ⓘ मुक्त ज्ञानकोश. क्या आप जानते हैं? पृष्ठ 10

नैनादेवी (सुक्कूर्)

महिषमर्दिन्याः आवासस्थानम् एतत् इति विश्वासः अस्ति ।अस्मिन् स्थाने देव्याः त्रीणि नेत्राणि पतितानि इति ऐतिह्यम् अस्ति । अतः एव अत्रत्या सतीदेवी नैनादेवी इति पूज्यते । अत्रत्यः शिवः क्रोधिशनाम्ना पूज्यते । शिवशङ्करीदेवालयः इत्यपि अस्य नाम वर्तते ।

फुल्लारदेवी (अट्टहास)

फुल्लारदेवी एतत् पीठं भारतस्य पश्चिमबङ्गालस्य बर्दवानपुरमण्डले विद्यमानेषु शक्तिपीठेषु अन्यतमम् । अस्य मण्डलस्य दाक्षिन्दीही अट्टहासग्रामे अस्ति एषः देवालयः जनाकर्षणस्य केन्द्रम् अस्ति एतत् पीठम्।

बहुलादेवी (बहुलाक्षेत्रम्)

भारतदेशस्य पश्चिमबङ्गाल् राज्ये विद्यमानेषु शक्तिपीठेषु अन्यतमम् । पश्चिमबङ्गाल् राज्ये बर्दवान्मण्डलस्य कटुवासमीपे प्रवहन्त्याः अजयनद्याः तीरे अस्ति बहुलाक्षेत्रम् ।

भवानीदेवी (सीताकुण्डम्)

भवानीदेवी एतत् शक्तिपीठं बाङ्ग्लादेशस्य चित्तगाङ्गमण्डलस्य सीतकुण्डरेलनिस्थानकस्य समीपे अस्ति । अत्रत्य चन्द्रनाथपर्वते चन्द्रनाथदेवालयः अस्ति ।

भवानीपुरमन्दिरम्

भवानीपुरं शक्तिपीठं बाङ्ग्लादेशस्य राजशाही-विभागस्य बोगरा-मण्डले स्थितम् अस्ति। करातोया-नद्याः तटप्रदेशे स्थितस्य एतस्य मन्दिरस्य ५१ शक्तिपीठेषु गणना भवति।

भ्रामरीदेवी (त्रिस्रोट)

दाक्षायिण्याः शरीरं विष्णुः यदा कर्तितवान् तदा देव्याः वामपादः अस्मिन् स्थाने पतितः इति ऐतिह्यम् अस्ति । अत्रत्या देवी भ्रामरी नाम्ना पूज्यते । अत्रत्यः शिवः "अम्बरः" "ईश्वरः" इति च पूज्यते । देव्याः दर्शनेन मङ्गलं भवति इति विश्वासः अस्ति । केषाञ ...

मङ्गलचण्डिका (उजानि)

दाक्षायिण्याः शरीरं विष्णुः यदा कर्तितवान् तदा देव्याः दक्षिणमणिबन्धः अस्मिन् स्थाने पतितः इति ऐतिह्यम् अस्ति । अत्रत्या देवी मङ्गलचण्डिका नाम्ना पूज्यते । अत्रत्यः शिवः कपिलवर्णवस्त्रधारी इत्यतः "कपिलाम्बरः" इति पूज्यते । देव्याः दर्शनेन मङ्गलं ...

मणिकर्णिका (वाराणसी)

विशालाक्षी अथवा मणिकर्णिका एतत् पीठं भारतस्य उत्तरप्रदेशस्य वाराणसीनगरे अस्ति । वाराणसी अथवा काशीक्षेत्रं हिन्दूनां कृते अत्यन्तं पवित्रम् अस्ति ।

महालक्ष्मीः (सिल्हट्)

महालक्ष्मीः सिल्हट् एतत् शक्तिपीठं बाङ्ग्लादेशस्य सिल्हट्नगरस्य समीपे जैनपुर इत्यत्र । किन्तु एतस्य स्थलस्य विषये अभिप्रायभेदाः सन्ति । अत्रत्यानाम् अन्येषां केषाञ्चन स्थानानाम् अपि शक्तिपीठम् इति अभिधानम् अस्ति । प्रथमं तावत् शिल्लङ्ग्-सिल्ह्माञ ...

महाशिरा (पशुपतिनाथक्षेत्रम्)

पशुपतिनाथक्षेत्रस्य समीपे विद्यमाने गुहेश्वरीसन्निधाने देव्याः द्वे जानुनी पतिते इति ऐतिह्यम् अस्ति । अत्रत्या देवी महाशिरा इति पूज्यते । अत्रत्यशिवः कपालीनाम्ना पूज्यते । अत्र पूर्वं शासनं कुर्वन् राजा प्रतापमल्लः अस्य मन्दिरस्य निर्माणं कारितवा ...

महिषमर्दिनी (बक्रेश्वरम्)

निकटे एव पापहारा नामिका नदी प्रवहति । शिवरात्रिदिने अत्र यात्रामहोत्सवः प्रचलति । दाक्षायिण्याः शरीरं विष्णुः यदा कर्तितवान् तदा देव्याः शरीरस्य भ्रूमध्यभागः अस्मिन् स्थाने पतितानि इति ऐतिह्यम् अस्ति । अत्रत्या देवी महिषमर्दिनी इति नाम्ना पूज्यते ...

यशोरेश्वरी (ईश्वरीपुरम्)

जेस्सोरेश्वरी/यशोरेश्वरी एतत् शक्तिपीठं बाङ्ग्लादेशस्य सातखीरमण्डलस्य ईश्वरीपुरम् इत्यत्र अस्ति । बाङ्ग्लादेशस्थं पञ्चमं शक्तिपीठम् एतत् ।

युगाद्या/योगाद्यादेवी (क्षीरग्रामः)

भारतदेशस्य पश्चिमबङ्गाल् राज्ये विद्यमानेषु शक्तिपीठेषु अन्यतमम् । पश्चिमबङ्गाल् राज्ये अन्त्ये बर्दवान्मण्डले अस्ति एतत्क्षेत्रम् । खीरग्रामः इति अस्य अन्यत् नाम ।

ललितादेवी (प्रयागः)

ललितादेवी एतत् पीठं भारतस्य उत्तरप्रदेशस्य अलहाबादनगरे अस्ति । नगरात् अनतिदूरे विद्यमाने गङ्गा-यमुना-सरस्वतीनां सङ्गमस्थाने सङ्गम इत्यत्र अस्ति। अस्मिन् त्रिवेणीसङ्गमे स्नातं चेत् सर्वाणि पापाणि परिहृतानि भवन्ति इति विश्वासः ।

विमलादेवी (किरीटकोनम्)

दाक्षायिण्याः शरीरं विष्णुः यदा कर्तितवान् तदा देव्याः किरीटम् अस्मिन् स्थाने पतितम् इति ऐतिह्यम् अस्ति । अत्रत्या देवी किरीटेश्वरी अथावा विमलादेवी इति नाम्ना पूज्यते । अत्रत्यः शिवः भैरवः संवर्तः इति च नाम्ना पूज्यते । अत्र देव्याः विग्रहः नास्त ...

शिवानी (रामगिरिः)

रामगिरिनगरं झान्सी-माणिकपुररेलमार्गयोः मध्ये अस्ति । चित्रकूटधाम्नः ११ की. मी.दूरे अस्ति । समीपस्थं विमाननिस्थानकं खुजराहो १७५ कि.मी. दूरे अस्ति ।बस् यानानां सौकर्यम् अपि अस्ति ।

सुनन्दादेवी (शिकारपुर)

ऐतिह्यानुसारम् अत्र सतीदेव्याः नासिका पतिता इति विश्वासः । अत्रत्या देवी सुनन्दादेवी इति पूज्यते । अत्रत्यशिवः त्र्यम्बकनाम्ना पूज्यते । एतस्य गोपुरं गोलाकारशैल्या अस्ति । देवालये स्थिता देवी इत्यपि आहूयते । मार्चमासे शिवचतुर्दशीदिने अत्र असङ्ख्य ...

हिङ्गलाजभवानीशक्तिपीठम्

हिंगलाजदेवीमन्दिरं, पाकिस्थानस्य बलुचिस्तान-प्रान्ते, सिन्धराज्यस्य राजधानीतः कराची-तः १२० कि॰मी॰ उत्तर-पश्चिमभागे हिङ्गोल-नद्याः तटे ल्यारी-उपमण्डलस्य मकराना-तटीय-क्षेत्रे हिङ्गलाज-नामके पत्तने स्थितमस्ति। एतत् एकादशशक्तिपीठेषु मन्यते।सती-देव्या ...

हिङ्गोलादेवी (कराची)

कराची-क्वेट्टाराष्ट्रियमार्गे झीरोपायिण्ट् स्थानतः पश्चिमदिशि ल्यारिनगरस्य आशापुर सरि’ इत्यत्र विराजमानः अस्ति एषः देवालयः । अस्मिन् मार्गे प्राचीना काचित् ज्वालामुखी अस्ति । अतः समीपे विद्यमानेन पङ्कमयमार्गेण गमनं कष्टकरम् ।

५२ शक्तिपीठानि

शक्तिः नाम शिवतत्त्वेन सह अविभाज्यरूपेण संयुक्ता क्रियाचैतन्यस्वरूपा। सृष्टि-स्थिति-लयादिप्रक्रियाणाम् अधिष्ठात्री। दुर्गा, पार्वती, गौरी, काली, श्रीललिता, दाक्षायणी इत्यादिरूपेण आदिपराशाक्त्याः वर्णनं कृतं दृश्यते । भारतीयसनातनधर्मस्य आराधनपरम्प ...

राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घः

राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घः विश्वस्य बृहत्तमं सङ्घटनम् अस्ति। सङ्घस्य कार्यम् आभारते मण्डलस्तर पर्यन्तं अस्ति। सङ्घे राष्ट्रकार्यं कुर्वन्तः बहवः प्रचारकाः, विस्तारकाः स्थानिककार्यकर्तारस्सन्ति। राष्ट्रस्य उपरि यदा-यदा कष्टम् आगतं तदा-तदा तत्र सङ्घेन ...

राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य प्रार्थना

राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घस्य प्रार्थना यां त्रयः श्लोकाः सन्ति । प्रथमश्लोकस्य वृत्तं भुजङ्गप्रयात, अन्यद्वयस्य मेघनिर्घोष अस्ति । प्रार्थनायां त्रयोदशपंक्तयः सन्ति । द्वादशपंक्तयः संस्कृते सन्ति, अन्तिमा हिन्दिभाषायाम् अस्ति । १९४०तमे वर्षे अस्याः ...

विद्याभारती

एतस्याः स्थापना १९७७ तमे ख्रिष्टाब्दे अभवत्। एषा तु २००९ वर्षस्य स्थित्यनुसारेण शिक्षा क्षेत्रे बृहत्तमसङ्गठनत्वेन तिष्ठति। विद्याभारत्यन्तर्गते भारतवर्षे २८,८६१ शैक्षिकसंस्थानानि कार्यरतानि सन्ति, तेषु च १५७,७४१ आचार्याः ३२,३३,३७७ सङ्ख्याकान् छा ...

श्रीरामचन्द्रापुरमठः

शाङ्करपीठपरम्परायाः मठेषु अयम् अन्यतमः । एषः मठः १४००वर्षेभ्यः पूर्वं गोकर्णसमीपे श्री अदिशङ्कराचार्येण प्रतिष्ठापितः । पूर्वे एतस्य मठस्य रघूत्तममठः इति नाम आसीत्। कर्णाटके अविच्छिन्नपीठाध्यक्षस्य परम्परायुतः मठः एषः एकः एव । ईदानीं ३६तमः पीठाधि ...

पोर्टलण्ड्

पोर्टलण्ड् ओरेगन् राज्यस्य महिष्ठं नगरं भवति, यत्र विलामेट्, कोलम्ब्या इत्येतयोः नद्योः संगमं वर्तते । २०१३ वर्षे एतस्य नगरस्य जनसंख्या ६०९,४५६ इति गणिता, यस्मात् कारणात् इदं नगरं राष्ट्रस्य वासिततम नगरेषु नवविंशतितमम् इति नियोजितम् । प्रकृष्टायै ...

अफ्रीका

आफ़्रिका-महाद्वीप: यूरोपभूभागस्य दक्षिणे स्थित: कश्चन महाद्वीप:। तत्र विद्यमानाः देशा: - लिबिया घाना मारिशस कांगो दक्षिण आफ़्रिका मिस्र केन्‍या चाड अल्‍जीरिया टूनिसिया मोजम्‍बीक सूडान अंगोला मराको

इरीट्रिया

इरीट्रिया, आधिकारिकनाम इरीट्रियादेशः, कालद्वीपस्य शृङ्गे विद्यमानः देशः अस्ति। एतस्य राजधानी अस्मारा अस्ति। एतस्य पश्चिमे सुडान, दक्षिणे इथियोपियादक्षिणपूर्वदिशि जिबूती अस्ति। अस्य देशस्य पूर्वदिशि रक्तसमुद्रः वर्तते | एतस्य क्षेत्रविस्तीर्णम् अस ...

ईथ्योपिया

CIA World Factbook Saint Takla Haymanout the Ethiopian Coptic Orthodox Church, Alexandria - Egypt

कांगो गणराज्यम्

Democratic Republic of the Congo from UCB Libraries GovPubs Country Profile from the BBC News The Democratic Republic of Congo from Global Issues Humanitarian information coverage on ReliefWeb Chief of State and Cabinet Members

केन्द्रीय अफ्रीका गणराज्यम्

Overviews Central African Republic from UCB Libraries GovPubs Centrafrique.com Key Development Forecasts for the Central African Republic from International Futures Country Profile from BBC News Government Chief of State and Cabinet Members – Cen ...

कौंगो

Country Profile from the BBC News कौंगो Humanitarian information coverage on ReliefWeb The Democratic Republic of Congo from Global Issues Democratic Republic of the Congo from UCB Libraries GovPubs Chief of State and Cabinet Members

गाबोन

Key Development Forecasts for Gabon from International Futures. Gabon from UCB Libraries GovPubs. Virtual Tour of the National Parks Gabon from the BBC News. Gabon - CIA World Factbook Official website गाबोन

गाम्बिया

Government State House and Office of the President Chief of State and Cabinet Members General information The Gambia from the BBC News गाम्बिया Gambia Guide – Comprehensive information The Gambia from UCB Libraries GovPubs The Gambia – A comprehe ...

गिनी-बिसो

Key Development Forecasts for Guinea-Bissau from International Futures Guinea-Bissau at Encyclopædia Britannica Link collection related to Guinea-Bissau on bolama.net Guinea-Bissau from UCB Libraries GovPubs Country Profile from BBC News गिनी-बिस ...

जाम्बिया

जाम्बिया Official website World Bank Summary Trade Statistics Zambia Zambia profile from the BBC News Key Development Forecasts for Zambia from International Futures संबद्घ विषया Zambia Corruption Profile from the Business Anti-Corruption Portal

जिम्बाबवे

Zimbabwe Facts Amnesty International Zimbabwe Zimbabwe Human Rights NGO Forum RSF report on Zimbabwe from 2002 SADC Database - Database on Food & Agriculture in SADC Countries ZIMBABWE Information and Links

दक्षिण-आफ्रिका

South Africa Tourism SouthAfrica.info South Africa from UCB Libraries GovPubs Key Development Forecasts for South Africa from International Futures South Africa OECD Chief of State and Cabinet Members South Africa from the BBC News South Africa a ...

बुर्कीना-फासो

Burkina Faso from UCB Libraries GovPubs. Burkina Faso profile from the BBC News. Overseas Development Institute बुर्कीना-फासो LeFaso.net, a news information site. Country profile at New Internationalist. Key Development Forecasts for Burkina Faso ...

बोत्सवाना

बोत्सवाना Official website Botswana from the BBC News Botswana from UCB Libraries GovPubs Key Development Forecasts for Botswana from International Futures

माली

CIA Factbook on Mali Mali Banknotes The European Union mission in Mali - Hungarys involvement in the mission Mali from UCB Libraries GovPubs Mali profile from the BBC News माली Official website War at the background of Europe: The crisis of Mali ...

मोजम्बीक

The Mozambique News Agency Government Republic of Mozambique Official Government Portal Instituto Nacional de Estatística National Statistical Office Chief of State and Cabinet Members General News News From Mozambique from Notícias Moçambique Ge ...

लेसोथो

Lesotho profile from the BBC News Published Judicial Opinions लेसोथो Government of Lesotho Key Development Forecasts for Lesotho from International Futures Lesotho from UCB Libraries GovPubs

क्यूबा

The Internet Cuban - Cuban Culture Site Encuentro en la Red - Independent news and cultural site on Cuban matters CUBANET - News articles from Cubas independent journalists and a digest of Cuban news by international newspapers Spain and the Span ...

जमैका

जमैकादेशः एष्याखण्डस्य द्वीपदेशः वर्तते । एषः करिबियन्-प्रदेशेषु पञ्चम बृहत्तमद्वीपदेशः वर्तते । अत्रत्याः जनानां नाम टैनो भवति । अरवकान् भाषायां जेमाका इति उच्यते । अरण्यं तथा जलस्य भूमिः इति जेमाका इत्यस्य अर्थः भवति ।

डेनमार्क

डेनमार्क यूरोप- महाद्वीपे देश: अस्‍ति. एतत यूरोप-संघस्‍य भागं अस्‍ति. इदम्‌ स्‍केंडेनेविया क्षेत्रे मन्‍यते.राजधानी - कोपनहागन

मेक्सिको

मेक्सिको उत्तर-अमेरिका-महाद्वीपे कश्चन ‍देश: अस्‍ति। अस्‍य उत्तरभागे अमेरिका-संयुक्त-संस्थानम् अस्‍ति। राजधानी - मेक्‍सिको नगरम् भाषा - स्प्यानीष्

संयुक्तराज्यानि

अमेरिकायाः संयुक्तराज्यानि, सामान्य भाषायां संयुक्तराज्यानि वा संक्षिप्तरूपेण सं॰रा॰, उत्तर अमेरिका खण्डे एकः देशः अस्ति। अस्मिन् देशे ५० राज्यानि सन्ति। देशस्य राजधानी वाषिंग्टन् डी सी नगरम्। अट्लाण्टिक् महासागरः, पेसिफ़िक् महासागरः च एतं देशं प ...

अजर्बैजान

State Statistical Committee of the Azerbaijan Republic Who is Who in Azerbaijan Baku Today United Nations Office in Azerbaijan with a country report Library of Congress Portals on the World - Azerbaijan Much of the material in these articles come ...

इराक्

Chief of State and Cabinet Members Presidency of Iraq BBC News Country Profile: Iraq CIA information on Iraq War against Saddam The Latest Contributions to the Never-Ending Debate over Just Wars and Unjustified Violence in World Politics National ...

किरगिस्थान

CountryGuide Kyrgyzstan - editor-maintained directory focused on travel planning and research. The "Manas" epos