिकः गुजरातराज्यस्य अस्मिता तथा गरिमा निरन्तरम् सर्वत्र प्रसरेत् तदर्थं जागरूकः आसीत् । स्वस्य वाचा कर्मणा च लोकजागृतिं कर्तुं प्रयत्नरतः अपि आसीत् । अत एव जनमनसि स्थानं प्राप्य सः "इन्दु चाचा" इति अपरं नाम प्रापत् ।

कस्तूरबा

कस्तूरबा गान्धी महात्मनः अर्धम् अङ्गम् । भारतीयस्वतन्त्रतासङ्ग्रामे तस्याः महत् योगदानं वर्तते । स्वास्थ्यस्य विचारमपि अकृत्वा सत्याग्रहान्दोलनाय स्वयोगदानम् अयच्छत् सा । उन्नतपर्वतस्य समीपस्थानि लघुशिखराणि यथा स्वस्य औन्नत्यं सिद्धं कर्तुं न शक् ...

आनन्दीबेन पटेल

आनन्दीबेन पटेल गुजरातराज्यस्य पञ्चदशः मुख्यमन्त्री । एषा गुजरातराज्यस्य प्रप्रथमा महिलामुख्यमन्त्री अस्ति । उत्तरोत्तरं चतुर्वारं गुजरातविधानसभायाः निर्वाचने भारतीयजनतापक्षस्य विजये आनन्द्याः योगदानम् अपि महत्वपूर्णम् आसीत् । २०१४ तमस्य वर्षस्य ‘ ...

जीवराज महेता

डॉ.जीवराजभाई महेता गुजराती: જીવરાજ મહેતા,आङ्ग्ल: Dr.Jivraj Narayan Mehta गुजरातराज्यस्य प्रथममुख्यमन्त्री आसीत् । साम्प्रतकाले सत्तां प्राप्तुं राजनीतिधनजात्यादीनां बलमनिवार्यमस्ति । किन्तु जीवराज महेता इत्येतस्य पार्श्वे एतेषु किमपि नासीत् । स्व ...

गिजुभाई बधेका

गिजुभाई बधेका गुजरातराज्यस्य सर्वोत्कृष्टेषु शिक्षकेषु अन्यतमः । बालशिक्षणस्य क्षेत्रे अद्वितीयकार्यत्वात् आभारतं सः स्मर्यते । बालानां सश्मश्रुः माता इति सः प्रसिद्धः । यतो हि माता यथा स्वपुत्रस्य हितं चिन्तयन्ती आजीवनं समर्पयति, तथैव सः बालानां ...

काणियूरुमठ

काणियूरुमठस्य परम्परा श्रीविद्यापतितीर्थः श्रीवामनतीर्थः श्रीविश्वनाथतीर्थः श्रीरघुपतितीर्थः श्रीवारिजाक्षतीर्थः श्रीविश्वपतितीर्थः श्रीविश्वमूलतीर्थः श्री श्रीविश्वात्मतीर्थः श्रीविभुधवन्द्यतीर्थः श्रीवरदपतितीर्थः श्रीविभुधाधिराजतीर्थः श्रीवेदगर ...

कृष्णापुरमठ

कृष्णापुरमठस्य परम्परा श्रीविद्याराजतीर्थः श्रीसुरेश्वरतीर्थः श्रीविश्वाधीशतीर्थः श्रीविश्ववन्द्यतीर्थः श्रीविश्वपुंगवतीर्थः श्रीविद्यारत्नतीर्थः श्रीविद्याधीशतीर्थः श्रीलोकेशतीर्थः श्रीविश्वभूषणतीर्थः श्रीविश्वराजतीर्थः श्रीविद्यावल्लभतीर्थः श्र ...

पलिमारुमठ

पलिमरुमठस्य परम्परा श्रीहृषीकेशतीर्थः । श्रीरघुनन्दनतीर्थः । श्रीअपराजिततीर्थः । श्रीराघवेन्द्रतीर्थः । श्रीवल्लभतीर्थः । श्रीरघूत्तनमतीर्थः । श्रीश्रीनिधितीर्थः । श्रीरघुपतितीर्थः । श्रीजगद्भूषणतीर्थः । श्रीरामभद्रतीर्थः । श्रीसुरेशतीर्थः । श्री ...

पुत्तूरु

पुत्तूरु भारतदेशस्य कर्णाटकराज्यस्य दक्षिणकन्नडमण्डले विद्यमानं किञ्चन नगरम् । पुत्तूरुजनपदस्य प्रधानं केन्द्रम् । इदं नगरं मङ्गलूरुतः ५२ कि मी दूरे विद्यते । मैसूरु-मङ्गलूरुमुख्यमार्गे विद्यमानानां पश्चिमघट्टशैलानां मध्ये विद्यते । २००६ तमे वर्ष ...

शीरूरुमठ

शीरूरुमठ स्य परम्परा श्रीलक्ष्मीकान्ततीर्थः श्रीलक्ष्मिवल्लभतीर्थः श्रीलक्ष्मिसमुद्रतीर्थः श्रीवामनतीर्थः श्रीवेदवेद्यतीर्थः श्रीलक्ष्मिरमणतीर्थः श्रीलक्ष्मिप्रियतीर्थः श्रीलक्ष्मिनारायनतीर्थः श्रीवेदनिधितीर्थः श्रीलक्ष्मिवरतीर्थः श्रीराघवतीर्थः ...

आनेगोन्दी

आनेगोन्दी - कर्णाटकराज्ये कोप्पळमण्डले विद्यमानं प्रमुखम् ऐतिहासिकं नगरम् । रामायणकाले किष्किन्धा इति प्रसिद्धं वानरराजानां साम्राज्यम् आसीत् । वालिसुग्रीवानां राजधानी अत्रैव आसीत् । वालिसुग्रीवयोः युद्धमपि अत्रैव अभवत् । आनेगोन्दीप्रदेशे देवीपम् ...

नववृन्दावनानि

नववृन्दावनानि -कर्णाटकराज्ये कोप्पळमण्डले विद्यमानं प्रमुखम् ऐतिहासिकं नगरम् । बळ्ळारी-रायचूरमण्डलयोः सङ्गमस्थले आनेगोन्दीतः नदीतरणानन्तरम् अथवा होसपेटेकमलापुरतः काम्प्लिमार्गतः वा अत्र आगन्तुं व्यवस्था अस्ति । अत्र ९ माध्वयतीनां वृन्दावनानि सन्त ...

गदग

कर्णाटकस्य किञ्चन मण्डलम् अस्ति गदगमण्डलम् । अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति गदग-बेटगेरीनगरम् । गदग नगरं कर्णाटकप्रान्तस्थं प्रमुखनगरं मण्डलकेन्द्रं च । गदगनगरं कन्नडभाषाकवेः कुमारव्यासस्य जन्मस्थलम्। अस्मिन् नगरे वीरनारायण देवालयः अस्ति। गदग -कृतप ...

लक्कुण्डी

लक्कुण्डी -कर्णाटकप्रान्तस्य गदगमण्डले विद्यमानः कश्चन प्राचीनः अग्रहारः । पूर्वं लोक्कुण्डी इति च ख्यातः । अत्र १०८ देवालयाः १०८ बसदयः, १०१ वाप्यः १०२ शिवलिङ्गानि च आसन् । काशीविश्वेश्वरः प्रमुखः । दानचिन्तामाणिः इति प्रसिद्धा अत्तिमब्बा बसदीनां ...

लक्ष्मेश्वरम्

लक्ष्मेश्वरम्- कर्णाटकप्रान्तस्य गदगमण्डले विद्यमानः कश्चन ग्रामः ।इतिहासे अस्य क्षेत्रस्य पुलिगेरे हुलिगेरे हुलिगेरे हुटिकनगरम् इति नामानि आसन् । कण्वभूमिः अत्र आसीत् । चालुक्यराजः लक्ष्मीनरसः अत्र शासनं कृतवान् अतः लक्ष्मेश्वरम् इति नाम अभवत् । ...

वादिराजतीर्थः

देशे यदा धर्मग्लानिर्भवति तदा अवतारपुरुषाः सनातनधर्मस्य रक्षणं कुर्वन्ति इति अस्माकं देशस्य इतिहासे उल्लेखः अस्ति । तादृशेषु धर्मप्रचारकेषु श्रीवादिराजतीर्थः प्रमुखः । माध्वतत्त्वस्य आरम्भकर्तृषु अयं श्री आचार्यमध्वः आध्यात्मिकप्रपञ्चे द्वैतसिद्ध ...

कम्मारगट्टे

कर्णाटकस्य दावणगेरेमण्डले अस्ति एतत् स्थानम्। अस्मिन् क्षेत्रे श्रीपरशुरामः स्वदिग्विजयानन्तरं खड्गं प्रक्षालितवान् इति कारणात् एतत् क्षेत्रम् कर्महरक्षेत्रमिति प्रख्यातम् अस्ति । मलेबेन्नुरुक्षेत्रे हेळवनकट्टे गिरियम्मा इति भक्ता कीर्तनकत्री चास ...

होन्नाळी

कर्णाटकस्य दावणगेरेमण्डले एतत् पुराणप्रसिद्धं भास्करक्षेत्रम् अस्ति । तुङ्गभद्रानदीतीरे इदं क्षेत्रम् अस्ति । अत्र प्राचीनः श्रीराघवेन्द्रदेवालयः अस्ति । भक्तः श्री रामाचार्यः एतत् स्थापितवान् । अत्र बृन्दावनप्रतिष्ठासमये श्रीराघवेन्द्रस्वामिनः द ...

बनशङ्करी

बनशङ्करी -विशिष्टा शक्तिदेवता माया । कर्णाटकस्य बागलकोटेमण्डले बादामी समीपे विद्यमानं पवित्रक्षेत्रम् एतत् । बनशङ्करी शाकाम्बरी बनदेवी इत्यपि एतां देवीं कथयन्ति । अत्र प्राचीनः द्राविडमिश्रशैल्यां निर्मितः बनशङ्करी देवालयः अस्ति । विजयनगरसाम्राज् ...

अथणी (कर्णाटकम्)

कर्णाटकराज्ये किञ्चन प्रमुखं मण्डलम् अस्ति बेळगावीमण्डलम् अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति बेळगावी नगरम् । अस्मिन् मण्डले दश उपमण्डलानि सन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति अथणी-उपमण्डलम् । अथणी-उपमण्डलस्य विस्तीर्णता १९९५.७ km2, ७४% भूमिः कृषियोग्या अस्ति । ...

खानापुरम्

कर्णाटकराज्ये किञ्चन प्रमुखं मण्डलम् अस्ति बेळगावीमण्डलम् अस्य मण्डलस्य केन्द्रम् अस्ति बेळगावी नगरम् । अस्मिन् मण्डले दश उपमण्डलानि सन्ति । तेषु अन्यतमम् अस्ति खानापुर-उपमण्डलम् । एतत् नगरं बेळगावीनगरतः २६कि.मी.दूरे अस्ति । बेळगावी-पणजी मार्गे अ ...