ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 22

श्रीकृष्णमिश्रः

प्रबोधचन्द्रोदयप्रस्तावनायां कीर्त्तिवर्मणः उल्लेखो दृश्यते, कीर्त्तिवर्मणः समयश्च १०४९ तमख्रीष्टाब्दतः ११०० तमख्रीष्टाद्बपर्यन्तमिति पुरातत्त्वविदो वदन्ति । अनेनैव कीर्त्तिवर्मणा १०६५ ख्रीष्टाब्दसमीपे कर्णवर्मा जितः । अस्य कर्णवर्मविजयस्योल्लेखो ...

श्रीधर भास्कर वर्णेकर

१९१८ जुलै १८ तमे दिनाङ्के सः महाराष्ट्रस्य नागपुरे जन्म प्राप्तवान् । सम्प्रदायस्थमराठीपरिवारे वर्णेकरः जन्म प्राप्तवान् । तस्य जन्मग्राम सताराजनपदस्य वर्णे । वर्णेकरस्य पितामहः नागपुरमागतः । वर्णेकरस्य पिता भास्करराववर्णेकरः भवननिर्माणउत्तरदायित ...

श्रीहर्षः

श्रीहर्षः स्वसमयस्य प्रकृष्टपण्डितो महाकविः कान्यकुब्जेश्वरस्य गहडवालवंश्यस्य गोविन्दचन्द्रप्रपौत्रस्य विजयचन्द्रपुत्रस्य जयचन्द्रस्य १२२५-१२५२ मितवैक्रमाब्दानभितः शासतः सभापण्डित असीदिति तस्यैव कथनम् - ताम्बूलद्वैतर्यमासतञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश ...

संस्कृतकवयः

संस्कृतकवयः संस्कृतभाषां काव्यरसेन समृद्धाम् अकुर्वन्। विभिन्ने काले विभिन्नाः कवयः जाताः। तेषां विभाजनं कालानुसारं भवति। प्रसिद्ध ऐतिहासिको विचक्षणो वरदराजः कथयति यत्, संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनेनेदं ज्ञायते यदस्य विकासोऽत्यन्तोन्नतरूपेण समजायतेति ...

सत्यव्रतशास्त्री

श्रीमान् सत्यव्रतशास्त्री महोदयः ‍अद्यतनसंस्कृतभाषासाहित्ये प्रसिद्धः कविः वैयाकरणश्च। "महामहोपाध्याय" "विद्यावाचस्पति" इत्याद्युपाधिभिः मण्डितेनानेन महाभागेन श्रीरामकीर्तिमहाकाव्यम् श्रीबोधिसत्त्वचरितम् श्रीगुरुगोविन्दसिंहचरितम् इन्दिरागान्धीचरि ...

सुबन्धुः

सुबन्धुः सुप्रसिद्धस्य वासवदत्त नामकस्य गद्यकाव्यस्य रचयिता। एतस्य कालः क्रि. श. षष्टं शतकम् इति श्रूयते। सुबन्धुः स्वस्य ग्रन्थे श्रीपर्वतः इव सन्निहितः मल्लिकार्जुनः इति श्रीशैलविषये उक्तवान् इत्यतः एषः दाक्षिणात्यः स्यात् इति विदुषाम् अभिप्राय ...

हस्तिमल्लः

हस्तिमल्लो दाक्षिणात्योऽयं ब्राह्मणो महाकवितल्लजः, सरस्वती-स्वयंवरवल्लभः सूक्तिरत्नाकरः इत्यादिभिरुपाधिभिः समलंकृत आसीत्। त्रयोदश्यां शताब्द्यां तेन विपुलं नाट्यसाहित्यं संवर्धितम्। अयं हि जैनकविश्चतुभिः रूपर्कैः विक्रान्तकौरवं मैथिलीकल्याणमञ्जना ...

तुलसीदासः

गोस्वामी तुलसीदासः हिन्दीसाहित्यस्य महान् कविः आसीत् । अस्य जन्म सीरी शूकरक्षेत्रे वर्तमानस्य उत्तरप्रदेशान्तर्गतस्य एटाजनपदस्य कासगञ्ज इत्याख्ये ग्रामे अभवत् । केचन विद्वांसः वर्तमाने चित्रकूटजनपदे राजापुरनामके ग्रामे अस्य जन्म मन्वते । अन्ये के ...

अरुण शौरी

अरुण शौरी भारतीयपत्रकर्ता, लेखकः, राजनीतिज्ञश्च । सः विश्ववित्तकोशे अर्थशास्त्रज्ञत्वेन कार्यम् अकरोत् । भारतस्य योजनायोगस्य मार्गदर्शकत्वेन, इण्डियन् एक्स्प्रेस्-टैम्स् आफ् इण्डिया-पत्रिकयोः सम्पादकत्वेन, भारतसर्वकारस्य मन्त्रीत्वेन च कार्यं निर ...

लाल्बाग्

लालबाग् -उद्यानं कर्णाटकस्य बेङ्गळूरुनगरे विद्यमानं प्रसिद्धम् उद्यानम् । उद्याननगरी इति ख्यातं बेङ्गळूरुनगरं ४६० वर्षेभ्यः पूर्वं श्रीमता केम्पेगौडमहोदयेन निर्मितम् अस्ति । जनानां सौकर्यायः श्रीकेम्पेगौडः अनेकानि सरोवराणि निर्मितवान् । जलसमृद्धय ...

प्रथमैकादशी

आषाढमासस्य शुक्लपक्षस्य एकादश्यां तिथौ आचर्यते इदं पर्व । एतस्य पर्वणः एकादशी, उपवासपर्व, महैकादशी, शयनी एकादशी इत्यपि नामानि सन्ति । सर्वेषां वर्णानाम्, आश्रमाणां जनाः, शैववैष्णवादयः सर्वेपि आचरन्ति एतत् पर्व । प्रतिमासम् एकादशीद्वयं भवति तथापि ...

योगिन्येकादशी

योगिन्येकादशी व्रतकथा पद्मपुराणस्य उत्तरखण्डे प्राप्यते। आषाढमासस्य कृष्णैकादशी एव "योगनी" उत "शयनी" एकादशी उच्यते। अस्याः व्रतकथायाः वक्ता श्रीकृष्णः, मार्कण्डेयश्च वर्त्तेते। श्रोतारौ च युधिष्ठिरः, हेममाली च। यदा युधिष्ठिरः आषाढकृष्णैकादस्याः न ...

अतिथिसत्कारः

अथ चतुर्षु ऋणेषु मनुष्यऋणं तथा पञ्चमहायज्ञेषु मनुष्ययज्ञः इति सङ्कल्पनाद्वयेन अतिथिसत्कारः निर्दिश्यते । भारतीयजीवनरचनायाम् आतिथ्यधर्मस्य वैशिष्ट्यपूर्णं गरिमायुतं च स्थानं वर्तते । अतः तन्मर्मग्रहणार्थं विषयोऽयं सविशेषं पर्यालोचनम् अर्हति ।

गृहस्थाश्रमः

द्वितीयो गृहस्थाश्रमः सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठः इति प्रतिपादितं शास्त्रकारैः । यतः अस्मिन् एव आश्रमे धनम् अर्जयित्वा अन्यान् त्रीन् आश्रमान् पोषयित्वा समाजधारणायाः कार्यं सम्पादयति गृहस्थः । यावन्तश्च सुखोपभोगाः अभिलषिता मनुष्यस्य तेषां सर्वेषां ...

जीवन्मुक्तिविवेकः

भारतीयपरम्परानुसारेण संन्यासः द्विविधो भवति - १ विविदिषासंन्यसः २ विद्वत्-संन्यासः च । १.विविदिषासंन्यासः: सत्यदर्शनेच्छया केचन संन्यासं स्वीकरोति तत् विविदिषासंन्यसम् इति विवक्ष्यते। ज्ञातुम् इच्छा इत्येव विविदिषापदस्य अर्थः । २.विद्वत्संन्यसः: ...

चिन्नजीयरः स्वामी

श्रीमन्नारायण चिन्न जीयर इति नाम्ना प्रसिद्धाः ते परिव्राजकाः सन्ति । ते सम्प्रति श्रीवैष्णवसम्प्रदायस्य प्रचारकाः सन्ति । दक्षिणभारतीयेषु महासाधुषु ते अन्यतमाः । भारतदेशे, नेपालदेशे, अन्येषु देशेषु च तेषां बहूनि मन्दिराणि, बहवः आश्रमाः च विद्यन् ...

मतङ्गमुनिः

अयं कश्चित् ब्रह्मर्षिः । ऋष्यमूकपर्वतस्य प्रदेशे तपः आचरन् आसीत् । केनचिद्ब्राह्मणेन क्षौरिककन्ययां जातः। इन्द्रः अस्मै अनेकान् वरान् दत्तवान् । किन्तु तेन अतृप्तः तपः समाचर्य ब्रह्मत्वं सम्पादितवन् । वालिः दुन्दुभिः इति राक्षसं हत्वा तस्य रुण्ड ...

रघूत्तमतीर्थः

श्रीरघूत्तमतीर्थश्रीपादः भारतीयः तत्त्वज्ञः यतिः च आसीत् | ते भावबोधाचार्यः इति नाम्ना अपि प्रसिद्धः आसन् | असौ द्वैततत्त्वप्रतिपादकः उत्तरादिमठसंस्थानस्य चतुर्दशतमः पीठाधिपतिः आसीत्| अनेन श्रीमन्मध्वाचार्यः श्रीजयतीर्थः आदिभिः विरचितानां ग्रन्था ...

केशव बलिराम हेडगेवार

केशवबलिरामहेडगेवारः राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य संस्थापकः । सङ्घस्य आद्यसरसङ्घचालकः अस्ति केशव बलिराम हेडगेवार । तस्य जीवनस्य एकमात्रं लक्ष्यम् आसीत् – हिन्दु-अस्मितायाः पुनर्जागरणद्वारा हिन्दुसमाजः सुसङ्घटितः सन् परमवैभवस्थितिं यथा प्राप्नुयाद् तथ ...

केमेरून

Government Global Integrity Report: Cameroon has reporting on anti-corruption in Cameroon Chief of State and Cabinet Members National Assembly of Cameroon Prime Ministers Office Presidency of the Republic of Cameroon General information Cameroon ...

ओक्‍लाहोमा

ओक्‍लाहोमा संयुक्त राज्‍य अमेरिका देशस्‍य प्रदेश: अस्‍ति. राजधानी - ओक्‍लाहोमा सिटी अन्‍य नगर जनसंख्‍या Allen Williamson Bridge, Oklahoma Politician Gary Richardson, Oklahoma Senator James Allen Williamson, Oklahoma Representative Allen Williamso ...

केन्‍टकी

USGS real-time, geographic, and other scientific resources of Kentucky Kentucky Virtual Library Kentucky State Databases – Annotated list of searchable databases produced by Kentucky state agencies and compiled by the Government Documents Roundta ...

केन्‍सास

Kansas State Historical Society Cutlers History of Kansas State of Kansas Access documents, photographs, and other primary sources on Kansas Memory, the Kansas State Historical Societys digital portal Kansas State Databases – Annotated list of se ...

ट्रिनिडाड

ट्रिनिडाड दक्षिण-अमेरिका महाद्वीपे देश: अस्‍ति. जनसंख्‍या - १.२ मिलियन. अत्र ५०% मूल- भारतीय निवसन्‍ति. राजधानी - पोर्ट आफ स्‍पेन

डोमोनिका

Dominican creole or Kweyol presentation, vocabulary and conversation guide Official website of the Government of the Commonwealth of Dominica. Discover Dominica: Nature Island of the Caribbean, official government tourism website by the Discover ...

नार्थ केरोलैना

General Wineries, Restaurants and Tourism in the state नार्थ केरोलैना History North Carolina State Guide, from the Library of Congress The Guardian: "US nearly detonated atomic bomb over North Carolina – secret document" Government and education ...

नार्थ डेकोटा

U.S. Census Bureau facts of North Dakota State of North Dakota official website Pictures of the Dakotas: Badlands and Theodore Roosevelt National Parks USGS real-time, geographic, and other scientific resources of North Dakota Energy Profile for ...

निकारगुवा

Visit Nicaragua Nicaragua Spanish Language Schools NSLS Nicaragua Economy Government Chief of State and Cabinet Members General information Maps from WorldAtlas.com Nicaragua profile from the BBC News Key Development Forecasts for Nicaragua from ...

नेब्रास्‍का

nebraskastudies.org – History of Nebraska from Nebraska Department of Education, Nebraska State Historical Society, and NET Nebraska Division of Travel and Tourism USGS real-time, geographic, and other scientific resources of Nebraska Nebraska st ...

न्‍यू जर्सी

न्‍यू जर्सी New Jersey Stage - arts & entertainment news throughout the state Abandoned and Historic Mines of New Jersey Blow Up Radio -- all NJ online radio station The New Jersey Digital Highway, the statewide cultural heritage portal to digita ...

न्‍यू मेक्‍सिको

State Government New Mexico State Databases – Annotated list of searchable databases produced by New Mexico state agencies and compiled by the Government Documents Roundtable of the American Library Association. New Mexico Government Bureau of Bu ...

न्‍यू यॉर्क्

nycgo.com - official tourism website of New York City NYC.gov official website New York City Museum of the City of New York - online collection of 145.000 photographs of New York City

न्‍यू हेम्‍पशायर

State government Official state website New Hampshire Almanac Visitnh.gov, New Hampshire Office of Travel and Tourism Development U.S. Government New Hampshire State Facts, USDA Economic Research Service USGS real-time, geographic, and other scie ...

पेन्‍सिल्‍वेनिया

Gov. Andrew Curtins Pennsylvania Reserve Volunteer Corps, Civil War 1861–1864 Pennsylvania State Facts from USDA Pennsylvania Wilds पेन्‍सिल्‍वेनिया Official state tourism site Official state government site Energy Data & Statistics for Pennsylva ...

बार्बाडोस

Barbados Government Information Network - Official governmental site Barbados Vacation Travel Guide & Business Directory Official Website of the parliament of Barbados

मान्‍टाना

Montana State Facts From the U.S. Department of Agriculture Montana Energy Data & Statistics – From the U.S. Department of Energy Census of Montana मान्‍टाना Montana Historical Society General Information About Montana Montana Official Website Li ...

मासचुसेट्‍स

मासचुसेट्‍स Official website of the Commonwealth of Massachusetts Massachusetts Office of Travel and Tourism Massachusetts State Guide from the Library of Congress

मिशिगन

Energy Data & Statistics for Michigan Info Michigan, detailed information on 630 cities Michigan State Guide from the Library of Congress Historical Society of Michigan Michigan Historic Markers The Michigan Municipal League Michigan Official Bus ...

मिसिसिपी

Mississippi State Databases – Annotated list of searchable databases produced by Mississippi state agencies and compiled by the Government Documents Roundtable of the American Library Association. USDA Mississippi State Facts Mississippi as Metap ...

मिसूरी

"Missouri". QuickFacts geographic and demographic information. US: Census. Missouri Government. Missouris African American History. Missouri Government. Missouri Digital Heritage. Missouri Government. real-time, geographic, and other scientific r ...

मेन

Old USGS maps of Maine. Comprehensive compilation of media sources in Maine. 1876 Panoramic Birdseye View of Portland by Warner at LOC., Portland Stage Company 1860 Map of Maine by Mitchell. मेन Maine Historical Society

यूटाह

Utah State Facts. USDA. "Utah". QuickFacts. The US: Census Bureau. "County Map". Southwest Collection. TX: Texas Tech. 1875. Real-time, geographic, and other scientific resources of Utah. USGS. मार्मन आगम

रोड ऐलैंड

रोड ऐलैंड Rhode Island laws Rhode Island State Databases – Annotated list of searchable databases produced by Rhode Island state agencies and compiled by the Government Documents Roundtable of the American Library Association. State of Rhode Isla ...

लुईजियाना

लुईजियाना Louisiana Endowment for the Humanities Louisiana Geographic Information Center Louisiana Weather and Tides Geology links Geology Other Louisiana Geological Maps Louisiana Geofacts Generalized Geologic Map of Louisiana, 2008 Generalized ...

वर्मांट

Vermont Native American Museum & Cultural Center Vermont Historical Society. Central Vermont: Explore History in the Heart of the Green Mountains, a National Park Service Discover Our Shared Heritage Travel Itinerary Vermont Arts Council Center f ...

वेस्‍ट वर्जिनिया

State Government West Virginia State Guide, from the Library of Congress Constitution of West Virginia Supreme Court of Appeals of West Virginia website West Virginia Department of Commerce West Virginia Code West Virginia Legislature website Sta ...

साउथ केरोलैना

State of South Carolina government website US Census Bureau South Carolina Department of Parks & Tourism South Carolina South Carolina Visitor & Travel Information South Carolina State Facts from USDA Energy & Environmental Data for South Carolin ...

अगस्टा, जार्जिया

आगस्टा मेट्रोपालिटन् कन्वेन्शन् तथा विसिटर्स् ब्युरॊ आगस्टा जार्जिया शासनस्य अन्तर्जालपृष्टम् श्वस्तन आगस्टा आगस्टा डौनटौन् वृद्धिः आगस्टा आर्थिक वृद्धिपृष्टम्

अटलान्टा

मुख्यपृष्टम् अटलाण्टा प्राचीन वार्तापत्राः अट्लाण्टा जलविभागः एण्ट्री अटलाण्टा आरक्षकविभागः अटलाण्टा समययन्त्रम् अटलाण्टा जार्जिया ट्रावेल्स् अटलाण्टा विसिटर्स् ब्युरो

कनेक्टिकट्

कनेक्टिकट् संयुक्त राज्‍य अमेरिका देशस्‍य प्रदेश: अस्‍ति। पूर्वे रोड् ऐलन्ड्, पस्चिमे न्यू यार्क् राज्यः, उत्तर दिक्षु म्यासचुसेट्ट्स्, दक्षिणे लांग् ऐलन्ड् द्वीपः अस्ति। प्रदेशस्य राजधानी हार्ट्फ़र्ड् नगरः अस्ति। जनसंख्या ३५७४०९७।